Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άρθρο-απάντηση στην “Εφημερίδα των Συντακτών”: Το γαρ πολύ της θλίψεως…

Κάποιοι δεν μπο­ρούν ακό­μα να χωνέ­ψουν τη νίκη της Παν­σπου­δα­στι­κής στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές και κατα­φεύ­γουν σε απί­στευ­τες ανα­κρί­βειες και fake news ενα­ντί­ον της ΚΝΕ, ειδι­κά τώρα που τα μέλη της πρω­το­στα­τούν στην πάλη του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος ενά­ντια στον νέο νόμο-πλαί­σιο για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση και την πανε­πι­στη­μια­κή αστυνομία.

Η εμπά­θεια ενά­ντια στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ είναι μάλ­λον κολ­λη­τι­κή και μετά την κυβερ­νη­τι­κή ΔΑΠ-ΝΔΦΚ χτύ­πη­σε καποιους στην «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών». Φαί­νε­ται πως κάποιοι έχουν ανα­λά­βει ειδι­κές αποστολές …

Έχου­με και λέμε:

Δύο μόλις ημέ­ρες μετά τη νίκη της Παν­σπου­δα­στι­κής στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, υπήρ­ξαν δύο άρθρα στη συγκε­κρι­μέ­νη εφη­με­ρί­δα με …βαθυ­στό­χα­στες ανα­λύ­σεις, που θα ζήλευε και η Ν. Κερα­μέ­ως, για «νίκη του στα­λι­νι­σμού», «επα­να­στα­τι­κή γυμνα­στι­κή του ΚΚΕ», «κομ­μα­τι­κο­ποι­η­μέ­νες παρα­τά­ξεις που δεν είναι ελεύ­θε­ρες και ανε­ξάρ­τη­τες» κ.ά.
Τα ίδια αντι­δρα­στι­κά και ξινι­σμέ­να επι­χει­ρή­μα­τα ανα­πα­ρά­γει η κυβέρ­νη­ση για να βάλει «στον γύψο» τους φοι­τη­τι­κούς συλλόγους.

Η συνέ­χεια ήρθε στο φύλ­λο της Τετάρ­της 7 Ιου­νί­ου, με τη δημο­σί­ευ­ση fake news σχε­τι­κά με τη στά­ση εκλεγ­μέ­νων με την Παν­σπου­δα­στι­κή Κ.Σ. στον Φοι­τη­τι­κό Σύλ­λο­γο Ηλε­κτρο­λό­γων — Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών του ΑΠΘ και την ταυ­τό­χρο­νη από­κρυ­ψη των καταγ­γε­λιών της Παν­σπου­δα­στι­κής για επι­θέ­σεις και απει­λές ενα­ντί­ον φοι­τη­τριών στο συγκε­κρι­μέ­νο ίδρυ­μα. Ούτε τα υπο­τυ­πώ­δη προ­σχή­μα­τα της δήθεν αντι­κει­με­νι­κής δημο­σιο­γρα­φί­ας δεν κρά­τη­σαν για να ανα­ζη­τή­σουν τι ισχυ­ρί­ζε­ται η κάθε πλευ­ρά… Επι­λε­κτι­κή ευαι­σθη­σία ή συνει­δη­τή δια­στρέ­βλω­ση; Σε κάθε περί­πτω­ση, τα υπο­νο­ού­με­να της Εφ.Συν. για τη στά­ση της ΚΝΕ απέ­να­ντι σε ομά­δες, που καμία σχέ­ση δεν έχουν με τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους και αξιο­ποιού­νται για να συκο­φα­ντή­σουν τον δίκαιο αγώ­να των φοι­τη­τών, δεί­χνει σκο­πι­μό­τη­τα και όχι άγνοια. Άλλω­στε, τις συγκε­κρι­μέ­νες ομά­δες και τον ρόλο τους στη διευ­κό­λυν­ση της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής δεν τις καταγ­γέλ­λει μόνο η ΚΝΕ, αλλά και άλλες πολι­τι­κές δυνά­μεις και φοι­τη­τι­κές παρατάξεις.

Το ίδιο συκο­φα­ντι­κό μύθευ­μα υιο­θε­τεί ‑ξανά με fake news- σε νέο άρθρο στην Εφ.Συν. ο δημο­σιο­γρά­φος Τάσος Παπ­πάς, ο οποί­ος το …τερ­μά­τι­σε, αφού, ούτε λίγο ούτε πολύ, κατη­γο­ρεί την ΚΝΕ ότι ακο­λου­θεί πρα­κτι­κές που «ευνο­ούν τον αντί­πα­λο» (!!!), δηλα­δή την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, για­τί αρνεί­ται να «ενω­θούν οι δυνά­μεις και να συγκρο­τη­θεί ένα σαφές αντι­κυ­βερ­νη­τι­κό μέτω­πο», με στό­χο «η κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή να ηττη­θεί». Σε αυτές τις δυνά­μεις περι­λαμ­βά­νει όλα «τα κόμ­μα­τα της δημο­κρα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης» και τις φοι­τη­τι­κές παρα­τά­ξεις πλην ΔΑΠ.

Δεν ξέρου­με αν ο κ. Παπ­πάς είναι οπα­δός της παλιάς ΠΑΣΟ­Κι­κής συντα­γής του «όποιος δεν είναι με τις “προ­ο­δευ­τι­κές δυνά­μεις” (δηλα­δή το ΠΑΣΟΚ), είναι με τη δεξιά». Θα του θυμί­σου­με μόνο ότι όσοι τα έλε­γαν αυτά κατέ­λη­ξαν να συγκυ­βερ­νούν με τη ΝΔ ή τους ακρο­δε­ξιούς ΑΝΕΛ και να ψηφί­ζουν τα ίδια μνημόνια.

Δεν ξέρου­με, επί­σης, αν για τον ίδιο η υπε­ρά­σπι­ση των φοι­τη­τι­κών δικαιω­μά­των αφο­ρά τα πεπραγ­μέ­να μόνο της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης ή και των προη­γού­με­νων, ιδιαί­τε­ρα της κυβέρ­νη­σης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που συνέ­χι­σε την ίδια αντιεκ­παι­δευ­τι­κή πολι­τι­κή της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, της γενί­κευ­σης των διδά­κτρων στα μετα­πτυ­χια­κά, της περι­κο­πής της φοι­τη­τι­κής μέρι­μνας, της ίδρυ­σης εκπαι­δευ­τι­κών και ερευ­νη­τι­κών προ­γραμ­μά­των κατά παραγ­γε­λία του ΣΕΒ, της εξί­σω­σης των πτυ­χί­ων των Πανε­πι­στη­μί­ων με αυτά των ιδιω­τι­κών κολε­γί­ων, της κατη­γο­ριο­ποί­η­σης των πτυ­χί­ων και της επέ­λα­σης των επι­χει­ρή­σε­ων στα δημό­σια Πανε­πι­στή­μια κ.λπ. Θα του θυμί­σου­με μόνο ότι τις ίδιες οδη­γί­ες με την κα Κερα­μέ­ως υπέ­γρα­φε ο ΣΥΡΙΖΑ στα σαλό­νια της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Με αυτήν την προί­κα η ΝΔ απο­γειώ­νει τώρα την ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας των Πανε­πι­στη­μί­ων και την κατα­στο­λή των φοι­τη­τι­κών διεκδικήσεων.

Δεν ξέρου­με αν στο «αντι­κυ­βερ­νη­τι­κό μέτω­πο» χωρά­ει και η παρά­τα­ξη του ΠΑΣΟΚ και του νόμου Δια­μα­ντο­πού­λου, που περιε­λάμ­βα­νε την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου, τα ενιαία ψηφο­δέλ­τια στους φοι­τη­τές, τα Συμ­βού­λια Διοί­κη­σης, τα τριε­τή πτυ­χία, όσα δηλα­δή αντι­γρά­φει ξανά σήμε­ρα η Κερα­μέ­ως, αφού το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα ακύ­ρω­σε στην πρά­ξη πολ­λά από αυτά.

Αυτό που σίγου­ρα ξέρου­με είναι ότι γελά­νε και τα τσι­μέ­ντα στα φοι­τη­τι­κά αμφι­θέ­α­τρα με τις αστεί­ες κατη­γο­ρί­ες ότι τα μέλη της ΚΝΕ υπο­νο­μεύ­ουν τους αγώ­νες ή δίνουν χεί­ρα βοη­θεί­ας στην κυβέρ­νη­ση. Άλλω­στε αυτή η συνε­πής επί τρία χρό­νια στά­ση ‑ακό­μη και με κλει­στά τα ιδρύ­μα­τα- την ώρα που άλλοι είχαν κηρύ­ξει «παύ­ση εργα­σιών» και «θα λογα­ριά­ζο­νταν μετά», ήταν που κατα­ξί­ω­σε τις δυνά­μεις της ΚΝΕ, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τους σε πρώ­τη δύναμη.

Μόνο τον τελευ­ταίο μήνα, οι δυνά­μεις της ΚΝΕ έχουν πρω­το­στα­τή­σει στον συντο­νι­σμό των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη και άλλες πόλεις ενά­ντια στην πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία και τον νέο νόμο-πλαί­σιο, στην πραγ­μα­το­ποί­η­ση 3 μαζι­κών φοι­τη­τι­κών συλ­λα­λη­τη­ρί­ων, στη διε­ξα­γω­γή γενι­κών συνε­λεύ­σε­ων, στον συμ­βο­λι­κό απο­κλει­σμό πανε­πι­στη­μια­κών ιδρυ­μά­των, στή­νο­ντας μπλό­κο στην πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία κ.ά. Αλή­θεια για αυτές τις πρω­το­βου­λί­ες γρά­φτη­κε ή ειπώ­θη­κε κάτι στην Εφ.Συν.;

Μάλ­λον ο κ. Παπ­πάς και οι πολι­τι­κές δυνά­μεις που επι­κα­λεί­ται και υπε­ρα­σπί­ζε­ται θέλουν ένα φοι­τη­τι­κό κίνη­μα-εργα­λείο της κυβερ­νη­τι­κής εναλ­λα­γής, χει­ρο­κρο­τη­τή της μίας ή της άλλης αντι­λαϊ­κής κυβέρ­νη­σης, απο­μο­νω­μέ­νο από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες των φοι­τη­τών και απο­νε­κρω­μέ­νο από τις συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες και διεκδικήσεις.

Οι δυνά­μεις της ΚΝΕ παλεύ­ουν για να ενώ­σουν τους φοι­τη­τές των λαϊ­κών οικο­γε­νειών στον αγώ­να για δωρε­άν και ανα­βαθ­μι­σμέ­νες σπου­δές, για πτυ­χία που θα προ­σφέ­ρουν ολό­πλευ­ρη μόρ­φω­ση και ειδί­κευ­ση, για μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά κόντρα στην εργα­σια­κή ζού­γκλα των πετσο­κομ­μέ­νων μισθών και δικαιω­μά­των. Για να ανα­ζω­ο­γο­νη­θούν οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι και να απο­κτή­σουν αγω­νι­στι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, να συντο­νί­σουν τη δρά­ση τους μετα­ξύ τους και μαζί με το εργα­τι­κό κίνη­μα, για να ανα­τρα­πεί η ενιαία επί­θε­ση στο παρόν και το μέλ­λον της νέας γενιάς. Αυτό το ανα­γνω­ρί­ζουν οι ίδιοι οι φοι­τη­τές που ανέ­δει­ξαν την Παν­σπου­δα­στι­κή 1η δύναμη.

Οι παρα­τά­ξεις της διά­λυ­σης και του εκφυ­λι­σμού απο­δει­κνύ­ε­ται στην πρά­ξη ότι δε θέλουν ισχυ­ρό, οργα­νω­μέ­νο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, με τους συλ­λό­γους στα χέρια των φοι­τη­τών, γι’ αυτό βυσ­σο­δο­μούν κατά της Παν­σπου­δα­στι­κής, κατα­ψη­φί­ζουν ακό­μα και τις προ­τά­σεις για συμ­με­το­χή σε συσκέ­ψεις συντο­νι­σμού των συλ­λό­γων ενά­ντια στις αντι­δρα­στι­κές νομο­θε­τι­κές αλλα­γές της κυβέρ­νη­σης και μάλι­στα με επι­χει­ρή­μα­τα σε βάρος των δομών του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος που αντι­γρά­φει η Κερα­μέ­ως και η κυβέρ­νη­ση, προ­κει­μέ­νου να επι­σπεύ­σει τη διά­λυ­σή του.

Οι «πρυ­τά­νεις» του αντιΚ­ΚΕ­δι­σμού καλά θα κάνουν να μαζευ­τούν, για­τί εκτί­θε­νται. Οι «μονα­δι­κοί εργο­δό­τες», οι ανα­γνώ­στες τους, απαι­τούν του­λά­χι­στον μια στοι­χειώ­δη σοβα­ρό­τη­τα και αντι­κει­με­νι­κό­τη­τα. Εκτός αν υπάρ­χουν και κάποιοι άλλοι εργο­δό­τες με άλλες προτιμήσεις…

Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ

Οδη­γη­τής

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο