Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έβρος: Νεκροί από πρόσκρουση σε έλικες ανεμογεννητριών μαυρόγυπας και κραυγαετός

Τον θάνα­το δύο σπά­νιων αρπα­κτι­κών, ενός κραυ­γα­ε­τού και ενός μαυ­ρό­γυ­πα, από πρό­σκρου­ση σε έλι­κες ανε­μο­γεν­νη­τριών, στην περιο­χή του Νοτί­ου Έβρου, γνω­στο­ποί­η­σε ο Φορέ­ας Δια­χεί­ρι­σης Εθνι­κού Πάρ­κου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με τον φορέα, ο νεκρός κραυ­γα­ε­τός εντο­πί­στη­κε στις 19 Αυγού­στου από κάτοι­κο του οικι­σμού Φερών, κάτω από ανε­μο­γεν­νή­τρια αιο­λι­κού πάρ­κου πλη­σί­ον του οικι­σμού της Μελί­ας. Δύο μέρες αργό­τε­ρα, εντο­πί­στη­κε, από εκπρο­σώ­πους του φορέα και ο νεκρός μαυ­ρό­γυ­πας, πλη­σί­ον ανε­μο­γεν­νή­τριας αιο­λι­κού πάρ­κου, βόρεια του οικι­σμού Λεπτο­κα­ρυά. Σημειώ­νε­ται πως ο γύπας εντο­πί­στη­κε με τη βοή­θεια του δορυ­φο­ρι­κού πομπού που έφε­ρε και ο οποί­ος βρέ­θη­κε στο έδα­φος και σε από­στα­ση περί­που 30 μέτρων από το πτώ­μα του αρπα­κτι­κού και με τη συμ­βο­λή του εκπαι­δευ­μέ­νου σκύ­λου του WWF Ελλάς.

Η αιτία θανά­του προ­κύ­πτει, σύμ­φω­να με τον Φορέα Δια­χεί­ρι­σης από τα απο­τε­λέ­σμα­τα της κλι­νι­κής εξέ­τα­σης και των ακτι­νο­γρα­φιών των δύο νεκρών που­λιών, ενώ επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τη γνω­μά­τευ­ση επι­στή­μο­να βιο­λό­γου από την Ισπα­νία, με μακρό­χρο­νη εμπει­ρία σε προ­σκρού­σεις αρπα­κτι­κών που­λιών σε ανε­μο­γεν­νή­τριες και έρευ­να σε επι­πτώ­σεις των αιο­λι­κών πάρ­κων στα πουλιά.

Επ’ αφορ­μή των δύο νεκρών αρπα­κτι­κών, ο Φορέ­ας Δια­χεί­ρι­σης Εθνι­κού Πάρ­κου Δάσους Δαδιάς-Λευ­κί­μης-Σου­φλί­ου, τονί­ζει σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση πως τα «δύο θλι­βε­ρά περι­στα­τι­κά θανά­του προ­στα­τευό­με­νων και απει­λού­με­νων ειδών ορνι­θο­πα­νί­δας από σύγκρου­ση με έλι­κες ανε­μο­γεν­νή­τριας, προ­στί­θε­νται στον κατά­λο­γο με τα 14 αρπα­κτι­κά που­λιά που εντο­πί­στη­καν τη δίχρο­νη περί­ο­δο που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από το WWF Ελλάς, η συστη­μα­τι­κή ανα­ζή­τη­ση (2008–2010) και επι­πλέ­ον τα 4 αρπα­κτι­κά που­λιά εκτός περιό­δου ανα­ζή­τη­σης μετά το 2010. Λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη και τα δύο πρό­σφα­τα περι­στα­τι­κά, μετα­ξύ των 20 συνο­λι­κά πλέ­ον αρπα­κτι­κών που­λιών που έχουν βρε­θεί νεκρά, λόγω πρό­σκρου­σης, εντο­πί­στη­καν 3 νεκροί μαυ­ρό­γυ­πες, 6 νεκρά όρνια, 1 ζωντα­νό ακρω­τη­ρια­σμέ­νο όρνιο, 1 νεκρός κραυ­γα­ε­τός και 2 νεκροί φιδαετοί».

Τέλος ο φορέ­ας εκφρά­ζει την εκτί­μη­ση πως «τα σπά­νια αρπα­κτι­κά που­λιά που έχουν εντο­πι­στεί κατα­δει­κνύ­ουν σαφέ­στα­τα το έντο­νο πρό­βλη­μα που αντι­με­τω­πί­ζει η ευρύ­τε­ρη περιο­χή των Εθνι­κών Πάρ­κων και των περιο­χών ΖΕΠ της Θρά­κης, με το μεγά­λο αριθ­μό ανε­μο­γεν­νη­τριών (237 εγκα­τε­στη­μέ­νες ανε­μο­γεν­νή­τριες), εντός του ζωτι­κού χώρου μεγά­λων αρπα­κτι­κών που­λιών και καθι­στούν επι­τα­κτι­κή την ανά­γκη για άμε­σο σχε­δια­σμό ορθής χωρο­θέ­τη­σης Αιο­λι­κών Σταθ­μών Παρα­γω­γής Ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Θρά­κης και εγκα­τά­στα­σης πρό­σθε­των συστη­μά­των απο­φυ­γής σύγκρου­σης αρπα­κτι­κών πτη­νών με Α/Γ σε υφι­στά­με­να-εγκα­τε­στη­μέ­να αιο­λι­κά πάρκα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο