Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έβαλαν «χέρι» στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκλογέων του εξωτερικού! — Διάτρητη η επιστολική ψήφος

Τις ηλε­κτρο­νι­κές διευ­θύν­σεις από­δη­μων Ελλή­νων ανά την υφή­λιο έβα­λε στο χέρι η ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ Αννα Μισέλ Αση­μα­κο­πού­λου, προ­κει­μέ­νου να διε­ξά­γει την προ­ε­κλο­γι­κή της εκστρα­τεία ενό­ψει των ευρω­ε­κλο­γών, όπως απο­δει­κνύ­ε­ται από το μήνυ­μα που έλαβαν.

Πολ­λοί εκλο­γείς καταγ­γέλ­λουν ότι ουδέ­πο­τε παρα­χώ­ρη­σαν τέτοια άδεια, όπως απαι­τεί­ται από το σύστη­μα GDPR, ενώ άλλοι προ­σθέ­τουν βαρύ­τη­τα στην καταγ­γε­λία υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως η μόνη περί­πτω­ση που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν το email τους ήταν για να εγγρα­φούν στους κατα­λό­γους εκλο­γέ­ων εξω­τε­ρι­κού, προ­κει­μέ­νου να ψηφί­σουν με επι­στο­λι­κή ψήφο.

Λίγες μόνο μέρες μετά την ψήφι­ση του σχε­τι­κού νόμου, με το περι­στα­τι­κό αυτό επι­βε­βαιώ­νο­νται οι κίν­δυ­νοι που το ΚΚΕ εξαρ­χής είχε επι­ση­μά­νει. Να σημειω­θεί εδώ ότι τα στοι­χεία των εκλο­γέ­ων του εξω­τε­ρι­κού που εγγρά­φο­νται στους σχε­τι­κούς κατα­λό­γους (email, τηλε­φω­νι­κοί αριθ­μοί) δεν είναι προ­σβά­σι­μα στα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα, για λόγους προ­στα­σί­ας δεδο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χαρα­κτή­ρα, και υπο­τί­θε­ται ότι είναι γνω­στά απο­κλει­στι­κά στο ΥΠΕΣ.

Η ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ επι­χεί­ρη­σε να δια­σκε­δά­σει τις εντυ­πώ­σεις, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι το γρα­φείο της «απέ­στει­λε newsletter σε Ελλη­νες του εξω­τε­ρι­κού, με στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας που συγκέ­ντρω­σα ως ευρω­βου­λευ­τής στη διάρ­κεια των τελευ­ταί­ων 5 ετών, ώστε να ζητή­σω την άδεια να επι­κοι­νω­νώ τακτι­κά μαζί τους, όπως πράτ­τω πάντο­τε σεβό­με­νη τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να και το GDPR από το 2018».

Στο μήνυ­μα όμως δεν ζητά­ει καμία άδεια, αντι­θέ­τως ανα­κοι­νώ­νει ότι «για τις επό­με­νες 100 μέρες θα επι­κοι­νω­νώ μαζί σας τακτι­κά, για να σας ενη­με­ρώ­νω για τις προ­τε­ραιό­τη­τες του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος και της ΝΔ ενό­ψει των ευρω­ε­κλο­γών αλλά και για τις δικές μου δράσεις»!

Επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες του ΚΚΕ

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Κομ­μα­τι­κή Επι­τρο­πή Οργα­νώ­σε­ων Εξω­τε­ρι­κού του ΚΚΕ τονί­ζει ανα­φο­ρι­κά με τις διαρ­ρο­ές προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων ενό­ψει των ευρωεκλογών:

«Τις καταγ­γε­λί­ες και τις προει­δο­ποι­ή­σεις του ΚΚΕ, για τους κιν­δύ­νους που απορ­ρέ­ουν από τη θέσπι­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου, επι­βε­βαιώ­νει η απα­ρά­δε­κτη διαρ­ροή των προ­σω­πι­κών λογα­ρια­σμών ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου Ελλή­νων του εξω­τε­ρι­κού που είτε είχαν εγγρα­φεί στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους εξω­τε­ρι­κού για τις προη­γού­με­νες εκλο­γές, είτε γρά­φτη­καν στην πλατ­φόρ­μα για την επι­στο­λι­κή ψήφο που άνοι­ξε πριν από λίγες μέρες.

Η διαρ­ροή των προ­σω­πι­κών τους δεδο­μέ­νων επι­βε­βαιώ­νε­ται από το μήνυ­μα που έκπλη­κτοι είδαν σήμε­ρα (σ.σ. την Παρα­σκευή) ότι έχουν λάβει από την ευρω­βου­λευ­τή της ΝΔ και μέλος της ευρω­κοι­νο­βου­λε­τι­κής ομά­δας του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, Αννα — Μισέλ Αση­μα­κο­πού­λου, χωρίς να έχουν με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο δώσει στην ίδια ή σε συνερ­γά­τες της τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας τους.

Η όλη υπό­θε­ση απο­δει­κνύ­ει στην πρά­ξη ότι ο πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νος Γενι­κός Κανο­νι­σμός Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δεδο­μέ­νων (GDPR) της ΕΕ όχι μόνο δεν παρέ­χει καμία προ­στα­σία προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων, αντί­θε­τα μάλι­στα νομι­μο­ποί­η­σε την πλα­τιά και απρό­σκο­πτη συλ­λο­γή, δια­βί­βα­ση και επε­ξερ­γα­σία των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων των λαών σε όλη την ΕΕ από τα μονο­πώ­λια, τα κρά­τη και την ίδια την ΕΕ, για εμπο­ρι­κούς, πολι­τι­κούς και άλλους σκοπούς.

Είναι του­λά­χι­στον προ­κλη­τι­κό ότι στο μήνυ­μα γίνε­ται λόγος για “ιστο­ρι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση της κυβέρ­νη­σης του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη”, χάρη στην οποία οι Ελλη­νες του εξω­τε­ρι­κού θα μπο­ρέ­σουν να ασκή­σουν το εκλο­γι­κό τους δικαί­ω­μα μέσω επι­στο­λι­κής ψήφου.

Το ΚΚΕ είχε επι­ση­μά­νει έγκαι­ρα ότι η θέσπι­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου συνε­πά­γε­ται τερά­στιους κιν­δύ­νους νόθευ­σης και χει­ρα­γώ­γη­σης της λαϊ­κής ψήφου, μέσα από μια δια­δι­κα­σία που μόνο αδιά­βλη­τη δεν είναι, ενώ ανοί­γει τον δρό­μο για πολύ­μορ­φες πιέ­σεις. Αυτά ακρι­βώς επι­βε­βαιώ­νο­νται σήμερα!

Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που — προ­φα­νώς — μέσω μηχα­νι­σμών του κρά­τους διέρ­ρευ­σε τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να των απο­δή­μων που έλα­βαν το συγκε­κρι­μέ­νο email. Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των, που αρχι­κά συνέ­πρα­ξαν με τη ΝΔ για την καθιέ­ρω­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου, παρά τις προει­δο­ποι­ή­σεις του ΚΚΕ και την πλού­σια σχε­τι­κή διε­θνή πείρα.

Το ΚΚΕ ζητά να διε­ρευ­νη­θούν άμε­σα οι συν­θή­κες διαρ­ρο­ής των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων και να απο­δο­θούν οι ανά­λο­γες διοι­κη­τι­κές ή και ποι­νι­κές ευθύ­νες και κυρώ­σεις σε όλους τους εμπλε­κό­με­νους. Να απο­τρα­πεί κάθε πιθα­νό­τη­τα επα­νά­λη­ψης αντί­στοι­χου περι­στα­τι­κού. Καλεί το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, την κυβέρ­νη­ση συνο­λι­κά να λάβει άμε­σα μέτρα για να θωρα­κί­σει — όσο αυτό είναι δυνα­τό — τη δια­δι­κα­σία εγγρα­φής στην πλατ­φόρ­μα από αντί­στοι­χες διαρ­ρο­ές προ­σω­πι­κών δεδομένων.

Οι Ελλη­νες του εξω­τε­ρι­κού μπο­ρούν και πρέ­πει να δώσουν απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση τόσο στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ όσο και σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και στα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα, που τους αντι­με­τω­πί­ζουν δια­χρο­νι­κά ως “κου­κιά” και όχι ως εργα­ζό­με­νους μετα­νά­στες, στις ανά­γκες των οποί­ων, σε ό,τι αφο­ρά τη σχέ­ση τους με το ελλη­νι­κό κρά­τος, γυρ­νούν την πλάτη.

Το ΚΚΕ καλεί τους Ελλη­νες μετα­νά­στες να ψηφί­σουν μαζι­κά στις ευρω­ε­κλο­γές στις 9 Ιου­νί­ου, αξιο­ποιώ­ντας κάθε δυνα­τό­τη­τα για να στεί­λουν ηχη­ρό μήνυ­μα κατα­δί­κης της αντερ­γα­τι­κής — αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της ΕΕ, των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, των δια­φό­ρων αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και των κομ­μά­των τους. Να δυνα­μώ­σουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το ΚΚΕ, το μόνο κόμ­μα που στη­ρί­ζει με κάθε τρό­πο τις ανά­γκες και τους αγώ­νες των Ελλή­νων μετα­να­στών. Να ενι­σχύ­σουν τη μόνη γνή­σια αντι­πο­λί­τευ­ση στην κυβέρ­νη­ση και στην ΕΕ. Τώρα είναι η ώρα της μάχης, της απο­φα­σι­στι­κής συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ!».

Πηγή 902.gr

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο