Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα βενζίνης — Δικαιούχοι, τα ποσά και προϋποθέσεις — Τα βήματα της αίτησης

Άνοι­ξε­σή­με­ρα Τρί­τη 26 Απρι­λί­ου η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για την υπο­δο­χή των αιτή­σε­ων για την επι­δό­τη­ση των καυ­σί­μων, η οποία κυμαί­νε­ται από 40 — 55 ευρώ.

Η υπο­βο­λή των αιτή­σε­ων θα γίνε­ται ανά­λο­γα με τον ΑΦΜ.

Οι λεπτο­μέ­ρειες της δια­δι­κα­σί­ας περι­γρά­φο­νται στην Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση που δημο­σιεύ­θη­κε σε ΦΕΚ και σύμ­φω­να με την οποία οι αιτή­σεις των δικαιού­χων στην ειδι­κή εφαρ­μο­γή γίνο­νται τμη­μα­τι­κά ανά­λο­γα με τον τελευ­ταίο αριθ­μό του ΑΦΜ τους, ως εξής:

- 26.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0 και 1

- 27.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2 και 3

- 28.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5

- 29.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7

- 30.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8 και 9

- Από την 1η.5.2022 και εξής, είναι δυνα­τή η υπο­βο­λή αιτή­σε­ων, ανε­ξαρ­τή­τως του λήγο­ντος αριθ­μού του Α.Φ.Μ. των φυσι­κών προσώπων.

Η πρό­σβα­ση στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα θα γίνε­ται με χρή­ση των κωδι­κών TaxisNet. Ο αιτών συμπλη­ρώ­νει και επι­και­ρο­ποιεί τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας του και, ειδι­κό­τε­ρα, τη διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου και τον αριθ­μό του κινη­τού τηλε­φώ­νου. Επί­σης, συμπλη­ρώ­νει και τον αριθ­μό του προ­σω­πι­κού τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού του.

Μετά από την υπο­βο­λή αιτή­σε­ων θα αντλού­νται αυτό­μα­τα στοι­χεία για το όχη­μα (ασφά­λεια, τέλη κυκλο­φο­ρί­ας) και τον οδη­γό (εισό­δη­μα κλπ).

Τα βήματα της αίτησης

Η ΚΥΑ περι­γρά­φει τα βήμα­τα για την πίστω­ση του επι­δό­μα­τος βενζίνης:

1. Μέσω της ηλε­κτρο­νι­κής πλατ­φόρ­μας οι δικαιού­χοι αιτού­νται την έκδο­ση ψηφια­κής χρε­ω­στι­κής κάρ­τας στην οποία πιστώ­νε­ται το ποσό της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης. Η ψηφια­κή κάρ­τα εκδί­δε­ται από τράπεζα

2. Η είσο­δος του δικαιού­χου στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα μέσω gov.gr πραγ­μα­το­ποιεί­ται με τους κωδι­κούς taxisnet

3. Μετά την είσο­δό του στην εφαρ­μο­γή ο αιτών συμπλη­ρώ­νει και επι­και­ρο­ποιεί τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας του και, ειδι­κό­τε­ρα, τη διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου (email) και τον αριθ­μό του κινη­τού τηλε­φώ­νου, και αιτεί­ται την έκδο­ση της ψηφια­κής χρε­ω­στι­κής κάρ­τας και την πίστω­ση του σχε­τι­κού ποσού σε αυτήν.

4. Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της αίτη­σης και εφό­σον επα­λη­θευ­θεί η ιδιό­τη­τά του ως δικαιού­χου, η Κοι­νω­νία της Πλη­ρο­φο­ρί­ας δια­βι­βά­ζει εγκρι­τι­κή από­φα­ση στην τρά­πε­ζα και εμβά­ζει αμελ­λη­τί το χρη­μα­τι­κό ποσό που αντι­στοι­χεί στον δικαιούχο.

5. Ακο­λού­θως, η τρά­πε­ζα ενη­με­ρώ­νει τον δικαιού­χο για τη δια­δι­κα­σία που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σει για την ενερ­γο­ποί­η­ση της κάρ­τας και την πίστω­ση του χρη­μα­τι­κού ποσού, απο­στέλ­λο­ντας: α) γρα­πτό μήνυ­μα (sms) στον αριθ­μό κινη­τού τηλε­φώ­νου που έχει δηλώ­σει ο δικαιού­χος στην ειδι­κή εφαρ­μο­γή, με ενσω­μα­τω­μέ­νες οδη­γί­ες και β) μήνυ­μα ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου (e‑mail) στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση που έχει δηλώ­σει ο δικαιού­χος στην ειδι­κή εφαρ­μο­γή με ενσω­μα­τω­μέ­νο σύν­δε­σμο για την ενερ­γο­ποί­η­ση της ψηφια­κής χρε­ω­στι­κής κάρ­τας. Μετά την είσο­δο στον ανω­τέ­ρω σύν­δε­σμο, ο δικαιού­χος δημιουρ­γεί προ­σω­πι­κό κωδι­κό πρό­σβα­σης (password) και λαμ­βά­νει κωδι­κό επι­βε­βαί­ω­σης, με νέο γρα­πτό μήνυ­μα (sms), προ­κει­μέ­νου να ενερ­γο­ποι­ή­σει την ψηφια­κή χρε­ω­στι­κή κάρ­τα του.

6. Το χρη­μα­τι­κό ποσό που πιστώ­νε­ται στην χρε­ω­στι­κή κάρ­τα, δύνα­ται να χρη­σι­μο­ποιεί­ται απο­κλει­στι­κά από τον δικαιού­χο για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση αγο­ράς καυ­σί­μων και δεν είναι εφι­κτή οποια­δή­πο­τε μετα­φο­ρά σε τρί­το πρό­σω­πο, εκτός των ανω­τέ­ρω ή η ανά­λη­ψή του.

7. Η ψηφια­κή χρε­ω­στι­κή κάρ­τα παρα­μέ­νει ενερ­γο­ποι­η­μέ­νη έως την 31η.7.2022, μετά την πάρο­δο της οποί­ας το πιστω­τι­κό ίδρυ­μα ή ο χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός οργα­νι­σμός υπο­χρε­ού­ται άμε­σα να την απενεργοποιήσει.

8. Για τους δικαιού­χους που επι­λέ­γουν τη χρή­ση ψηφια­κής χρε­ω­στι­κής κάρ­τας το ποσό της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης προ­σαυ­ξά­νε­ται κατά πέντε (5) ευρώ

Τα ποσά

50 ευρώ για ιδιο­κτή­τες αυτο­κι­νή­των και 35 ευρώ για ιδιο­κτή­τες μοτο­σι­κλε­τών με κύρια κατοι­κία στις Περιφέρειες:

- Βορεί­ου Αιγαίου,

- Νοτί­ου Αιγαίου,

- Ιονί­ων Νήσων,

- Κρή­της,

- Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Νήσων της Περι­φέ­ρειας Αττικής,

- Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Σπο­ρά­δων της Περι­φέ­ρειας Θεσσαλίας,

- Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Θάσου Περι­φέ­ρειας Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θράκης,

- Νήσο Σαμο­θρά­κη της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Έβρου,

- Νήσο Αμμου­λια­νή της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Χαλκιδικής

40 ευρώ για ιδιο­κτή­τες αυτο­κι­νή­των και 30 ευρώ για ιδιο­κτή­τες μοτο­σι­κλε­τών με κύρια κατοι­κία στην υπό­λοι­πη Ελλάδα

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Δικαιού­χοι είναι μισθω­τοί, δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι και ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες, φορο­λο­γι­κοί κάτοι­κοι Ελλά­δας με δηλω­θέν οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα φορο­λο­γι­κού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ. Μόνο αυτοί μπο­ρούν να αιτού­νται την χορή­γη­ση επι­δό­μα­τος βεν­ζί­νης για τους μήνες Απρί­λιο, Μάιο και Ιού­νιο 2022.

Κάθε όχη­μα και μοτο­συ­κλέ­τα μπο­ρεί να δηλω­θεί από ένα μόνο φυσι­κό πρό­σω­πο, το οποίο δια­θέ­τει επί του οχή­μα­τος και της μοτο­συ­κλέ­τας πλή­ρη κυριό­τη­τα ή συγκυ­ριό­τη­τα ή είναι μισθω­τής δυνά­μει συμ­βο­λαί­ου χρη­μα­το­δο­τι­κής μίσθω­σης (leasing). Κάθε φυσι­κό πρό­σω­πο μπο­ρεί να δηλώ­νει μόνο ένα όχη­μα. Απα­ραί­τη­τες προ­ϋ­πο­θέ­σεις είναι το όχη­μα να είναι:

- σε κυκλοφορία,

- ασφα­λι­σμέ­νο και

- να μην οφεί­λο­νται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Για τον σκο­πό της επα­λή­θευ­σης των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων το πλη­ρο­φο­ρια­κό σύστη­μα της εφαρ­μο­γής αντλεί πλη­ρο­φο­ρί­ες για το όχη­μα και μοτο­συ­κλέ­τα- μοτο­πο­δή­λα­το και τον ιδιο­κτή­τη του με την χρή­ση των εξής δια­δι­κτυα­κών υπηρεσιών:

- Στοι­χεία οχή­μα­τος και προ­φίλ κατό­χου από την Α.Α.Δ.Ε.,

- Στοι­χεία Τελών Κυκλο­φο­ρί­ας από την Α.Α.Δ.Ε.,

- Εύρε­ση ασφά­λι­σης οχη­μά­των (Επι­κου­ρι­κό Κεφά­λαιο Ασφάλισης),

- Στοι­χεία εισο­δή­μα­τος και κατοι­κί­ας για την επι­δό­τη­ση καυ­σί­μων από την Α.Α.Δ.Ε, για τον έλεγ­χο ιδιο­κτη­σί­ας ιδιω­τι­κής χρή­σης οχή­μα­τος, μοτο­σι­κλέ­τας-μοτο­πο­δη­λά­του, ασφά­λι­σης, πλη­ρω­μής τελών κυκλο­φο­ρί­ας και τον έλεγ­χο του δηλω­θέ­ντος οικο­γε­νεια­κού εισοδήματος

Τρό­ποι πίστω­σης της οικο­νο­μι­κής ενίσχυσης

Το επί­δο­μα βεν­ζί­νης πιστώ­νε­ται στον δικαιού­χο είτε:

- σε ψηφια­κή χρε­ω­στι­κή κάρ­τα, που εκδί­δε­ται ειδι­κά για τον σκο­πό αυτόν από τρά­πε­ζα ή

- σε τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό επι­λο­γής του.

Διαδικασία πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό

- Μέσω της ηλε­κτρο­νι­κής πλατ­φόρ­μας των αιτή­σε­ων, οι δικαιού­χοι μπο­ρούν να ζητούν την πίστω­ση του επι­δό­μα­τος σε τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό της επι­λο­γής τους.

- Ο δικαιού­χος μπαί­νει στην πλατ­φόρ­μα με τους κωδι­κούς taxisnet, συμπλη­ρώ­νει και επι­και­ρο­ποιεί τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας του (email, κινη­τό τηλέ­φω­νο) ενώ συμπλη­ρώ­νει και τον αριθ­μό του προ­σω­πι­κού τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού του και αιτεί­ται την πίστω­ση του σχε­τι­κού ποσού στον λογα­ρια­σμό αυτόν.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της αίτη­σης και εφό­σον επα­λη­θευ­θεί η ιδιό­τη­τά του ως δικαιού­χου, η Κοι­νω­νία της Πλη­ρο­φο­ρί­ας δια­βι­βά­ζει εγκρι­τι­κή από­φα­ση στην τρά­πε­ζα για τον σκο­πό της πίστω­σης του ποσού της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης, και εν συνε­χεία εμβά­ζει, στο πιστω­τι­κό ίδρυ­μα το χρη­μα­τι­κό ποσό που αντι­στοι­χεί στον δικαιούχο.

Έκδοση κάρτας καυσίμων στα Κ.Ε.Π.

Η δια­δι­κα­σία αίτη­σης και έκδο­σης της κάρ­τας καυ­σί­μων μπο­ρεί να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστο­ποι­η­μέ­νο υπάλ­λη­λο, κατό­πιν σχε­τι­κής αίτη­σης του φυσι­κού προ­σώ­που- δικαιού­χου, χωρίς την τήρη­ση των προ­θε­σμιών βάσει ΑΦΜ

Ο υπάλ­λη­λος του Κ.Ε.Π. εισέρ­χε­ται στην ειδι­κή εφαρ­μο­γή και κατα­χω­ρί­ζει στα πεδία που εμφα­νί­ζο­νται στο σύστημα:

- τον ΑΦΜ του φυσι­κού προσώπου,

- τον αριθ­μό κυκλο­φο­ρί­ας του οχή­μα­τος, μοτο­συ­κλέ­τας-μοτο­πο­δη­λά­του, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι το δηλού­με­νο είναι ιδιο­κτη­σί­ας του ή συνι­διο­κτη­σί­ας του, ή μισθω­μέ­νο όχη­μα που του έχει παρα­χω­ρη­θεί προς χρή­ση (leasing), κατα­χω­ρι­ζο­μέ­νου στην τελευ­ταία περί­πτω­ση και του ΑΦΜ της εκμι­σθώ­τριας εταιρείας,

- τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας του φυσι­κού προ­σώ­που, και ειδι­κό­τε­ρα τη διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου και τον αριθ­μό του κινη­τού τηλε­φώ­νου, και αιτεί­ται για λογα­ρια­σμό του φυσι­κού προ­σώ­που είτε την έκδο­ση της ψηφια­κής χρε­ω­στι­κής κάρ­τας και την πίστω­ση του σχε­τι­κού ποσού για είτε την πίστω­ση του σχε­τι­κού ποσού στον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό του αιτού­ντος φυσι­κού προ­σώ­που, το οποίο και δηλώ­νει στον υπάλληλο.

H ανω­τέ­ρω δια­δι­κα­σία έκδο­σης της ψηφια­κής χρε­ω­στι­κής κάρ­τας ή δήλω­σης του επι­θυ­μη­τού τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού του δικαιού­χου δύνα­ται να πραγ­μα­το­ποιεί­ται και με εξου­σιο­δό­τη­ση του εκπρο­σώ­που του φυσι­κού προσώπου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο