Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άρθρο των «New York Times» εκθέτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Παρεμβάσεις των «NY Times» για υποκλοπές και Αλεξανδρούπολη

Στο θέμα των παρα­κο­λου­θή­σε­ων επα­νέρ­χο­νται οι «New York Times» με άρθρο τους. Στο δεύ­τε­ρο δημο­σί­ευ­μά τους μέσα σε μικρό χρο­νι­κό διά­στη­μα ανα­φέ­ρουν πως «για δεκα­ε­τί­ες τώρα, οι υπο­κλο­πές τηλε­φώ­νων είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό του ελλη­νι­κού κράτους.

Ομως, επί κ. Μητσο­τά­κη, η εθνι­κή παρα­κο­λού­θη­ση έχει επε­κτα­θεί σε μια, εν πολ­λοίς, ανε­ξέ­λεγ­κτη γρα­φειο­κρα­τία», μιλώ­ντας για έναν «συγκλο­νι­στι­κό αριθ­μό των υπο­κλο­πών που αυξά­νε­ται σταθερά».

Παρα­κά­τω το άρθρο βάζει ερω­τή­μα­τα όπως: «Θα μπο­ρού­σαν οι ελλη­νι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών, που ήδη διε­ξά­γουν τερά­στια εκστρα­τεία παρα­κο­λού­θη­σης, να έχουν ανα­θέ­σει ακό­μη πιο παρεμ­βα­τι­κές υπο­κλο­πές σε μια σκιώ­δη ιδιω­τι­κή εται­ρεία; Θα μπο­ρού­σε η κυβέρ­νη­ση του κ. Μητσο­τά­κη να βρί­σκε­ται πίσω από το χακά­ρι­σμα;». «Δεν ξέρου­με», απα­ντά, «αλλά μια ένδει­ξη έρχε­ται από το γρα­φείο του πρω­θυ­πουρ­γού», παρα­πέ­μπο­ντας στον διο­ρι­σμό του Γρ. Δημη­τριά­δη — πρώ­ην διευ­θυ­ντή της προ­ε­κλο­γι­κής του εκστρα­τεί­ας και ανι­ψιό του, και τις απο­κα­λύ­ψεις από «Ελλη­νες δημο­σιο­γρά­φους σχε­τι­κά με τον ίδιο, με κυριό­τε­ρο ότι κατά τη διάρ­κεια της θητεί­ας του είχε οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές με κύκλο επι­χει­ρη­μα­τιών που είχε συναλ­λα­γές και με τον ιδιο­κτή­τη της “Intellexa”», εται­ρεία που εμπο­ρεύ­ε­ται το λογι­σμι­κό παρα­κο­λου­θή­σε­ων «Predator».

Ακό­μη το άρθρο μιλά για μια «μη βιώ­σι­μη αντί­φα­ση μετα­ξύ της χώρας που ο κ. Μητσο­τά­κης επι­μέ­νει να παρου­σιά­ζει — ένα αδιαμ­φι­σβή­τη­το δημο­κρα­τι­κό κρά­τος του οποί­ου ο σεβα­σμός στο κρά­τος δικαί­ου θα πρέ­πει να αντα­μεί­βε­ται με εται­ρι­κές επεν­δύ­σεις και του­ρι­στι­κά δολά­ρια — και εκεί­νης που πραγ­μα­τι­κά προ­ε­δρεύ­ει». Παρα­πέ­μπει δε στην ομι­λία του τον Μάη στο Κογκρέ­σο, θυμί­ζο­ντας ότι «για 40 λεπτά τόνι­ζε την ανα­γκαιό­τη­τα της κοι­νω­νι­κής εμπι­στο­σύ­νης και των ισχυ­ρών θεσμών. “Οι αρχαί­οι Ελλη­νες”, έλε­γε ανά­με­σα σε χει­ρο­κρο­τή­μα­τα, “θεω­ρού­σαν την αλα­ζο­νεία, τον εξτρε­μι­σμό και την υπερ­βο­λή τις χει­ρό­τε­ρες απει­λές για τη δημο­κρα­τία”. Το ερώ­τη­μα για τον κ. Μητσο­τά­κη είναι: Για­τί δεν νιώ­θει το ίδιο;»…

Σημειω­τέ­ον, οι «New York Times» με άλλο άρθρο τους για την πορεία ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, αφού ανα­φέ­ρουν το γεγο­νός ότι αξιο­ποιεί­ται διαρ­κώς από τις αμε­ρι­κα­νι­κές Ενο­πλες Δυνά­μεις, στη­λι­τεύ­ουν το γεγο­νός ότι ενδια­φέ­ρον για την από­κτη­σή του έχουν εκφρά­σει (εκτός από δυο αμε­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων κοι­νο­πρα­ξί­ες) «και δύο που έχουν δεσμούς με τη Ρωσία», κατο­νο­μά­ζο­ντας τον Ιβάν Σαβ­βί­δη και το Γκρουπ του Κοπε­λού­ζου — εταί­ρος, όπως θυμί­ζουν, της «Gazprom»…

Ριζο­σπά­στης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο