Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έβρος: Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ (ΦΩΤΟ)

Τους υπο­ψή­φιους βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος στο νομό παρου­σί­α­σε σήμε­ρα Παρα­σκευή η ΤΕ Έβρου του ΚΚΕ.

Την παρου­σί­α­ση έκα­νε ο γραμ­μα­τέ­ας της Επι­τρο­πής Περιο­χής Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης του ΚΚΕ, Δημή­τρης Παπα­το­λί­δης, ο οποί­ος τόνι­σε: «Το στοί­χη­μα είναι να είναι όσο πιο ισχυ­ρό και πιο ενι­σχυ­μέ­νο το ΚΚΕ, ούτως ώστε την επό­με­νη μέρα ο λαός να μπο­ρέ­σει να αντι­με­τω­πί­σει την αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση που θα συνεχιστεί».

Επί­σης, ανέ­δει­ξε τις ομοιό­τη­τες που έχουν σε επί­πε­δο θέσε­ων ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, τονί­ζο­ντας πως τσα­κώ­νο­νται για το ποιος αντι­γρά­φει το πρό­γραμ­μα του άλλου.

Οι υποψήφιοι βουλευτές Έβρου

Στα­μά­της Γκατζίδης

evros gkatzidhs stamaths

Γεν­νή­θη­κε στην Κορ­νο­φω­λιά Έβρου το 1946. Τελεί­ω­σε το Γυμνά­σιο Σου­φλί­ου και σπού­δα­σε στη Ζαρί­φειο Παι­δα­γω­γι­κή Ακα­δη­μία. Δρα­στή­ριος συν­δι­κα­λι­στής στο χώρο της εκπαί­δευ­σης για πολ­λά χρόνια.

Είναι κάτοι­κος της Ορε­στιά­δας και εκλεγ­μέ­νος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με το ψηφο­δέλ­τιο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο Δήμο Ορε­στιά­δας. Μέλος της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Έβρου του ΚΚΕ.

Σάβ­βας Δευτεραίος

evros sabbas deyteraios

Γεν­νή­θη­κε και ζει στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Είναι επί­κου­ρος καθη­γη­τής του Τμή­μα­τος Ιατρι­κής του Δημο­κρί­τειου Πανε­πι­στή­μιου Θρά­κης (ΔΠΘ) στην Ακτι­νο­λο­γία με ειδί­κευ­ση στην Παι­δια­τρι­κή Ακτινολογία.

Από μαθη­τής οργα­νώ­θη­κε στην ΚΝΕ και στη συνέ­χεια ως σπου­δα­στής οργα­νώ­θη­κε στο ΚΚΕ. Είναι μέλος της ΤΕ Έβρου του ΚΚΕ.

Από το 2002 μέχρι και σήμε­ρα είναι δημο­τι­κός σύμ­βου­λος στο Δήμο Αλε­ξαν­δρού­πο­λης εκλεγ­μέ­νος ως επι­κε­φα­λής με το ψηφο­δέλ­τιο της «Λαϊ­κής Συσπείρωσης».

Είναι μέλος του ΔΣ της Ελλη­νι­κής Ακτι­νο­λο­γι­κής Εται­ρεί­ας, μέλος ΔΣ του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Έβρου, μέλος του ΔΣ της Ένω­σης Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων και Κέντρων Υγεί­ας Θρά­κης (επί σει­ρά ετών διε­τέ­λε­σε και πρό­ε­δρος του ΔΣ), μέλος του ΔΣ του Ενιαί­ου Συλ­λό­γου μελών ΔΕΠ της Ιατρι­κής Σχο­λής του ΔΠΘ.

Σιδέ­ρης Μιχαηλίδης

evros mixailidhs siderhs

Γεν­νή­θη­κε το 1983 στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη όπου και μεγά­λω­σε. Από τα φοι­τη­τι­κά του χρό­νια συμ­με­τεί­χε στο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα και στην ΚΝΕ. Σήμε­ρα είναι γραμ­μα­τέ­ας της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Έβρου του ΚΚΕ και μέλος της Επι­τρο­πής Περιο­χής Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης του ΚΚΕ.

Σπού­δα­σε στο Τμή­μα Φυτι­κής Παρα­γω­γής της Σχο­λής Τεχνο­λό­γων Γεω­πο­νί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη όπου και ανέ­πτυ­ξε συν­δι­κα­λι­στι­κή δράση.

Το 2009 με την επι­στρο­φή του στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη εργά­στη­κε ως ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος, ενώ σήμε­ρα δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο χώρο του Εμπο­ρί­ου, δια­θέ­το­ντας κατά­στη­μα γεωρ­γι­κών εφο­δί­ων μαζί με τον συνέ­ται­ρό του από το 2011.

Άννα — Μαρία Σίσκου

evros siskoy anna maria

Γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Στα μαθη­τι­κά της χρό­νια υπήρ­ξε αθλή­τρια του taekwon-do itf, μέλος της Εθνι­κής Ομά­δας, με διε­θνείς δια­κρί­σεις. Παράλ­λη­λα ασχο­λή­θη­κε με τη νεα­νι­κή καλ­λι­τε­χνι­κή δημιουρ­γία, ως μέλος μαθη­τι­κών μου­σι­κών συγκροτημάτων.

Σπού­δα­σε στο Τμή­μα Λογο­θε­ρα­πεί­ας του ΤΕΙ Ηπεί­ρου, στα Ιωάν­νι­να, όπου υπήρ­ξε μέλος του ΔΣ του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου. Ως εργα­ζό­με­νη φοι­τή­τρια είχε ενερ­γό δρά­ση στο Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ιωαννίνων.

Από το 2009 ζει και εργά­ζε­ται στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Υπήρ­ξε γραμ­μα­τέ­ας της ΤΟ Έβρου της ΚΝΕ και πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αλε­ξαν­δρού­πο­λης Φερών Σου­φλί­ου «Η ΕΝΟΤΗΤΑ».

Σήμε­ρα είναι ιδιώ­της λογο­θε­ρα­πεύ­τρια και επί πτυ­χίω μετα­πτυ­χια­κή φοι­τή­τρια στο Τμή­μα Ιατρι­κής του ΔΠΘ. Είναι μέλος της ΤΕ Έβρου του ΚΚΕ και αντι­πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Γυναι­κών Αλε­ξαν­δρού­πο­λης (μέλος ΟΓΕ). Είναι παντρε­μέ­νη και έχει ένα γιο ενός έτους.

Φανή Τρέλ­λη

evros trellh fanh

Γεν­νή­θη­κε το 1959 στην Ελιά Ορε­στιά­δας Ν. Έβρου. Είναι παντρε­μέ­νη και έχει 2 παι­διά. Δού­λευε στον ιδιω­τι­κό τομέα με συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση και ήταν για χρό­νια πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και μέλος του ΔΣ του Εργα­τι­κού Κέντρου Έβρου.

Σήμε­ρα είναι συντα­ξιού­χος του ΙΚΑ, μέλος του ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Ελλά­δας και πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Συντα­ξιού­χων Ν. Έβρου, είναι εκλεγ­μέ­νη δημο­τι­κή σύμ­βου­λος Αλε­ξαν­δρού­πο­λης από το 2011 με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Γιάν­νης Χιώνης 

evros xionhs giannhs

Γεν­νή­θη­κε το 1985 και μεγά­λω­σε στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Από τα μαθη­τι­κά του χρό­νια συμ­με­τεί­χε στο μαθη­τι­κό κίνη­μα και στην ΚΝΕ. Σήμε­ρα είναι μέλος της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Έβρου του ΚΚΕ.

Σπού­δα­σε στο Τμή­μα Πλα­στι­κών Τεχνών του Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαν­νί­νων όπου και δια­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού του Συλ­λό­γου. Από το 2005 μέλος της Συγκλή­του του Πανε­πι­στη­μί­ου και γραμ­μα­τέ­ας της Οργά­νω­σης Σπου­δά­ζου­σας Ιωαν­νί­νων της ΚΝΕ.

Με την επι­στρο­φή στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη εργά­στη­κε στο χώρο των ΑΜΕΑ ως υπεύ­θυ­νος καλ­λι­τε­χνι­κών εργα­στη­ρί­ων σε Κέντρο Ημέ­ρας. Πήρε την παι­δα­γω­γι­κή επάρ­κεια ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την ΑΣΠΑΙΤΕ των Σαπών. Τα τελευ­ταία χρό­νια εργά­ζε­ται στην Εται­ρεία Κοι­νω­νι­κής Ψυχια­τρι­κής και Ψυχι­κής Υγεί­ας «Πανα­γιώ­της Σακε­λα­ρό­που­λος» και στα Δημό­σια ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης.

Είναι γραμ­μα­τέ­ας του Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αλε­ξαν­δρού­πο­λης — Φερών «Η Ενό­τη­τα» και μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Έβρου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο