Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έβρο: Ψέμα η ύπαρξη αγνοούμενων παιδιών στο ποτάμι;

Στα­μά­τη­σαν το πρωί της Κυρια­κής οι έρευ­νες στον ποτα­μό Έβρο για τον εντο­πι­σμό τριών ανή­λι­κων προ­σφύ­γων και της μητέ­ρας τους που φέρο­νταν να αγνοούνται.

Τα συνερ­γεία διά­σω­σης με την συν­δρο­μή του Ελλη­νι­κού Στρα­τού έδι­ναν από χθες το πρωί «μάχη» με τον χρό­νο, προ­κει­μέ­νου να εντο­πι­στούν τα 4 άτο­μα που, σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες των δια­σω­θέ­ντων, αγνο­ού­νται στην περιο­χή Πετρά­δες Έβρου, όταν η φου­σκω­τή βάρ­κα στην οποία επέ­βαι­ναν βυθί­στη­κε στα νερά του ποταμού.

Έλλη­νες στρα­τιώ­τες με την αστυ­νο­μία κατά­φε­ραν την πρώ­τη στιγ­μή να δια­σώ­σουν από νησί­δα του ποτα­μού 8 από τα συνο­λι­κά 12 άτο­μα που φέρο­νται να επέ­βαι­ναν στο φου­σκω­τό, που τους είχαν επι­βι­βά­σει Τούρ­κοι δου­λέ­μπο­ροι. Δια­σώ­θη­καν 6 ενή­λι­κες και 2 παι­διά, όλοι τους ιρα­κι­νής καταγωγής.

Σύμ­φω­να με το voria.gr, o ένας από τους δια­σω­θέ­ντες ανέ­φε­ρε στα συνερ­γεία διά­σω­σης ότι αγνο­εί­ται η γυναί­κα του και τα 3 του παι­διά κι από τότε σήμα­νε συναγερμός.

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, μετά από 30 ώρες, οι έρευ­νες στα­μά­τη­σαν. Μάλι­στα αστυ­νο­μι­κές πηγές ανα­φέ­ρουν ότι δεν υπάρ­χουν αγνο­ού­με­νοι καθώς ο άνδρας έλε­γε ψέματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο