Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Παραιτήθηκε ο ένας από τους δύο δικηγόρους του δολοφόνου της Καρολάιν

Παραι­τή­θη­κε ο ένας από τους δύο δικη­γό­ρους του 33χρονου καθ’ομολογίαν δρά­στη της δολο­φο­νί­ας της 20χρονης Καρο­λάιν, Βασί­λης Σπύρου.

Ο ίδιος μιλώ­ντας στις κάμε­ρες επι­κα­λέ­στη­κε προ­σω­πι­κούς λόγους για την από­φα­ση αυτή, οι οποί­οι, όπως είπε, δεν έχουν καμία σημα­σία σε μία κρί­σι­μη συγκυ­ρία που ο κατη­γο­ρού­με­νος θα οδη­γη­θεί ενώ­πιον του ανα­κρι­τή, ενώ κρί­νε­ται και το ποιος θα ανα­λά­βει τελι­κά την επι­μέ­λεια του 11μηνών βρέ­φους.

«Δεν επι­θυ­μώ να ασχο­λη­θώ περαι­τέ­ρω με την υπε­ρά­σπι­ση αυτής της υπο­θέ­σε­ως, σε κανέ­να σκέ­λος της, για προ­σω­πι­κούς λόγους… Σας ευχα­ρι­στώ πάρα πολύ για όλο το χρό­νο και τη συνερ­γα­σία», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Να σημειώ­σου­με ότι στις δημό­σιες παρου­σί­ες τους ήταν εμφα­νής η δια­φο­ρά τακτι­κής και έκφρα­σης των δύο δικηγόρων.

Στο μετα­ξύ με …γραμ­μή Μπα­λά­σκα θα παρου­σια­στεί σήμε­ρα στον ανα­κρι­τή ο δολο­φό­νος της Καρο­λάιν.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο