Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άντε και στο «Μακελειό», κύριε Λαφαζάνη…

Λέγε­ται υπο­κρι­σία και τυχο­διω­κτι­σμός. Είναι όταν που­λάς «αρι­στε­ρο­σύ­νη» με το τσου­βά­λι παρι­στά­νο­ντας τον «υπε­ρε­πα­να­στά­τη», ενώ προη­γου­μέ­νως έχεις συμ­με­τά­σχει από υπουρ­γι­κές θέσεις στην συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όταν έχεις βάλει, για τα καλά, το χερά­κι σου στην εξα­πά­τη­ση του λαού περί δήθεν φιλο­λαϊ­κής «αρι­στε­ρής κυβέρ­νη­σης» και τώρα παρι­στά­νεις την «απα­τη­μέ­νη σύζυ­γο».

Ο λόγος φυσι­κά για τον Π.Λαφαζάνη και το κόμ­μα του, που έχουν δια­πρέ­ψει στην επι­στή­μη της οπορ­του­νι­στι­κής εξα­πά­τη­σης. Από το κάλ­πι­κο δίλημ­μα «μνη­μό­νιο-αντι­μνη­μό­νιο» και τη δραχ­μο­λα­γνεία, μέχρι τον κού­φιο «αντι­ι­μπε­ρια­λι­σμό» (χαι­ρε­τι­σμούς στα αφε­ντι­κά της Gazprom) και τις συνερ­γα­σί­ες με τον εργο­δο­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό, ο «Λαφα­ζα­νι­σμός» έχει δικαί­ως κατα­στεί συνώ­νυ­μο του πολι­τι­κού τυχοδιωκτισμού. 

Υπάρ­χει όμως και κάτι που λέγε­ται ξεφτί­λα. Είναι τότε που ο τυχο­διω­κτι­σμός και η ψηφο­θη­ρία ξεπερ­νά κάθε όριο πολι­τι­κής αξιο­πρέ­πειας. Και τότε δε διστά­ζεις, σαν σωστός εκπρό­σω­πος του οπορ­του­νι­στι­κού χαμε­λαιο­ντι­σμού, να εμφα­νι­στείς ακό­μη και σε δια­δι­κτυα­κές εκπο­μπές του ακρο­δε­ξιού περι­θω­ρί­ου και της εθνι­κι­στι­κής σαβούρας. 

Ως τέτοια λογί­ζε­ται η εμφά­νι­ση του Π. Λαφα­ζά­νη στο ιντερ­νε­τι­κό κανά­λι «Επα­νελ­λή­νι­σις» και την εκπο­μπή… «Σπαρ­τιά­τες». Το τι σημαί­νει «Επα­νελ­λή­νι­σις» και «Σπαρ­τιά­τες» μπο­ρεί εύκο­λα κάποιος να το δια­πι­στώ­σει με μια βόλ­τα στο δια­δί­κτυο. Παρου­σια­στής της εκπο­μπής στην οποία εμφα­νί­στη­κε ο Λαφα­ζά­νης είναι ο πρό­ε­δρος του… κόμ­μα­τος «Σπαρ­τιά­τες» Βασί­λης Στί­γκας, πρώ­ην στέ­λε­χος ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη.

Δείγμα του πολιτικού περιεχομένου του καναλιού "Επανελλήνισις"...

Δείγ­μα του πολι­τι­κού περιε­χο­μέ­νου του κανα­λιού “Επα­νελ­λή­νι­σις”…

Η δε «Επα­νελ­λή­νι­σις» δεί­χνει να έχει άμε­ση σχέ­ση με τον γνω­στό φασί­στα Κ. Πλεύ­ρη, μέσω των- φασι­στο­χου­ντι­κών- εκδό­σε­ων «Ήλε­κτρον». Ο ίδιος ο Πλεύ­ρης έχει εμφα­νι­στεί ουκ ολί­γες φορές στις δια­δι­κτυα­κές εκπο­μπές, όπως και άλλοι ομοϊ­δε­ά­τες του, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του υπό­δι­κου χρυ­σαυ­γί­τη βου­λευ­τή Γ. Λαγού. Το δε ντε­κόρ των “εκπο­μπών” είναι κατάλ­λη­λα προ­σαρ­μο­σμέ­νο στην εμε­τι­κή φασι­στί­λα: το που­λί της 21ης Απρι­λί­ου, ο Μετα­ξάς, ο Παπα­δό­που­λος, ναζι­στι­κοί χαι­ρε­τι­σμοί και λοιπά.

Σε αυτό το κανά­λι εμφα­νί­στη­κε λοι­πόν ο Π. Λαφα­ζά­νης προ­κει­μέ­νου να «πουλήσει»την πολι­τι­κή του «πρα­μά­τεια» στα βρώ­μι­κα λασπό­νε­ρα της ακρο­δε­ξιάς και του εθνι­κι­σμού. Μετά από αυτήν την κατά­ντια – και γνω­ρί­ζο­ντας ότι στα ταξι­κά ναυά­για δεν υπάρ­χει το αίσθη­μα της ντρο­πής και της ξεφτί­λας – δε μπο­ρού­με παρά να ευχη­θού­με τον επι­κε­φα­λής της ΛΑΕ: Άντε και στο «Μακε­λειό»…

Ατέ­χνως.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο