Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά — Απολογητικό υπόμνημα κτήνους: «Απουσιάζουν οι ενδείξεις ενοχής μου για τα αδικήματα που κατηγορούμαι»

Στον απο­λο­γη­τι­κό του υπό­μνη­μα, το οποίο υπέ­βα­λε στον ανα­κρι­τή πριν οδη­γη­θεί στη φυλα­κή ο 33χρονος καθ’ ομο­λο­γία δολο­φό­νος της 20χρονης Καρο­λάιν Κρά­ουτς στα Γλυ­κά Νερά, ανα­φέρ­θη­κε μετα­ξύ άλλων στην ψυχο­λο­γία της Καρο­λάιν ενώ υπο­στή­ρι­ξε ότι «απου­σιά­ζουν οι ενδεί­ξεις ενο­χής» για τα αδι­κή­μα­τα που κατη­γο­ρεί­ται και πως «δεν συντρέ­χουν λόγοι να προφυλακιστεί».

Στο υπό­μνη­μά του ο 33χρονος συζυ­γο­κτό­νος ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Έχω μετα­νιώ­σει πραγ­μα­τι­κά για την πρά­ξη μου αυτή. Κατέ­στρε­ψα τη ζωή μου και την οικο­γέ­νειά μου. Έχω πλή­ρη γνώ­ση πως η συγ­γνώ­μη είναι μια πολύ μικρή λέξη και σε καμία περί­πτω­ση δεν αρκεί για να απα­λύ­νει το πόνο που προ­κά­λε­σα. Η γνω­ρι­μία μου με την Caroline άρχι­σε το καλο­καί­ρι του 2017 στην Αλόν­νη­σο, όπου η μητέ­ρα μου είχε διο­ρι­στεί ως καθη­γή­τρια. Εγώ στο νησί έζη­σα από τα δέκα έως τα 14 μου έτη όπου και αγο­ρά­σα­με ένα σπί­τι με την ιδιό­τη­τα της θερι­νής κατοι­κί­ας οπό­τε και επι­σκε­πτό­μουν το νησί συχνά. Η Caroline έμει­νε μόνι­μα στο νησί, όπου και ήτο μαθήτρια.

Εγώ εργα­ζό­μουν ως πιλό­τος ελι­κο­πτέ­ρου σε ιδιω­τι­κή εται­ρεία και ως εκ τού­του επι­σκε­πτό­μουν αρκε­τά συχνά με το ελι­κό­πτε­ρο – αλλά και με οιον­δή­πο­τε άλλο τρό­πο – το νησί για να τη δω. Απο­φα­σί­σα­με να παντρευ­τού­με το Σεπτέμ­βριο του 2018 και ο γάμος πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 15 Ιου­λί­ου 2019, ανή­με­ρα της επε­τεί­ου της γνω­ρι­μί­ας μας στην Πορ­το­γα­λία. Το σπί­τι μας στα Γλυ­κά Νερά το επι­λέ­ξα­με τον Απρί­λιο του 2019, πριν το γάμο μας και αρχί­σα­με να κατοι­κού­με εκεί από τον Ιού­νιο. Λίγες εβδο­μά­δες αφού παντρευ­τή­κα­με η Caroline έμει­νε έγκυος.

Η ιδέα αυτού του παι­διού θα ολο­κλή­ρω­νε την οικο­γέ­νεια και την ευτυ­χία μας. Δυστυ­χώς στους τρεις μήνες εγκυ­μο­σύ­νης η Caroline απέ­βα­λε και έκτο­τε η συμπε­ρι­φο­ρά της άρχι­ζε στα­δια­κά να μετα­βάλ­λε­ται. Το φθι­νό­πω­ρο του ίδιου έτους μένει για δεύ­τε­ρη φορά έγκυος στη Λυδία μας …. Όπως κάθε γονιός νιώ­θει αμέ­ρι­στη αγά­πη για το παι­δί του έτσι και για μένα η Λυδία ειδι­κά και μετά τις περι­πέ­τειες της υγεί­ας της είναι το πιο σημα­ντι­κό πρό­σω­πο στον κόσμο και η αγά­πη που νιώ­θω για αυτή δεν μου είναι δυνα­τόν να τη περι­γρά­φω με λόγια. Όπως προ­α­νέ­φε­ρα, κατα­λυ­τι­κό γεγο­νός στην αλλα­γή της συμπε­ρι­φο­ράς της Caroline υπήρ­ξε η απώ­λεια της πρώ­της μας εγκυμοσύνης.

Από εκεί­νο το χρο­νι­κό σημείο άρχι­σε να παρου­σιά­ζει επι­θε­τι­κές εξάρ­σεις και ξεσπά­σμα­τα απέ­να­ντί μου. Για να μπο­ρέ­σου­με να δια­χει­ρι­στού­με την εν λόγω κατά­στα­ση της πρό­τει­να να επι­σκε­φθού­με μια ψυχο­λό­γο προ­κει­μέ­νου να σώσου­με την οικο­γέ­νειά μας. Στην αρχή η Caroline δέχθη­κε και ήταν τυπι­κή απέ­να­ντι στις συνε­δρί­ες, όμως στα­δια­κά άρχι­σε να βρί­σκει διά­φο­ρες δικαιο­λο­γί­ες και εν τέλει τη στα­μά­τη­σε. Η ψυχο­λο­γία της παρου­σί­α­ζε συνε­χώς μετα­πτώ­σεις. Ως προς τη μέρα του τρα­γι­κού γεγο­νό­τος το οποίο ανα­λυ­τι­κά περιέ­γρα­ψα και στις αστυ­νο­μι­κές αρχές κατά το στά­διο της προ­α­νά­κρι­σης, θα ήθε­λα να ανα­φέ­ρω ουδέ­πο­τε το είχα προ­σχε­διά­σει και δεν υπήρ­χε κανέ­να απο­λύ­τως κίνη­τρο. Έτε­ρα γεγο­νό­τα πυρο­δό­τη­σαν την κατά­στα­ση, καθώς τίπο­τα δεν είχε προαποφασιστεί.

Και πάλι ζητώ συγνώ­μη και θα ήθε­λα να επι­ση­μά­νω ότι σκέ­ψη μου και γνώ­μο­νας για ό,τι μετέ­πει­τα συνέ­βη ήταν η μονά­κρι­βη κόρη μου».

Ο 33χρονος υπο­στη­ρί­ζει ότι «απου­σιά­ζουν οι ενδεί­ξεις ενο­χής μου για τα αδι­κή­μα­τα που κατη­γο­ρού­μαι, που είναι η πρώ­τη και η ουσιω­δέ­στε­ρη από τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του νόμου που πρέ­πει να συντρέ­χει για να είναι δυνα­τόν να επι­βλη­θεί η προ­σω­ρι­νή κρά­τη­σή μου».

Επι­πλέ­ον, όπως υπο­στή­ρι­ξε ο ίδιος: «Ουδε­μία προ­πα­ρα­σκευα­στι­κή ενέρ­γεια έχω πρά­ξει για να διευ­κο­λύ­νω τη φυγή μου αλλά αντι­θέ­τως οπο­τε­δή­πο­τε εκλή­θην από τις αρχές παρου­σιά­στη­κα αυτο­βού­λως και αμέ­σως χωρίς να δημιουρ­γή­σω το παρα­μι­κρό πρό­βλη­μα ή να παρα­κω­λύ­σω τη ποι­νι­κή δια­δι­κα­σία. Επί­σης ουδέ­πο­τε στο παρελ­θόν υπήρ­ξα φυγό­ποι­νος ή φυγό­δι­κος, έχω μόνι­μο και στα­θε­ρό εισό­δη­μα και σε καμία περί­πτω­ση δεν βαρύ­νο­μαι με παρα­βί­α­ση περιο­ρι­σμών δια­μο­νής ή από­δρα­ση ούτε αμε­τά­κλη­τες κατα­δί­κες για ομοει­δείς ή και άλλες αξιό­ποι­νες πρά­ξεις».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο