Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Άρσεναλ — Οπλοστάσιο»

H NEW STAR θα προ­βάλ­λει από 25 Ιου­νί­ου στους κινη­μα­το­γρά­φους το
αρι­στούρ­γη­μα του Αλε­ξά­ντρ Ντοβ­ζέν­κο, «Άρσε­ναλ-Οπλο­στά­σιο». Βασι­σμέ­νο σε
πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα, το σενά­ριο πλέ­κε­ται γύρω από την εξέ­γερ­ση των
μπολ­σε­βί­κων εργα­τών, που οχυ­ρώ­θη­καν στο οπλο­στά­σιο του Κιέ­βου, το Γενάρη
του 1918, ενά­ντια στους Ουκρα­νούς εθνι­κι­στές, που κατεί­χαν τότε την
εξου­σία. Όμως οι σκη­νές πλα­νώ­νται στο χώρο και το χρό­νο, απει­κο­νί­ζο­ντας τις
τρα­γι­κές συνέ­πειες του πολέ­μου στη χώρα, την πεί­να και τη δυστυ­χία, το
θάνα­το στα χαρα­κώ­μα­τα, την εξέ­γερ­ση που βρά­ζει, μέχρι την τελι­κή σκη­νή που
ο ήρω­ας στέ­κε­ται με γυμνό το στή­θος μπρο­στά στα του­φέ­κια των εθνικιστών.
Όμως οι σφαί­ρες τους δεν μπο­ρούν να τον αγγί­ξουν και η ται­νία απογειώνεται
στο χώρο του μύθου!

Το «Αρσε­ναλ-Οπλο­στά­σιο» απο­τε­λεί το 2ο μέρος της τρι­λο­γί­ας του πολέμου
του Ντοβ­ζέν­κο μαζί με το *«Ζβε­νι­γκό­ρα» (προ­βάλ­λε­ται ήδη στους
κινη­μα­το­γρά­φους) και τη «Γη» (θα προ­βάλ­λε­ται από 2 Ιου­λί­ου στους
κινηματογράφους).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο