Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έβρος: Στο ΚΥΤ Φυλακίου μεταφέρονται 145 μετανάστες από νησίδα

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε το μεση­μέ­ρι ο απε­γκλω­βι­σμός 145 μετα­να­στών, μετα­ξύ των οποί­ων είναι δεκά­δες ανή­λι­κοι, που βρέ­θη­καν νωρίς το πρωί της Πέμ­πτης 22 Ιού­νη σε νησί­δα κοντά στα Μαρά­σια Έβρου.

Στο συγκε­κρι­μέ­νο σημείο είχαν φτά­σει μετα­νά­στες και την προη­γού­με­νη εβδομάδα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, από τους 145, οι μισοί έχουν ήδη φτά­σει με λεω­φο­ρείο στο Τμή­μα Συνο­ρια­κής Φύλα­ξης Χει­μω­νί­ου για κατα­γρα­φή. Σύντο­μα θα τους ακο­λου­θή­σουν και οι υπό­λοι­ποι, ενώ μετά τη δια­δι­κα­σία, θα μετα­φερ­θούν όλοι στο ΚΥΤ Φυλα­κί­ου για ταυτοποίηση.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο