Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άρνηση Πελετίδη για δίωξη εργαζομένων που έκαναν κατάληψη του Δημαρχείου

Σε δήλω­σή του, ο δήμαρ­χος Πατρε­ών, Κώστας Πελε­τί­δης, σχε­τι­κά με την ενη­μέ­ρω­ση που είχε από τον Αστυ­νο­μι­κό Διευ­θυ­ντή Αχα­ΐ­ας, για άσκη­ση αυτε­πάγ­γελ­της δίω­ξης για την κατά­λη­ψη του Δημαρ­χεί­ου που σημειώ­θη­κε το πρωί, δήλω­σε τα εξής:

«Ο Αστυ­νο­μι­κός Διευ­θυ­ντής Αχα­ΐ­ας ενη­μέ­ρω­σε τον Δήμαρ­χο Πατρέ­ων ότι η αστυ­νο­μία είναι υπο­χρε­ω­μέ­νη να προ­χω­ρή­σει σε αυτε­πάγ­γελ­τη δίω­ξη και ενη­μέ­ρω­ση του εισαγ­γε­λέα για κατά­λη­ψη σε δημό­σιο κτή­ριο (Δημαρ­χείο), ενώ ζήτη­σε να προ­σέλ­θουν στε­λέ­χη της Δημο­τι­κής Αρχής για τη σχε­τι­κή διαδικασία.

Ο Δήμαρ­χος Πατρέ­ων αρνή­θη­κε την οποια­δή­πο­τε άσκη­ση δια­δι­κα­σί­ας από πλευ­ράς της Δημο­τι­κής Αρχής ενα­ντί­ων των συμ­βα­σιού­χων της κοι­νω­φε­λούς (ΟΑΕΔ) και δεν θα κατα­θέ­σει ενά­ντιά τους, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η λύση στα ζητή­μα­τα αυτά είναι πολι­τι­κή και όχι οι διώ­ξεις και καταστολή».

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο