Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Ολοκληρώνονται οι καταθέσεις μαρτύρων

Πιο κοντά στην ημέ­ρα που θα στα­θεί ενώ­πιον των τακτι­κών και των ενόρ­κων δικα­στών του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου για να απο­λο­γη­θεί για τον θάνα­το της 21χρονης συζύ­γου του, έρχε­ται από σήμε­ρα ο Μπά­μπης Ανα­γνω­στό­που­λος η δίκη του οποί­ου συνε­χί­ζε­ται μετά τη δια­κο­πή των συνε­δριά­σε­ων για το Πάσχα.

Η δίκη του 34χρονου πιλό­του, ο οποί­ος για περισ­σό­τε­ρο από έναν μήνα ισχυ­ρι­ζό­ταν στις αρχές πως ο απο­τρό­παιος ασφυ­κτι­κός θάνα­τος της Καρο­λάιν, στις 11 Μαΐ­ου 2021, ήταν απο­τέ­λε­σμα στυ­γνών εγκλη­μα­τιών που μπή­καν στο σπί­τι στα Γλυ­κά Νερά για να τους ληστέ­ψουν, φθά­νει στις αμέ­σως επό­με­νες δικα­σί­μους, στην στιγ­μή που ο κατη­γο­ρού­με­νος θα απο­λο­γη­θεί δημό­σια για όσα του καταλογίζονται .

Κατά τη διάρ­κεια της δια­δι­κα­σί­ας ενώ­πιον του ΜΟΔ, που ξεκί­νη­σε στις 8 Απρι­λί­ου να εξε­τά­ζει το “έγκλη­μα στα Γλυ­κά Νερά”, ο κατη­γο­ρού­με­νος για την δολο­φο­νία της Καρο­λάιν είναι παρών στο δικα­στή­ριο και μάλι­στα κρα­τώ­ντας σημειώ­σεις σε κάθε μαρ­τυ­ρι­κή κατά­θε­ση και κάνο­ντας χρή­ση του δικαιώ­μα­τος του να υπο­βά­λει ερω­τή­σεις. Ο Ανα­γνω­στό­που­λος έχο­ντας μαζί του στο εδώ­λιο χαρ­τί και στυ­λό, από την στιγ­μή που ανέ­βη­καν στο βήμα οι πρώ­τοι μάρ­τυ­ρες, οι αστυ­νο­μι­κοί που είχαν σπεύ­σει στην μεζο­νέ­τα του ζευ­γα­ριού στα Γλυ­κά Νερά, σημεί­ω­νε όσα έλε­γαν ώστε να υπο­βά­λει στην συνέ­χεια ερω­τή­σεις. Το ίδιο έκα­νε και όταν κατέ­θε­σε η γει­τό­νισ­σα του ζευ­γα­ριού, αλλά και η γυναί­κα που επι­σκε­πτό­ταν με την Καρο­λάιν, ως σύμ­βου­λο ψυχι­κής υγεί­ας, η οποία τον περιέ­γρα­ψε ως έναν ιδιαί­τε­ρα χει­ρι­στι­κό άνθρω­πο που είχε ανά­γκη να ελέγ­χει από­λυ­τα την σύζυ­γο και μητέ­ρα της νεο­γέν­νη­της κόρης του. “Είχε χει­ρι­στι­κή και κακο­ποι­η­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά” είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η μάρ­τυ­ρας που στην προη­γού­με­νη συνε­δρί­α­ση του δικα­στη­ρί­ου συμπλή­ρω­σε πέντε ώρες κατά­θε­σης , με τον κατη­γο­ρού­με­νο να της υπο­βά­λει αμέ­σως μετά, δεκά­δες ερωτήσεις.

Σήμε­ρα στο δικα­στή­ριο ανα­μέ­νε­ται να κατα­θέ­σουν ένας μάρ­τυ­ρας, με την ιδιό­τη­τα του τεχνι­κού συμ­βού­λου που έχει προ­τα­θεί από την πλευ­ρά της οικο­γέ­νειας της Καρο­λάιν ενώ στον προ­γραμ­μα­τι­σμό συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και δύο μάρ­τυ­ρες, επί­σης με ειδι­κές γνώ­σεις, που έχει ζητή­σει να εξε­τα­στούν η υπε­ρά­σπι­ση του κατη­γο­ρού­με­νου. Αυτές πρό­κει­ται να είναι και οι τελευ­ταί­ες μαρ­τυ­ρί­ες που θα ακού­σουν οι δικα­στές για την υπόθεση.

Εφό­σον ολο­κλη­ρω­θούν αυτές οι τρεις κατα­θέ­σεις, η απο­δει­κτι­κή δια­δι­κα­σία θα συνε­χι­στεί με την ανά­γνω­ση των εγγρά­φων της υπό­θε­σης οπό­τε μετά από μία ή δύο δικα­σί­μους θα έρθει η σει­ρά του 34χρονου να δώσει την δική του εκδο­χή για όσα έγι­ναν το επί­μα­χο βρά­δυ, παρου­σία της μόλις 11 μηνών κόρης του, στην μεζο­νέ­τα στα Γλυ­κά Νερά. Αλλά και για να εξη­γή­σει όσα ακο­λού­θη­σαν με την στά­ση που επέ­λε­ξε να κρα­τή­σει μέχρι την σύλ­λη­ψη και ομο­λο­γία του, λίγες ώρες μετά το μνη­μό­συ­νο της Καρο­λάιν στην Αλόννησο.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο