Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Άρωμα» Κούβας στο 45ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στη Θεσσαλονίκη

Ξεχω­ρι­στό χρώ­μα στο Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Παύ­λου Μελά στη Θεσ­σα­λο­νί­κη δίνει το περί­πτε­ρο του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης, το οποίο προ­σελ­κύ­ει εκα­το­ντά­δες επι­σκέ­πτες κάθε ηλικίας.

Τοπο­θε­τη­μέ­νο φέτος στην κεντρι­κή οδό του Φεστι­βάλ, στο περί­πτε­ρο του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου μπο­ρεί κανείς να αγο­ρά­σει ανα­μνη­στι­κά από το νησί της Επα­νά­στα­σης, αφί­σες του Τσε και του Φιντέλ, χει­ρο­ποί­η­τα αντι­κεί­με­να και έντυ­πο υλι­κό, να γρα­φτεί μέλος του Συν­δέ­σμου και να ενη­με­ρω­θεί για τις μπρι­γά­δες αλλη­λεγ­γύ­ης που διορ­γα­νώ­νο­νται κάθε χρόνο.

IMG 20190913 195314

Στο πλαί­σιο της συμπλή­ρω­σης 60 χρό­νων από την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, ο Σύν­δε­σμος δια­νέ­μει στους επι­σκέ­πτες δισέ­λι­δο ενη­με­ρω­τι­κό φυλλάδιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο