Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ά. Μέρκελ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Ρωσία για το εμβόλιο Sputnik V

Την προ­ο­πτι­κή συνερ­γα­σί­ας με την Ρωσία για την παρα­γω­γή του εμβο­λί­ου Sputnik V, άφη­σε ανοι­χτή η Καγκε­λά­ριος ‘Αγγε­λα Μέρ­κελ, υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση, όπως είπε, ότι το εμβό­λιο θα λάβει την έγκρι­ση της Ευρω­παϊ­κής Υπη­ρε­σί­ας Φαρ­μά­κων (ΕΜΑ).

Παρ’ όλες τις αυτή τη στιγ­μή μεγά­λες πολι­τι­κές δια­φο­ρές, όπως στην υπό­θε­ση Ναβάλ­νι, σε μια παν­δη­μία θα μπο­ρού­σε κανείς να συνερ­γα­στεί σε ανθρω­πι­στι­κό επί­πε­δο, τόνι­σε η κυρία Μέρ­κελ, επι­βε­βαιώ­νο­ντας και την σχε­τι­κή συνο­μι­λία που είχε με τον Πρό­ε­δρο της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Πούτιν.

Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα Handelsblatt, ο επι­κε­φα­λής του κρα­τι­κού Ρωσι­κού Ταμεί­ου Άμε­σων Επεν­δύ­σε­ων Κιρίλ Ντμί­τριεφ δήλω­σε σήμε­ρα κατά την διάρ­κεια ψηφια­κής συνέ­ντευ­ξης Τύπου ότι υπάρ­χουν ήδη συζη­τή­σεις σχε­τι­κά με το ενδε­χό­με­νο παρα­γω­γής του ρωσι­κού εμβο­λί­ου στην Γερ­μα­νία και ότι δια­πι­στώ­νε­ται «σοβα­ρό» ενδια­φέ­ρον από πολ­λές χώρες της ΕΕ. Το εμβό­λιο έλα­βε άλλω­στε σήμε­ρα επεί­γου­σα έγκρι­ση από τις αρμό­διες αρχές της Ουγγαρίας.

Έως τις 21 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εμβολιασμού στη Γερμανία

Έως τις 21 Σεπτεμ­βρί­ου θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί η δια­δι­κα­σία του εμβο­λια­σμού στη Γερ­μα­νία άφη­σε σήμε­ρα να εννοη­θεί η Καγκε­λά­ριος ‘Αγγε­λα Μέρ­κελ, ακυ­ρώ­νο­ντας εμμέ­σως την υπό­σχε­ση του υπουρ­γού Υγεί­ας για προ­σφο­ρά εμβο­λια­σμού προς όλους «μέχρι το καλοκαίρι».

Ανα­φε­ρό­με­νη στην έλλει­ψη εμβο­λί­ων και στις καθυ­στε­ρή­σεις που σημειώ­νο­νται στον εμβο­λια­σμό του πλη­θυ­σμού, η κυρία Μέρ­κελ τόνι­σε ότι οφεί­λε­ται στο γεγο­νός ότι το εμβό­λιο παρα­σκευά­ζε­ται τις εγκα­τα­στά­σεις της Pfizer, η οποία, όπως είπε, διο­χε­τεύ­ει την παρα­γω­γή της κυρί­ως στην αμε­ρι­κα­νι­κή αγο­ρά. «Η BioNTech είναι μια start up εται­ρία», είπε σχε­τι­κά η Καγκε­λά­ριος, αλλά εμφα­νί­στη­κε πεπει­σμέ­νη ότι θα παρα­δο­θούν κανο­νι­κά οι υπε­σχη­μέ­νες 8,8 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις εντός του α’ τρι­μή­νου του έτους. «Δεν υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι δεν θα τηρη­θεί αυτή η δέσμευ­ση», πρό­σθε­σε, για να τονί­σει ότι «μέχρι το τέλος του καλο­και­ριού θα πρέ­πει όλοι στην Γερ­μα­νία να έχουν την δυνα­τό­τη­τα εμβο­λια­σμού». Το «ημε­ρο­λο­για­κό» τέλος του καλο­και­ριού είναι στις 21 Σεπτεμ­βρί­ου, είπε η κυρία Μέρ­κελ, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να ότι είναι άγνω­στο το πόσοι θα θελή­σουν τελι­κά να αξιο­ποι­ή­σουν αυτή τη δυνατότητα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο