Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά — Ιατροδικαστής: Κοιμόταν η Καρολάιν λίγα λεπτά πριν θανατωθεί

Απα­ντή­σεις σε όσα ισχυ­ρί­ζε­ται ο πιλό­τος πως προη­γή­θη­καν της δολο­φο­νί­ας της συζύ­γου του φαί­νε­ται να δίνει η κατά­θε­ση της ιατρο­δι­κα­στή σύμ­φω­να με την οποία το θύμα κοι­μό­ταν έξι λεπτά πριν μπει στη “δια­δι­κα­σία μηχα­νι­σμού του θανάτου”.

Ο ανα­κρι­τής της υπό­θε­σης του εγκλή­μα­τος στα Γλυ­κά Νερά έχει στα χέρια του τα πλή­ρη τα στοι­χεία της υπό­θε­σης μετα­ξύ των οποί­ων και η ερμη­νεία της ιατρο­δι­κα­στή για τις κατα­γρα­φές της καρ­δια­κής λει­τουρ­γί­ας από το ρολόι της 20χρονης, που φαί­νε­ται να μην συμ­φω­νούν με όσα ισχυ­ρί­στη­κε στην ομο­λο­γία του ο δράστης.

Όπως ανα­φέ­ρει στην κατά­θε­ση της στους αστυ­νο­μι­κούς η ιατρο­δι­κα­στής, ο θάνα­τος της 20χρονης επήλ­θε στο διά­στη­μα από τις 4:05 έως τις 4:11 οπό­τε και κατα­γρά­φη­κε από­το­μη αύξη­ση των καρ­δια­κών παλ­μών. Μερι­κά λεπτά νωρί­τε­ρα, συγκε­κρι­μέ­να στις 3:58 οι καρ­δια­κοί παλ­μοί της Καρο­λάιν δηλώ­νουν ένα άτο­μο που κοι­μά­ται. Στην κατά­θε­ση της η ιατρο­δι­κα­στής ανα­φέ­ρει ότι όταν βρέ­θη­κε στον τόπο του εγκλή­μα­τος και είδε το ρολόι που φορού­σε το θύμα το πήρε ώστε να προ­στα­τευ­θεί και να μετα­φερ­θεί για αξιο­λό­γη­ση στα εγκλη­μα­το­λο­γι­κά εργα­στή­ρια. Κατα­θέ­τει η ιατρο­δι­κα­στής: “Από τα δεδο­μέ­να λοι­πόν που έχουν κατα­γρα­φεί στο smartwatch και μου εκθέ­τε­τε εκτι­μώ τα ακό­λου­θα: Η καρ­δια­κή συχνό­τη­τα ενός ατό­μου εν ηρε­μία ή σε φυσι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα εξαρ­τά­ται από πολ­λούς παρά­γο­ντες όπως την ηλι­κία, την κατά­στα­ση της καρ­διάς ή αν το άτο­μο βρί­σκε­ται σε κατά­στα­ση σωμα­τι­κού ή ψυχι­κού στρες. Από τις τιμές που μου ανα­φέ­ρε­ται θεω­ρώ ότι η καρ­δια­κή συχνό­τη­τα από 48 έως 58 η οποία κατα­γρά­φε­ται 1:41 έως 3:51 της 11ης Μαΐ­ου 2021 αντι­στοι­χεί σε περί­ο­δο ύπνου. Το ίδιο θεω­ρώ και για την κατα­γρα­φή στις 3:58 ώρα που οι παλ­μοί είναι 61 λεπτό. Στις 4:05 οι παλ­μοί αυξά­νο­νται κατά 50 τοις 100 περί­που από τους παλ­μούς που είχε το άτο­μο εν ηρε­μία στον ύπνο του. Θεω­ρώ ότι εκεί­νη τη χρο­νι­κή στιγ­μή το άτο­μο βρι­σκό­ταν σε κατά­στα­ση πολύ ισχυ­ρού ψυχι­κού ή σωμα­τι­κού στρες. Με δεδο­μέ­νο ότι έχω προσ­διο­ρί­σει την ώρα του θανά­του κατά τη στιγ­μή της αυτο­ψί­ας του χώρου στις πέντε με έξι ώρες από τις 10 η ώρα που ήταν η ώρα της αυτο­ψί­ας, θεω­ρώ απο­λύ­τως συμ­βα­τό η δια­δι­κα­σία του μηχα­νι­σμού του θανά­του να έλα­βε χώρα από τις 4:05 έως τις 4:11. Στις 4:11 ώρα είναι η τελευ­ταία κατα­γρα­φή του smartwatch και θεω­ρώ ότι αμέ­σως μετά επήλ­θε ο θάνα­τος. Από την νεκρο­ψία και νεκρο­το­μή είχα συμπε­ρά­νει ότι δια­δι­κα­σία του θανά­του πράγ­μα­τι διήρ­κε­σε μερι­κά λεπτά ότι δηλα­δή ο θάνα­τος δεν ήταν ακαριαίος”.

Η μάρ­τυ­ρας ανα­φε­ρό­με­νη στην εξέ­τα­ση που έκα­νε στον 33χρονο δρά­στη οκτώ ώρες μετά την κλή­ση της αστυ­νο­μί­ας για την υπο­τι­θέ­με­νη ληστεία στο σπί­τι στα Γλυ­κά Νερά ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων πως ο άνδρας δεν έφε­ρε ούτε κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώ­σεις ούτε εμφά­νι­ζε ασφυ­κτι­κά. Η ιατρο­δι­κα­στής τονί­ζει πως απο­κλεί­ε­ται “ο άντρας που εξέ­τα­σα, ηλι­κί­ας 33 ετών, πιλό­τος στο επάγ­γελ­μα και χωρίς κρα­νί­ο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώ­σεις, να έχει παρα­μεί­νει επί 2 ώρες σε κατά­στα­ση αναισθησίας”.

Η γυναί­κα που ελέγ­χε­ται ποι­νι­κά από την Εισαγ­γε­λία καθώς καταγ­γέλ­θη­κε ότι εμφα­νι­ζό­ταν ως ψυχο­λό­γος χωρίς να έχει πτυ­χίο και σχε­τι­κή άδεια ασκή­σε­ως επαγ­γέλ­μα­τος, φαί­νε­ται να είπε στους αστυ­νο­μι­κούς ότι το ζευ­γά­ρι απευ­θύν­θη­κε σε αυτήν το Νοέμ­βριο του 2020. Η μάρ­τυ­ρας είπε πως την βρή­κε ο33χρονος “μέσω του site doctoranytime όπου υπάρ­χει αγγε­λία με το βιο­γρα­φι­κό μου και το τηλέ­φω­νο του γρα­φεί­ου μου. Ο λόγος που με προ­τί­μη­σαν είναι η προη­γού­με­νη ιδιό­τη­τα μου ως μαία, δεδο­μέ­νου ότι όταν ήρθαν σε μένα είχαν ήδη την μπέ­μπα τους. Η πρώ­τη μας επι­κοι­νω­νία ήταν 14 Νοεμ­βρί­ου 2020 ενώ η πρώ­τη μας συνά­ντη­ση 17 Νοεμ­βρί­ου 2020. Οι συνε­δρί­ες μας ήταν μια φορά την εβδο­μά­δα για τον καθέ­να από τα παι­διά. Τα παι­διά έκα­ναν ατο­μι­κά ψυχο­θε­ρα­πεία, πλην ορι­σμέ­νων περι­πτώ­σε­ων χρειά­στη­κε να κάνουν μαζί”. Σύμ­φω­να με την μάρ­τυ­ρα, δρά­στης και θύμα πήγαι­ναν μαζί και με το μωρό τους στο γρα­φείο της: “Τα παι­διά ήταν πάρα πολύ γλυ­κά και συμπα­θη­τι­κά. Όλοι τα συμπα­θού­σα­με και τα αγα­πού­σα­με στο γρα­φείο. Τις συνε­δρί­ες τις δια­κό­ψα­με τον Φεβρουά­ριο που μας πέρα­σε. Τα παι­διά μου είπαν ότι ήταν εντά­ξει και δεν χρεια­ζό­ντου­σαν περαι­τέ­ρω βοή­θεια και κάπως έτσι δια­κό­ψου­με τις συνε­δρί­ες. Είναι ένα ειδε­χθές έγκλη­μα και μακά­ρι να βρεί­τε αυτούς που το έκαναν”.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο