Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άστοχη δήλωση του Λ. Πετρούνια για το #metoo: «Δεν έχω δει αθλητή που πέτυχε τους στόχους του, να έχει τέτοιο παράπονο»

Σε μια — του­λά­χι­στον άστο­χη — δήλω­ση, που αδι­κεί τον ίδιο αλλά και συνα­θλη­τές του, προ­χώ­ρη­σε ο Έλλη­νας ολυ­μπιο­νί­κης Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας ανα­φο­ρι­κά με τις καταγ­γε­λί­ες για σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση στον χώρο του αθλητισμού.

Σε συνέ­ντευ­ξη του, ερω­τη­θείς για το ελλη­νι­κό #metoo στον αθλη­τι­σμό, ο ολυ­μπιο­νί­κης απά­ντη­σε τα εξής:

«Ο πρω­τα­θλη­τι­σμός είναι ένας πολύ σκλη­ρός κλά­δος. Από κει και πέρα, εάν υπήρ­ξαν, εάν, εάν υπήρ­ξαν για­τί δεν είμαι σίγου­ρος… Δεν έχω δει κάτι… Μεμο­νω­μέ­να περι­στα­τι­κά, λυπά­μαι πολύ. Όμως δεν έχω δει κάποιον αθλη­τή που βρί­σκε­ται στην επι­φά­νεια και έχει «τα φώτα πάνω του» ή έχει μάλ­λον κατα­φέ­ρει να υλο­ποι­ή­σει τους στό­χους του να έχει κάποιο τέτοιου είδους παρά­πο­νο. Ότι κι αν σημαί­νει αυτό».

Αφε­νός, η παρα­πά­νω δήλω­ση του Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια απο­τε­λεί ουσια­στι­κά αμφι­σβή­τη­ση της Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου, όπως και άλλων αθλητών/τριών, που προ­χώ­ρη­σαν σε επί­ση­μες καταγ­γε­λί­ες για σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση και, αφε­τέ­ρου, υπο­βι­βά­ζει το ποι­νι­κό αδί­κη­μα της σεξουα­λι­κής παρε­νό­χλη­σης σε «παρά­πο­νο».

Είναι κρί­μα, αν μη τι άλλο, ένας αθλη­τής του μεγέ­θους του Πετρού­νια να αφή­νει σαφείς υπό­νοιες για συνα­θλη­τές του ότι προ­έ­βη­σαν στις καταγ­γε­λί­ες προ­κει­μέ­νου να τρα­βή­ξουν τα «φώτα της δημο­σιό­τη­τας» πάνω τους.

Λ. Πετρού­νιας: «Νιώ­θω το χρέ­ος να ζητή­σω ένα τερά­στιο συγ­γνώ­μη. Είμαι υπέρ­μα­χος του κινή­μα­τος #metoo»

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο