Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Βασικός ύποπτος για την δολοφονία ο σύζυγος της Καρολάιν (ΈΚΤΑΚΤΟ)

Ραγδαί­ες είναι οι εξε­λί­ξεις στην υπό­θε­ση της δολο­φο­νί­ας της 20χρονης στα Γλυ­κά Νέρα, με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες να κάνουν λόγο πως οι απα­ντή­σεις που κλή­θη­κε να δώσει σήμε­ρα στην ΓΑΔΑ ο σύζυ­γος της δεν είναι πειστικές.

Η κατά­θε­ση του 32χρονου άντρα έχει διαρ­κέ­σει περισ­σό­τε­ρες από επτά ώρες.

Ο πιλό­τος σύζυ­γός της, που απο­τε­λεί τον μονα­δι­κό αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας, μετα­φέρ­θη­κε αμέ­σως μετά το μνη­μό­συ­νο της συζύ­γου του, που τελέ­στη­κε το πρωί, στην Αλόν­νη­σο, με τη συνο­δεία αστυ­νο­μι­κών του Τμή­μα­τος Ανθρω­πο­κτο­νιών, στον 11‑ο όρο­φο της ΓΑΔΑ, όπου κατα­θέ­τει εκ νέου και καλεί­ται να δώσει εξη­γή­σεις σχε­τι­κά με ορι­σμέ­να «θολά» σημεία της υπόθεσης.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από αστυ­νο­μι­κές πηγές, τα νεό­τε­ρα στοι­χεία που έχει στη διά­θε­σή της η ΕΛΑΣ, είναι τα εξής: Αρχι­κά, η αφαί­ρε­ση της κάρ­τας μνή­μης του κατα­γρα­φι­κού μηχα­νή­μα­τος στο σπί­τι του ζευ­γα­ριού, δεν συμ­βα­δί­ζει χρο­νι­κά με τα όσα έχει κατα­θέ­σει ο 32χρονος. Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα της Διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευ­νών, την ώρα που ο πιλό­τος υπο­στη­ρί­ζει, ότι ήταν δεμέ­νος χει­ρο­πό­δα­ρα, από τους δρά­στες, φαί­νε­ται στο κινη­τό του ότι παρου­σιά­ζει δρα­στη­ριό­τη­τα και συγκε­κρι­μέ­να ότι γίνο­νται βήματα.

Επί­σης, «φως» στην υπό­θε­ση, σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές, ρίχνει και το βιο­με­τρι­κό ρολόϊ — κινη­τό της άτυ­χης κοπέ­λας που έχει κατα­γρά­ψει παλ­μούς της, την ώρα που σύμ­φω­να με τα όσα υπο­στη­ρί­ζει ο σύζυ­γός της έπρε­πε να ήταν νεκρή.

Με τα νεό­τε­ρα στοι­χεία που έχει στη διά­θε­σή της η ΕΛΑΣ, πιστεύ­ει ακρά­δα­ντα ότι είναι πλέ­ον θέμα χρό­νου και ειδι­κό­τε­ρα ωρών η εξι­χνί­α­ση της υπό­θε­σης, ενώ δεν απο­κλεί­ε­ται η έκδο­ση εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης μέσα στις επό­με­νες ώρες.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, in.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο