Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Εμμέσως στην Καρολάιν προσπαθεί να φορτώσει την ευθύνη το κτήνος

Με δύο αιτή­μα­τα προ­σήλ­θε στον ανα­κρι­τή ο κατη­γο­ρού­με­νος για το έγκλη­μα στα Γλυ­κά Νερά ο οποί­ος βρί­σκε­ται πλέ­ον ενώ­πιον του Εισαγ­γε­λέα Προφυλακίσεων.

Ο πιλό­τος αιτή­θη­κε στο ανα­κρι­τή τη διε­νέρ­γεια πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νης στην κάμε­ρα ασφα­λεί­ας που βρι­σκό­ταν στο ισό­γειο του σπι­τιού, ώστε να εξα­κρι­βω­θεί η ακρι­βής ώρα που αφαι­ρέ­θη­κε η κάρ­τα sim. Το αίτη­μα σχε­τί­ζε­ται με τον ισχυ­ρι­σμό του κατη­γο­ρου­μέ­νου ότι δεν είχε σχε­διά­σει τη δολο­φο­νία, καθώς σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία η επέμ­βα­ση στην κάμε­ρα έγι­νε πολύ πριν το έγκλη­μα. Ο ίδιος αμφι­σβη­τεί τα ευρή­μα­τα της Αστυ­νο­μί­ας και φαί­νε­ται να υπο­στη­ρί­ζει ότι αφαί­ρε­σε την κάρ­τα από την κάμε­ρα μετά τον ασφυ­κτι­κό θάνα­το της γυναί­κας του.

Το δεύ­τε­ρο αίτη­μα του πιλό­του αφο­ρά στην κλή­ση μαρ­τύ­ρων από το οικο­γε­νεια­κό και φιλι­κό περι­βάλ­λον του ζευ­γα­ριού ώστε, όπως φέρε­ται να υπο­στη­ρί­ζει, να δώσουν την πλή­ρη εικό­να για τη μετα­ξύ τους σχέση.

Απο­λο­γού­με­νος ο καθ’ ομο­λο­γί­αν δρά­στης, επα­νέ­λα­βε στον ανα­κρι­τή την εκδο­χή της έντα­σης ανά­με­σα στους δύο τους που κατέ­λη­ξε άθε­λά του στον θάνα­το της Καρο­λάιν. Κατά τον κατη­γο­ρού­με­νο αφού κατά­λα­βε πως η 20χρονη είναι νεκρή, απο­φά­σι­σε να σχε­διά­σει τα πάντα ώστε να δηλώ­σει πως υπήρ­ξαν θύμα­τα ληστείας.

Φέρε­ται επί­σης να ζήτη­σε συγ­γνώ­μη για όσα έκανε.

Προφυλακιστέος ο 33χρονος συζυγοκτόνος

Προ­φυ­λα­κι­στέ­ος κρί­θη­κε μετά την απο­λο­γία του σε Ανα­κρι­τή και Εισαγ­γε­λέα ο Χαρά­λα­μπος Ανα­γνω­στό­που­λος, καθ’ ομο­λο­γία δολο­φό­νος της 20χρονης Καρο­λάιν Κρά­ουτς στα Γλυ­κά Νερά.

Μετά από μία πολύ­ω­ρη απο­λο­γη­τι­κή δια­δι­κα­σία, κατά την οποία ο Ανα­κρι­τής υπέ­βα­λε δεκά­δες ερω­τή­σεις στον κατη­γο­ρού­με­νο, ο 33χρονος κρί­θη­κε προ­φυ­λα­κι­στέ­ος με ομό­φω­νη γνώ­μη του δικα­στι­κού λει­τουρ­γού και του Εισαγγελέα.

Απο­χω­ρώ­ντας είπε στους δημο­σιο­γρά­φους: «Mια μεγά­λη συγγνώμη».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο