Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έβρος: Επανεμφανίστηκαν τα φασιστοειδή που αυτοαποκαλούνται «Θεματοφύλακες του Συντάγματος»

Νέα εμφά­νι­ση έκα­ναν αυτή τη φορά στον Έβρο άτο­μα της ακρο­δε­ξιάς ομά­δας που αυτο­α­πο­κα­λεί­ται Θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγματος.

Περί­που 10 από αυτούς, που είχαν δηλώ­σει πως θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν με τα πόδια τη δια­δρο­μή από το Φυλά­κιο Έβρου μέχρι την Αθή­να, μαζεύ­ο­ντας υπο­γρα­φές σε ένα κεί­με­νο γεμά­το ρατσι­στι­κό μίσος, εμφα­νί­στη­καν την Παρα­σκευή 18 Φλε­βά­ρη με χρυ­σαυ­γί­τι­κο θρά­σος και αμφί­ε­ση στο Διδυ­μό­τει­χο και στη συνέ­χεια στο Σουφλί.

Σύμ­φω­να με ανα­φο­ρές, επι­χεί­ρη­σαν να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν αυτό­κλη­τα ελέγ­χους για τη νομι­μό­τη­τα των εμπό­ρων της λαϊ­κής αγο­ράς στο Σου­φλί, εστιά­ζο­ντας σε όποιον έκρι­ναν «ξένο» και στη συνέ­χεια μπή­καν σε κατα­στή­μα­τα εστίασης.

Μάλι­στα, όπως καταγ­γέλ­λει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Έβρου του ΚΚΕ, όταν η συμ­μο­ρία είδε ότι «η φασι­στι­κή ρητο­ρεία τους δεν βρί­σκει πρό­σφο­ρο έδα­φος, έφτα­σαν στο σημείο να χει­ρο­δι­κή­σουν σε συμπο­λί­τες μας».

Η ΤΕ Έβρου του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει τη νέα πρό­κλη­ση της ακρο­δε­ξιάς ομά­δας, ενώ παράλ­λη­λα χαρα­κτη­ρί­ζει «απο­κα­λυ­πτι­κή και κατα­δι­κα­στέα» και τη στά­ση του κρά­τους και της Αστυ­νο­μί­ας καθώς ενώ κλή­θη­κε να παρέμ­βει άμε­σα από τον λαό της περιο­χής δεν έκα­νε τίπο­τα στην πράξη.

«Να μην περι­μέ­νου­με τίπο­τα από αυτό το εχθρι­κό προς τον λαό κρά­τος που προ­τε­ραιό­τη­τά του είναι τα κέρ­δη των λίγων και όχι η προ­στα­σία του λαού, που χαϊ­δεύ­ει τους φασί­στες ως κρα­τι­κή εφε­δρεία στο χτύ­πη­μα του λαϊ­κού κινή­μα­τος», τονί­ζει η ανα­κοί­νω­ση και προ­σθέ­τει πως «είναι αυτό το κρά­τος που χτυ­πά με τα γκλο­μπς τους εργα­ζό­με­νους, αυτό που ψεκά­ζει με χημι­κά όποιον διεκ­δι­κή­σει τα δικαιώ­μα­τά του, είναι αυτό το κρά­τος που έστει­λε τα ΜΑΤ και προ­χώ­ρη­σε σε συλ­λή­ψεις των αγω­νι­ζό­με­νων εργα­ζο­μέ­νων στα “Πετρέ­λαια Καβά­λας”, που έστει­λε τις Μονά­δες Υπο­βρύ­χιων Απο­στο­λών, την ΟΠΚΕ, το Λιμε­νι­κό και ομά­δες ΔΙΑΣ στους απερ­γούς εργά­τες στο λιμά­νι του Πει­ραιά πριν λίγες ημέρες».

«Ούτε στο Σου­φλί, ούτε που­θε­νά να μην έχουν τόπο να στα­θούν οι φασί­στες. Πολε­μά­με το δηλη­τή­ριο του φασι­σμού — ναζι­σμού. Δεν αφή­νου­με τόπο να στα­θούν αυτοί οι εγκλη­μα­τί­ες. Παλεύ­ου­με για την ανα­τρο­πή του συστή­μα­τος που τους γεν­νά­ει», κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο