Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Αίτημα συνεπιμέλειας καταθέτει σήμερα δικηγόρος του κτήνους

Στην Εισαγ­γε­λία Ανη­λί­κων θα βρε­θεί στις 8 η ώρα ο δικη­γό­ρος του συζυ­γο­κτό­νου των Γλυ­κών Νερών, προ­κει­μέ­νου να κατα­θέ­σει αίτη­ση για συνε­πι­μέ­λεια της μικρής Λυδίας.

Εντός της εβδο­μά­δας κοι­νω­νι­κοί λει­τουρ­γοί θα απο­φα­σί­σουν ποιος θα ανα­λά­βει την επι­μέ­λεια της μικρής. Κοι­νω­νι­κοί λει­τουρ­γοί ανα­μέ­νε­ται να επι­σκε­φθούν τόσο την οικο­γέ­νεια της αδι­κο­χα­μέ­νης Καρο­λάιν στην Αλόν­νη­σο, όσο και την οικο­γέ­νεια του συζυ­γο­κτό­νου, Μπά­μπη Αναγνωστόπουλου.

Πάντως, η μητέ­ρα της 20χρονης, δεν φαί­νε­ται αρνη­τι­κή στο να μοι­ρα­στεί η επι­μέ­λεια μετα­ξύ των δύο οικο­γε­νειών. Έτσι, το σενά­ριο της συνε­πι­μέ­λειας μοιά­ζει να είναι ψηλά.

Παράλ­λη­λα, ο εισαγ­γε­λέ­ας θα δει ποιοι θα είναι τρό­ποι επι­κοι­νω­νί­ας του 32χρονου με το παι­δί του.

Στο μετα­ξύ με …γραμ­μή Μπα­λά­σκα θα παρου­σια­στεί σήμε­ρα στον ανα­κρι­τή ο δολο­φό­νος της Καρο­λάιν.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο