Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άστατος ο καιρός και σήμερα, με τοπικές βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χαλαζοπτώσεις

Σήμε­ρα Τρί­τη ο και­ρός θα δια­τη­ρη­θεί άστα­τος στον ηπει­ρω­τι­κό κορ­μό της χώρας και στα ορει­νά της Κρήτης.

Η ημέ­ρα ξεκί­νη­σε με λίγες νεφώ­σεις, οι οποί­ες το μεση­μέ­ρι θα πυκνώ­σουν δίνο­ντας βρο­χές ή όμβρους, σπορα­δι­κές καται­γί­δες και τοπι­κές χαλα­ζο­πτώ­σεις. Τα φαι­νό­με­να θα είναι εντο­νό­τε­ρα στον ορει­νό άξο­να της Πίν­δου και στα ορει­νά της Πελοποννήσου.

Η θερ­μο­κρα­σία σε σχε­τι­κά υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από 8 έως 26 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη βόρεια Ελλά­δα από 8 έως 31, στην Ήπει­ρο από 10 έως 30, στη Θεσ­σα­λία από 10 έως 32, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 12 έως 33 βαθ­μούς, στα νησιά του Ιονί­ου από 13 έως 28, στα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από 12 έως 29 βαθ­μούς, ενώ στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου οι μέγι­στες θα φτά­σουν στους 32 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Αιγαίο από νότιες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις 3–4 Μπο­φόρ και στο υπό­λοι­πο Αιγαίο δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί με ίδιες εντά­σεις. Στο Ιόνιο θα επι­κρα­τή­σει βορειο­δυ­τι­κό ρεύ­μα με εντά­σεις 3–5 Μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται λίγες νεφώ­σεις, οι οποί­ες τις μεση­με­ρια­νές ώρες θα πυκνώ­σουν, με αυξη­μέ­νη πιθα­νό­τη­τα να εκδη­λω­θούν όμβροι ή μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες στα βόρεια και δυτι­κά. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις 3–4 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 19 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται λίγες νεφώ­σεις, οι οποί­ες τις μεση­με­ρια­νές ώρες θα πυκνώ­σουν, με πιθα­νό­τη­τα να εκδη­λω­θούν όμβροι ή μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες στα ορει­νά του νομού. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις ασθε­νείς. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 16 έως 28 βαθμούς.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο