Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άνοιξε η εφαρμογή στο TΑXIS net για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Άνοι­ξε η εφαρ­μο­γή στο TΑXIS net μέσω της οποί­ας οι δικαιού­χοι επι­δό­μα­τος πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης μπο­ρούν να υπο­βάλ­λουν αίτη­ση για την είσπρα­ξη του επι­δό­μα­τος. Οι αιτή­σεις στην ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή θα μπο­ρούν να γίνο­νται μέχρι 20 Δεκεμβρίου.

Οι φορο­λο­γού­με­νοι αφού επι­σκε­φθούν στην ιστο­σε­λί­δα της ΑΑΔΕ aade.gr μπο­ρούν με τη χρή­ση των προ­σω­πι­κών κωδι­κών πρό­σβα­σης στο TAXIS net να εισέλ­θουν στην σχε­τι­κή εφαρ­μο­γή για τις αιτή­σεις τους.

Σημειώ­νε­ται ότι, όπως προ­βλέ­πει η υπουρ­γι­κή από­φα­ση που δημο­σιεύ­τη­κε χθες στο ΦΕΚ, η κατα­βο­λή του επι­δό­μα­τος πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης θα ολο­κλη­ρω­θεί έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο