Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έβρος: Με μηχάνημα ανίχνευσης καρδιακών παλμών εντόπισαν κρυμμένους σε φορτηγό πρόσφυγες

Με μηχά­νη­μα ανί­χνευ­σης καρ­δια­κών παλ­μών αστυ­νο­μι­κοί στο Συνο­ρια­κό Σημείο Διέ­λευ­σης Κήπων εντό­πι­σαν μέσα σε φορ­τη­γό 6 κρυμ­μέ­νους πρόσφυγες.

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Δια­βα­τη­ρια­κού Ελέγ­χου Κήπων της Διεύ­θυν­σης Αστυ­νο­μί­ας Αλε­ξαν­δρού­πο­λης συνέ­λα­βαν αλλο­δα­πό δια­κι­νη­τή όταν μετέ­βη με φορ­τη­γό στα σύνο­ρα προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει είσο­δο στη χώρα. Εκεί, κατά τον ενδε­λε­χή έλεγ­χο που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν με τη βοή­θεια μηχα­νή­μα­τος ανί­χνευ­σης καρ­δια­κών παλ­μών και τη συν­δρο­μή τελω­νια­κών υπαλ­λή­λων, δια­πί­στω­σαν ότι «ο δρά­στης είχε απο­κρύ­ψει στο ρυμουλ­κού­με­νο ανά­με­σα σε εμπο­ρεύ­μα­τα 6 μη νόμι­μους μετανάστες».

Στην Ευρώ­πη καλο­δε­χού­με­νοι είναι μόνοι οι Ουκρα­νοί πρό­σφυ­γες, για τους άλλους ‑από τις χώρες τις Αφρι­κής και της Ασί­ας- τους πρό­σφυ­γες του ιμπε­ρια­λι­σμού, με κάθε μέσο προ­σπα­θούν να τους εμπο­δί­σουν να εισέλ­θουν στην Ευρώ­πη τους που δεν έλει­ψε από κανέ­ναν μακέ­λε­μα λαών. Φρά­κτες, τοί­χοι, συρ­μα­τα­το­πλέγ­μα­τα, Frontex, επα­να­προ­ω­θή­σεις  και τώρα ιατρι­κή τεχνολογία!!!

Η λογι­κή τους, καλύ­τε­ρα να πνι­γούν στο Αιγαίο ή στον ποτα­μό Έβρο παρά να περάσουν…

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο