Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άρθρο του Δ. Κουτσούμπα για το «Ελλάδα 2.0»: Κερδισμένοι και χαμένοι

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε άρθρο του στον “Οικο­νο­μι­κό Ταχυ­δρό­μο” υπό τον τίτλο «“Ελλά­δα 2.0”: κερ­δι­σμέ­νοι και χαμέ­νοι» ανα­φέ­ρει ότι το «λεγό­με­νο “Εθνι­κό Σχέ­διο Ανά­καμ­ψης” ή “Ελλά­δα 2.0”», «ευθυ­γραμ­μί­ζε­ται τόσο με τον σχε­δια­σμό και τις προ­τε­ραιό­τη­τες της ΕΕ, όσο και με τις απαι­τή­σεις του εγχώ­ριου κεφα­λαί­ου. Είναι ο οδι­κός χάρ­της εξό­δου από τη νέα κρί­ση σε βάρος του λαού».

Επι­ση­μαί­νει ότι το 90% και παρα­πά­νω του “Εθνι­κού Σχε­δί­ου Ανά­καμ­ψης” κατευ­θύ­νε­ται «σε συγκε­κρι­μέ­νους, μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους στην κατεύ­θυν­ση των μεγά­λων επεν­δύ­σε­ων της πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης» και υπο­γραμ­μί­ζει ότι τους “πρά­σι­νους φόρους”, που θα φέρουν οι “πρά­σι­νες επεν­δύ­σεις” θα επι­βα­ρύ­νουν τον λαό, ενώ το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα «θα είναι πιο ακρι­βή ενέρ­γεια για το λαό».

«Η δε επι­μο­νή στο λεγό­με­νο “εξω­στρε­φές μοντέ­λο”, το οποίο επι­βε­βαιώ­θη­κε πόσο ευά­λω­το είναι σε κάθε είδους εξω­γε­νείς παρά­γο­ντες την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας, απο­δει­κνύ­ει πως η πυξί­δα της κυβέρ­νη­σης δεί­χνει στα­θε­ρό προ­σα­να­το­λι­σμό στα συμ­φέ­ρο­ντα των λίγων» προσθέτει.

Επι­ση­μαί­νει ότι αυτά είτε απο­κρύ­πτο­νται, είτε παρου­σιά­ζο­νται παρα­ποι­η­μέ­να «τόσο από την κυβέρ­νη­ση, όσο και από τα άλλα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης, που συμ­φώ­νη­σαν για τη συγκρό­τη­ση του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης της ΕΕ».

«Οι δια­δι­κα­σί­ες που προ­βλέ­πο­νται για την έγκρι­ση πλη­ρω­μών τόσο στο πλαί­σιο του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, όσο και στο Πολυ­ε­τές Δημο­σιο­νο­μι­κό Πλαί­σιο της ΕΕ, ενι­σχύ­ουν τους μηχα­νι­σμούς επο­πτεί­ας και πίε­σης για την πλή­ρη συμ­μόρ­φω­ση των κρα­τών-μελών με τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ. Η επο­πτεία για υπερ­χρε­ω­µέ­να κρά­τη-μέλη, όπως η Ελλά­δα, θα γίνει πολ­λα­πλή. Δίπλα στο “ευρω­παϊ­κό εξά­µη­νο” θα προ­στε­θεί ένας μηχα­νι­σμός διαρ­κούς αξιο­λό­γη­σης του προ­γράμ­μα­τος μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων και δεσμεύ­σε­ων. Αυτός θα απο­φα­σί­ζει αν θα απο­δε­σμεύ­ο­νται ή θα παγώ­νουν τα κον­δύ­λια των περι­βό­η­των επι­δο­τή­σε­ων. Αυτή η δια­δι­κα­σία τι μας θυμί­ζει; Μνη­μό­νια. Από αυτήν την άπο­ψη καλύ­τε­ρο από το όνο­μα “Ελλά­δα 2.0” είναι το όνο­μα “Μνη­μό­νιο 5.0”» τονί­ζει ο Δ. Κουτσούμπας.

Υπεν­θυ­μί­ζει ότι το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή σημεί­ω­σε ότι «το Ταμείο Ανά­καμ­ψης δεν είναι “παγκά­ρι” και δεν μπο­ρεί να παρου­σιά­ζε­ται έτσι από καμία πολι­τι­κή δύνα­μη που θέλει να είναι ειλι­κρι­νής απέ­να­ντι στον λαό. Είναι μία νέα, βαριά αλυ­σί­δα για το λαό μας και τους λαούς της Ευρώπης».

«Οι εξε­λί­ξεις μάς επι­βε­βαιώ­νουν. Το γεγο­νός ότι λίγο μετά την ανα­κοί­νω­ση του Σχε­δί­ου Ανά­καμ­ψης έρχε­ται το νομο­σχέ­διο της 10ωρης δου­λειάς, των απλή­ρω­των υπε­ρω­ριών, της γενί­κευ­σης των ατο­μι­κών συμ­βά­σε­ων εργα­σί­ας κ.ά., απο­δει­κνύ­ει ότι η ανά­καμ­ψη, για την οποία μιλά­νε όλα τα κόμ­μα­τα με πολύ “μεγά­λα λόγια”, αφο­ρά τελι­κά την ανά­καμ­ψη των κερ­δών και των προ­νο­μί­ων των λίγων σε βάρος της ζωής και των δικαιω­μά­των των πολ­λών» ανα­φέ­ρει, σημειώ­νο­ντας ότι «η έξο­δος από την νέα καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση απαι­τεί “κοσμο­γο­νι­κές”, αντερ­γα­τι­κές ανα­τρο­πές, όπως αυτές που περι­γρά­φο­νται στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τα εργασιακά».

Υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «το ίδιο το περιε­χό­με­νο της ανά­καμ­ψης είναι αντι­λαϊ­κό από χέρι», σημειώ­νει ότι η κρι­τι­κή του ΚΚΕ προς την κυβέρ­νη­ση δεν περι­στρέ­φε­ται γύρω από το αν ή πόσο διά­λο­γο έκα­νε, ούτε γύρω από το αν και ποια επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα θα βγουν πιο κερ­δι­σμέ­να ένα­ντι των αντα­γω­νι­στών τους και προ­σθέ­τει: «Η κρι­τι­κή των άλλων πολι­τι­κών δυνά­με­ων για το σχέ­διο ανά­καμ­ψης είναι “δώρο” προς την κυβέρ­νη­ση, η οποία με την σει­ρά της ανα­ζη­τά συναι­νέ­σεις σε κόμ­μα­τα που συμ­φω­νούν με την στρα­τη­γι­κή της ΕΕ και του εγχώ­ριου κεφα­λαί­ου. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγ­μα­τα εδώ και δύο χρό­νια, τόσο η ηγε­σία του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και του ΚΙΝΑΛ βρί­σκο­νται ήδη σε μορα­τό­ριουμ με την κυβέρ­νη­ση, ενώ το ίδιο πράτ­τουν σε ρόλο ακο­λού­θου και η Ελλη­νι­κή Λύση και το Μέρα25». Όπως σημειώ­νει «τα κόμ­μα­τα αυτά ψηφί­ζουν ένα μεγά­λο μέρος των κυβερ­νη­τι­κών νομοσχεδίων».

«Αν ψάχνει, όμως, η κυβέρ­νη­ση συναί­νε­ση από το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα ξέρει ότι δεν θα την βρει. Αντί­θε­τα θα βρει πιο δυνα­μι­κούς αγώ­νες, διεκ­δι­κώ­ντας σύγ­χρο­νους όρους εργα­σί­ας, αμοι­βής, ζωής, αγώ­νες που θα συγκρού­ο­νται με την ίδια την στρα­τη­γι­κή του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, της ΕΕ και της κυβέρ­νη­σης» υπο­γραμ­μί­ζει ο Δ. Κουτσούμπας.

Επι­ση­μαί­νει ότι στην «καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μία όλα τα επι­τεύγ­μα­τα της ανθρώ­πι­νης εργα­σί­ας, αντί να απο­τε­λούν εργα­λεία για την εξα­σφά­λι­ση της λαϊ­κής ευη­με­ρί­ας, απο­τε­λούν εργα­λεία στα χέρια του κεφα­λαί­ου για να εκτο­ξεύ­ει τα κέρ­δη και τα προ­νό­μιά του σε βάρος του λαού» προ­σθέ­το­ντας ότι «αυτές είναι οι συνέ­πειες του καπι­τα­λι­στι­κού δρό­μου ανά­πτυ­ξης, που υπη­ρε­τούν με δια­φο­ρε­τι­κές απο­χρώ­σεις, τακτι­κή και ύφος, τόσο η κυβέρ­νη­ση όσο και η αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση και τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα της αστι­κής αντιπολίτευσης».

«Το συμ­φέ­ρον του ελλη­νι­κού λαού είναι στην πάλη για έναν άλλο, δια­φο­ρε­τι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης, με επί­κε­ντρο τους δικούς του στό­χους για ζωή με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα. Για μία άλλη κοι­νω­νι­κή οργά­νω­ση, με κεντρι­κό σχε­δια­σμό της οικο­νο­μί­ας, με την εξου­σία, την άσκη­ση και τον έλεγ­χό της, στα χέρια των πραγ­μα­τι­κών παρα­γω­γών του πλού­του, του ελλη­νι­κού λαού» κατα­λή­γει στο άρθρο του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο