Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άτακτη υποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την πόλη Αβντιίβκα

Ο ουκρα­νι­κός στρα­τός ανα­γκά­στη­κε να εγκα­τα­λεί­ψει τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα την Αβντι­ίβ­κα, πόλη στην ανα­το­λι­κή ουκρα­νι­κή περι­φέ­ρεια Ντο­νέ­τσκ, δίπλα από την ομώ­νυ­μη πρω­τεύ­ου­σα της περι­φέ­ρειας, υπό το βάρος των ρωσι­κών επι­θέ­σε­ων και τον κίν­δυ­νο περι­κύ­κλω­σης των ουκρα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων. Από την Αβντι­ίβ­κα οι ουκραι­κές δυνά­μεις μπο­ρού­σαν να πλήτ­τουν ρωσο­κρα­τού­με­νες περιο­χές του Ντόνετσκ.

Μετά την απο­τυ­χη­μέ­νη καλο­και­ρι­νή ουκρα­νι­κή αντε­πί­θε­ση, η οποία στη­ρί­χθη­κε σε τερά­στιους «δυτι­κούς» στρα­τιω­τι­κούς πόρους, εξο­πλι­σμούς, εκπαί­δευ­ση στρα­τιω­τών κ.τ.λ., οι ρωσι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις έχουν περά­σει σε επι­θε­τι­κές ενέρ­γειες, αυξά­νο­ντας την πίε­ση ιδιαί­τε­ρα στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία. Η Αβντι­ίβ­κα είχε βρε­θεί στο επί­κε­ντρο ρωσι­κών επι­θέ­σε­ων με ισχυ­ρές δυνά­μεις από τον Οκτώβρη.

Ο νέος ανώ­τα­τος διοι­κη­τής των ουκρα­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων, Ολ. Σίρ­σκι, σε ανα­κοί­νω­σή του τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του ανέ­φε­ρε ότι «με βάση την επι­χει­ρη­σια­κή κατά­στα­ση γύρω από την Αβντι­ίβ­κα, για να απο­φύ­γω την περι­κύ­κλω­ση και να δια­τη­ρή­σω τις ζωές και την υγεία των στρα­τιω­τών, απο­φά­σι­σα να απο­σύ­ρω τις μονά­δες μας από την πόλη και να μετα­κι­νή­σω την άμυ­να σε πιο ευνοϊ­κές γραμμές».

Το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του ωστό­σο, ο ταξί­αρ­χος Ολ. Ταρ­νάβ­σκι, διοι­κη­τής της στρα­τιω­τι­κής δύνα­μης «Tavria» που ήταν υπεύ­θυ­νη για την άμυ­να της Αβντι­ίβ­κα, παρα­δέ­χθη­κε ότι ουκρα­νι­κές δυνά­μεις αιχ­μα­λω­τί­στη­καν από τον ρωσι­κό στρα­τό κατά την υπο­χώ­ρη­σή τους από την πόλη.

Σε ανα­κοί­νω­σή του ανέ­φε­ρε ότι «οι στρα­τιώ­τες μας παίρ­νουν θέσεις στη δεύ­τε­ρη γραμ­μή άμυ­νας» και ότι «η έξο­δος του προ­σω­πι­κού από την Avdiivka έγι­νε σύμ­φω­να με το σχέ­διο (…) ωστό­σο, στο τελι­κό στά­διο της επι­χεί­ρη­σης, υπό την πίε­ση των επι­κρα­τέ­στε­ρων εχθρι­κών δυνά­με­ων, συνε­λή­φθη­σαν ορι­σμέ­νοι Ουκρα­νοί στρατιώτες».

Οι New York Times κάνουν λόγο για άτα­κτη υπο­χώ­ρη­ση (ατα­ξία και από­γνω­ση) των ουκρα­νι­κών δυνά­με­ων οι οποί­ες άφη­σαν πίσω τους τους τραυ­μα­τί­ες και ξεκομ­μέ­να στρα­τιω­τι­κά τμήματα.

Η Αβντι­ίβ­κα, πόλη με περί­που 34.000 κατοί­κους πριν από τη ρωσι­κή εισβο­λή τον Φεβρουά­ριο του 2022, έχει υπο­στεί τερά­στιες κατα­στρο­φές και σε αυτήν παρα­μέ­νουν περί­που 900 κάτοι­κοι σύμ­φω­να με τοπι­κές αρχές.

Ακρι­βώς δίπλα στην πόλη Ντο­νέ­τσκ, που ελέγ­χε­ται από τις «φιλο­ρω­σι­κές» δυνά­μεις εδώ και δέκα χρό­νια, είχε μετα­τρα­πεί από τον ουκρα­νι­κό στρα­τό και τους συμ­μά­χους του από το 2014 σε φρού­ριο και παρέ­μει­νε υπό τον έλεγ­χο του Κιέ­βου και μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή του 2022.

Η Μόσχα θεω­ρεί πως με την κατά­λη­ψή της θα γίνει πιο δύσκο­λο για τους Ουκρα­νούς να βομ­βαρ­δί­ζουν το Ντονέτσκ.

Σύμ­φω­να με το Κίε­βο, ο ρωσι­κός στρα­τός πολ­λα­πλα­σί­α­σε τις εφό­δους κατά κύμα­τα για να κατα­λά­βει την Αβντι­ίβ­κα από τον Οκτώ­βριο, παρά τις βαριές απώ­λειες που υφίστατο.

Το Κίε­βο απο­δί­δει την απώ­λεια της πόλης στην υπε­ρο­πλία του ρωσι­κού πυρο­βο­λι­κού και στην ανα­στο­λή της αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας μετά το «μπλο­κά­ρι­σμα» στο Κογκρέ­σο των ΗΠΑ του νέου στρα­τιω­τι­κού πακέ­του 61 δισ. δολα­ρί­ων που προ­ω­θεί για την Ουκρα­νία η κυβέρ­νη­ση Μπάιντεν.

Ο ταξί­αρ­χος Ολ. Ταρ­νάβ­σκι, στην ανα­κοί­νω­σή του για την υπο­χώ­ρη­ση του ουκρα­νι­κού στρα­τού από την Αβντι­ίβ­κα, ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις έχουν πλε­ο­νέ­κτη­μα 10πλάσιων οβί­δων πυρο­βο­λι­κού στις μάχες για την πόλη.

Ο δε Ουκρα­νός Πρό­ε­δρος, Β. Ζελέν­σκι, μιλώ­ντας στη Διά­σκε­ψη του Μονά­χου για την Ασφά­λεια ανέ­φε­ρε ότι η από­συρ­ση των ουκρα­νι­κών στρα­τευ­μά­των απο­φα­σί­στη­κε λόγω του προ­βλή­μα­τος της έλλει­ψης πυρο­μα­χι­κών, καθώς έχει καθυ­στε­ρή­σει η στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη από τις ΗΠΑ.

«Δυστυ­χώς, το να κρα­τεί­ται η Ουκρα­νία σε μια τεχνη­τή έλλει­ψη όπλων, ειδι­κά σε έλλει­ψη πυρο­μα­χι­κών και δυνα­το­τή­των μεγά­λου βελη­νε­κούς, επι­τρέ­πει στον Πού­τιν να δια­τη­ρεί την τρέ­χου­σα έντα­ση στον πόλε­μο», είπε ο Ουκρα­νός Πρό­ε­δρος και ζήτη­σε να συνε­χι­στεί η στή­ρι­ξη προς το Κίεβο.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο