Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Άλλαξε την ομολογία του το κτήνος: «Την ξύπνησα και τη σκότωσα»

Για δεύ­τε­ρη φορά μίλη­σε ο 32χρονος σύζυ­γος του θύμα­τος στα Γλυ­κά Νερά στους αστυ­νο­μι­κούς του τμή­μα­τος Ανθρω­πο­κτο­νιών, κατά την διάρ­κεια παρα­μο­νής του στη ΓΑΔA, αλλά­ζο­ντας σημα­ντι­κά την κατά­θε­σή του σε σχέ­ση με την αρχι­κή του ομο­λο­γία και αναι­ρώ­ντας τελι­κά ότι είχε μακρά δια­φω­νία με την 20χρονη Κάρο­λαϊν πριν τη δολοφονήσει.

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ της τηλε­ό­ρα­σης του Σκάι, ο πιλό­τος μίλη­σε ξανά με τους αστυ­νο­μι­κούς τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του πριν πάει στον εισαγ­γε­λέα όπου και ομο­λό­γη­σε ότι ξύπνη­σε την Καρο­λάιν και την έπνιξε.

Στη συμπλη­ρω­μα­τι­κή του απο­λο­γία ισχυ­ρί­στη­κε ότι κρά­τη­σε με δύνα­μη πάνω στο πρό­σω­πο τής συζύ­γου του ένα μαξι­λά­ρι για του­λά­χι­στον πέντε λεπτά.

Η ομο­λο­γία του πιλό­του προ­κύ­πτει κι από το έξυ­πνο ρολόι που φορού­σε η Καρο­λάιν, και κατέ­γρα­φε τους καρ­δια­κούς παλ­μούς, όπως επι­σή­μα­νε και η ιατρο­δι­κα­στής στην ανα­λυ­τι­κή της έκθεση:

«Από τα δεδο­μέ­να λοι­πόν που έχουν κατα­γρα­φεί στο smartwatch και μου εκθέ­τε­τε εκτι­μώ τα ακό­λου­θα: Η καρ­δια­κή συχνό­τη­τα ενός ατό­μου εν ηρε­μία ή σε φυσι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα εξαρ­τά­ται από πολ­λούς παρά­γο­ντες όπως την ηλι­κία, την κατά­στα­ση της καρ­διάς ή αν το άτο­μο βρί­σκε­ται σε κατά­στα­ση σωμα­τι­κού ή ψυχι­κού στρες. Από τις τιμές που μου ανα­φέ­ρε­τε θεω­ρώ ότι η καρ­δια­κή συχνό­τη­τα από 48 έως 58 η οποία κατα­γρά­φε­ται 1:41 έως 3:51 της 11ης Μαΐ­ου 2021 αντι­στοι­χεί σε περί­ο­δο ύπνου. Το ίδιο θεω­ρώ και για την κατα­γρα­φή στις 3:58 ώρα που οι παλ­μοί είναι 61 λεπτό. Στις 4:05 οι παλ­μοί αυξά­νο­νται κατά 50 τοις 100 περί­που από τους παλ­μούς που είχε το άτο­μο εν ηρε­μία στον ύπνο του. Θεω­ρώ ότι εκεί­νη τη χρο­νι­κή στιγ­μή το άτο­μο βρι­σκό­ταν σε κατά­στα­ση πολύ ισχυ­ρού ψυχι­κού ή σωμα­τι­κού στρες. Με δεδο­μέ­νο ότι έχω προσ­διο­ρί­σει την ώρα του θανά­του κατά τη στιγ­μή της αυτο­ψί­ας του χώρου στις πέντε με έξι ώρες από τις 10 η ώρα που ήταν η ώρα της αυτο­ψί­ας, θεω­ρώ απο­λύ­τως συμ­βα­τό η δια­δι­κα­σία του μηχα­νι­σμού του θανά­του να έλα­βε χώρα από τις 4:05 έως τις 4:11. Στις 4:11 ώρα είναι η τελευ­ταία κατα­γρα­φή του smartwatch και θεω­ρώ ότι αμέ­σως μετά επήλ­θε ο θάνα­τος. Από την νεκρο­ψία και νεκρο­το­μή είχα συμπε­ρά­νει ότι δια­δι­κα­σία του θανά­του πράγ­μα­τι διήρ­κε­σε μερι­κά λεπτά ότι δηλα­δή ο θάνα­τος δεν ήταν ακα­ριαί­ος» ανέ­φε­ρε στην έκθε­σή της η ιατροδικαστής.

Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, στο κινη­τό του 32χρονου κατα­γρά­φο­νται τα μηνύ­μα­τα που αντάλ­λα­ξαν με την 20χρονη από τις 23.18 το προη­γού­με­νο βρά­δυ με μήνυ­μά της (you stupid) ακο­λου­θεί δεύ­τε­ρο μήνυ­μά της στις 23.42 σε άλλη εφαρ­μο­γή («το πρωί μην την αφή­σεις μαζί μου»).

Στις 23.46 ο Ανα­γνω­στό­που­λος φαί­νε­ται να ανε­βαί­νει τρεις ορό­φους. Στη 1.15 το κινη­τό του μπαί­νει σε φόρ­τι­ση και στις 4.24, δώδε­κα λεπτά μετά τη δολο­φο­νία βγαί­νει από τη φόρτιση.

Στις 5.22 τα ξημε­ρώ­μα­τα, ενώ έχει κατα­θέ­σει ότι είναι δεμέ­νος από τις 4.50 μέχρι και τις 6.20 περί­που, κάνει 29 βήμα­τα. 5.40 ανε­βαί­νει δύο ορό­φους με κίνη­ση 103 βημά­των. 5.53 κατα­γρά­φο­νται 14 βήμα­τα και άνο­δος ενός ορό­φου. Εδώ εκτι­μά­ται ότι ανε­βαί­νει από το υπό­γειο όπου βρί­σκε­ται το «παρά­θυ­ρο εισβο­λής» των φαντα­στι­κών ληστών. Έχει βγά­λει τις βίδες, έχει κατε­βά­σει όλη την κάσα μαζί με το τζά­μι και την έχει ακου­μπή­σει στο πάτω­μα χωρίς να έχει σπάσει.

Στις 6.08 αρχί­ζει την προ­σπά­θεια κλή­σε­ων στο κινη­τό του με τη μύτη όπως περιέ­γρα­φε. Κάνει λαθε­μέ­νες κλή­σεις στο 180 και μετά στις 6.10 στον αριθ­μό 1000. Τελι­κά στις 6.11 τα κατα­φέρ­νει, ενώ στις 6.16 το πρωί καλεί μια γειτόνισσα.

Επι­πλέ­ον από το κινη­τό της Καρο­λάιν προ­κύ­πτει ότι τη μοι­ραία νύχτα έψα­χνε για ξενο­δο­χείο σε πλατ­φόρ­μα βρα­χεί­ας δια­μο­νής την πρώ­τη φορά στις 00.37 για ξενο­δο­χείο στην Ερμού όπου φαι­νό­ταν να έχει πει στον 33χρονο «ότι θα πάρω το παι­δί και θα φύγω», ενώ λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα αργό­τε­ρα σε ένα ενοι­κια­ζό­με­νο σπί­τι στα Γλυ­κά Νερά και στις 00.38 σε ένα άλλο σπί­τι στην Αθήνα.

Για να δεί­ξει ότι οι ληστές απέ­σπα­σαν τις βέρες τις έβα­λε με μια σακού­λα στο ντε­πό­ζι­το της μοτο­σι­κλέ­τας που βρί­σκε­ται στο γκα­ράζ. Αρκε­τό διά­στη­μα αργό­τε­ρα, μετά την κηδεία της κοπέ­λας, φαί­νε­ται ότι τις ανέ­συ­ρε με ένα γάν­τζο και τα πέτα­ξε σε κάδο απορριμμάτων.

Κατό­πιν κρέ­μα­σε το σκύ­λο, έβγα­λε την κάρ­τα μνή­μης και ανα­κά­τε­ψε το σπί­τι φορώ­ντας γάντια της μοτο­σι­κλέ­τας για να μην υπάρ­χουν αποτυπώματα.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο