Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Η «ψυχολόγος» δεν έχει πτυχίο και άδεια!!!

Στον ρόλο της «ψυχο­λό­γου» στην υπό­θε­ση των Γλυ­κών Νερών ανα­φέρ­θη­κε η πρό­ε­δρος των Ελλή­νων Ψυχο­λό­γων Βάσω Μπου­κου­βά­λα, τονί­ζο­ντας ότι η Ελέ­νη Μυλω­νο­πού­λου «δεν έχει ούτε πτυ­χίο, ούτε άδεια ασκή­σε­ως επαγ­γέλ­μα­τος», ενώ προ­α­νήγ­γει­λε πως θα κινη­θεί νομικά.

Μιλώ­ντας στον ΣΚΑΪ η κ. Μπου­κου­βά­λα ανέ­φε­ρε πως ο σύλ­λο­γος Ελλή­νων ψυχο­λό­γων ζήτη­σε από την κ. Μυλω­νο­πού­λου να προ­σκο­μί­σει το πτυ­χίο και την άδεια ασκή­σε­ως επαγ­γέλ­μα­τος και προ­έ­κυ­ψε ότι δεν έχει τίπο­τε από τα δύο. 

«Δεν μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιεί τον τίτλο αυτό για­τί στην Ελλά­δα ευτυ­χώς ο τίτλος ψυχο­λό­γου είναι νομο­θε­τι­κά κατο­χυ­ρω­μέ­νος. Δεν μπο­ρεί κανέ­νας να κάνει χρή­ση του επαγ­γελ­μα­τι­κού τίτλου του ψυχο­λό­γου εάν δεν έχει πτυ­χίο ψυχο­λο­γί­ας και άδεια ασκή­σε­ως επαγ­γέλ­μα­τος ψυχο­λό­γου. Εμείς οφεί­λα­με και το κάνα­με να ζητή­σου­με αυτά τα δύο», σημεί­ω­σε.

Παράλ­λη­λα, η κ. Μπου­κου­βά­λα επε­σή­μα­νε ότι η φερό­με­νη «ψυχο­λό­γος» δηλώ­νει ότι ασχο­λεί­ται με την υπνο­θε­ρα­πεία «που δεν έχει καμία σχέ­ση με την επι­στή­μη μας».

«Έχει δια­σύ­ρει το επάγ­γελ­μα του ψυχο­λό­γου παντού» τόνι­σε η πρό­ε­δρος και εξή­γη­σε πως και ψυχο­λό­γος κανο­νι­κά να ήταν το επαγ­γελ­μα­τι­κό απόρ­ρη­το αίρε­ται μόνο αν κιν­δυ­νεύ­ει η ζωή του ίδιου του ατό­μου ή το ίδιο άτο­μο απει­λεί τη ζωή κάποιου άλλου. Επί­σης επε­σή­μα­νε πως σε περί­πτω­ση που αυτό συμ­βεί, ένας ψυχο­λό­γος μπο­ρεί να κατα­θέ­σει μόνο στον εισαγ­γε­λέα. «Δημό­σια απα­γο­ρεύ­ε­ται» είπε εμφα­τι­κά και πρό­σθε­σε πως για το γεγο­νός ότι μίλη­σε για πελά­τη της στην τηλε­ό­ρα­ση, εάν ήταν όντως ψυχο­λό­γος θα περ­νού­σε πει­θαρ­χι­κό χωρίς συζήτηση.

Ερω­τη­θεί­σα αν θα κάνει ο σύλ­λο­γος μήνυ­ση και αν θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ένδι­κα μέσα σε βάρος της ανέ­φε­ρε πως «έχου­με συγκε­ντρώ­σει πολ­λά στοι­χεία και έχου­με συνεν­νοη­θεί με τον νομι­κό μας σύμ­βου­λο και θα προ­χω­ρή­σου­με και παρα­πέ­ρα νομι­κά. Δεν πρό­κει­ται να το αφήσουμε».

Σημειώ­νε­ται ότι όπως υπο­στη­ρί­ζει η ίδια η «ψυχο­λό­γος» της Κάρο­λαιν: «Είναι τρα­γι­κό και απάν­θρω­πο να παρερ­μη­νεύ­ο­νται πράγ­μα­τα, να δια­στρε­βλώ­νε­ται η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και να με έχε­τε κατα­στή­σει “ως αν να είμαι εγώ το υπαί­τιο πρό­σω­πο” για το θλι­βε­ρό γεγο­νός που συνέ­βη στα Γλυ­κά Νερά».

Η ίδια κατη­γο­ρεί, παράλ­λη­λα, τον Σύλ­λο­γο ότι δεν επι­δει­κνύ­ει «ίχνος σεβα­σμού προς τις Αρχές που μοχθούν να εξι­χνιά­σουν το θλι­βε­ρό έγκλημα».

Η φερό­με­νη ως ψυχο­λό­γος που παρα­κο­λου­θού­σε την Καρο­λάιν είχε κατα­θέ­σει στην αστυ­νο­μία, καθώς είχε πρό­σβα­ση σε ευαί­σθη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τη ζωή του ζευγαριού.

Οι λεπτο­μέ­ρειες που έδι­νε η φερό­με­νη ως ψυχο­λό­γος για τις συνε­δρί­ες με το ζευ­γά­ρι απο­τέ­λε­σαν την αφορ­μή επι­στο­λής του συλ­λό­γου Ελλή­νων ψυχο­λό­γων που ζήτη­σε να κατα­θέ­σει εντός δύο ημε­ρών το πτυ­χίο ΑΕΙ της καθώς και την άδεια ασκή­σε­ως επαγ­γέλ­μα­τος της.

Ακό­μα μια αφορ­μή για την έρευ­να στά­θη­κε έγγρα­φο της «Μεγά­λης Στο­άς της Ελλά­δος», της οποί­ας φέρε­ται να ήταν μέλος η ψυχο­λό­γος, αλλά απο­βλή­θη­κε στις 17 Απρι­λί­ου του 2018, καθώς είχε εμφα­νι­στεί ως μαιευ­τή­ρας-γυναι­κο­λό­γος, ενώ εκεί­νοι δια­πί­στω­σαν- όπως υπο­στη­ρί­ζουν- πως ήταν μαία, από­φοι­τος ΤΕΙ.

Πηγή: Καθη­μερ­νή

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο