Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άρειος Πάγος: Υπέρ της αναίρεσης της απόφασης για Κορκονέα τάχθηκε η αρμόδια εισαγγελέας

Υπέρ του να αναι­ρε­θεί, δηλα­δή να δικα­στεί εκ νέου, η υπό­θε­ση για τη δολο­φο­νία του Αλέ­ξη Γρη­γο­ρό­που­λου ως προς την ποι­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση του ειδι­κού φρου­ρού Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα, τάχθη­κε η αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Ανα­στα­σία Δημη­τριά­δου κατά την εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης στο ΣΤ’ Τμή­μα του Αρεί­ου Πάγου.

Η υπό­θε­ση έφθα­σε στο ανώ­τα­το δικα­στή­ριο μετά την αναί­ρε­ση που είχε ζητή­σει ο ίδιος ο Εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Βασί­λειος Πλιώ­τας, όταν ανα­γνω­ρί­στη­κε το ελα­φρυ­ντι­κό του πρό­τε­ρου σύν­νο­μου βίου στον Επ. Κορ­κο­νέα από το δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο, που τον κατα­δί­κα­σε σε 13 χρό­νια κάθειρ­ξη, σπά­ζο­ντας έτσι τα ισό­βια και ανοί­γο­ντας την πόρ­τα της φυλα­κής για τον καταδικασθέντα.

Η δια­δι­κα­σία στον Άρειο Πάγο φορ­τί­στη­κε όταν ο συνή­γο­ρος του Επ. Κορ­κο­νέα, Βαγ­γέ­λης Ανδρού­λας, υπέ­βα­λε ένστα­ση υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι οι δικη­γό­ροι της οικο­γέ­νειας Γρη­γο­ρό­που­λου, Νίκος Κων­στα­ντό­που­λος και Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου, δεν έχουν το δικαί­ω­μα να λάβουν τον λόγο. Ακο­λού­θη­σε σε έντο­νους τόνους η τοπο­θέ­τη­ση των δικη­γό­ρων της πλευ­ράς Γρη­γο­ρό­που­λου, οι οποί­οι χαρα­κτή­ρι­σαν κατα­χρη­στι­κή, προ­κλη­τι­κή και υπο­βο­λι­μαία την ένστα­ση. Αυτή την ώρα το δικα­στή­ριο βρί­σκε­ται σε δια­κο­πή για να απο­φαν­θεί επί της ενστάσεως.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο