Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Σήμερα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο της Καρολάιν, η απολογία του Μπ. Αναγνωστόπουλου

Σε μία ανα­πά­ντε­χη συγκυ­ρία για τον Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λο, σήμε­ρα, που κλεί­νει ακρι­βώς ένας χρό­νος από τον βίαιο θάνα­το της 20χρονης Καρο­λάιν, ο ίδιος καλεί­ται να απο­λο­γη­θεί για το “έγκλη­μα στα Γλυ­κά Νερά” που συγκλό­νι­σε χιλιά­δες ανθρώ­πους στην Ελλά­δα και στο εξωτερικό.

Ο 34χρονος πιλό­τος σήμε­ρα μετά τις 10 το πρωί θα κλη­θεί από το Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο να δώσει εξη­γή­σεις για εκεί­να που έγι­ναν τη νύχτα που σήμα­νε το τέλος της ζωής της Καρο­λάιν αλλά και το τέλος της ζωής που ζού­σε μέχρι τότε ο ίδιος ο πιλό­τος και η νεο­γέν­νη­τη κόρη του ζευγαριού.

Ο Μπά­μπης Ανα­γνω­στό­που­λος είναι αντι­μέ­τω­πος με κατη­γο­ρί­ες που αφο­ρούν την εν ψυχρώ δολο­φο­νία της 20χρονης , την άγρια θανά­τω­ση της σκυ­λί­τσας Ρόξυ και τις ψευ­δείς καταγ­γε­λί­ες και κατα­θέ­σεις που έδι­νε επί 37 ημέ­ρες ο δρά­στης του εγκλή­μα­τος, εμφα­νι­ζό­με­νος ως επι­ζών μίας φρι­κτής ληστεί­ας που έγι­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα της 11ης Μαΐ­ου 2021 στην μεζο­νέ­τα στα Γλυ­κά Νερά.

Το έγκλη­μα του 34χρονου πιλό­του σε βάρος της βρε­τα­νι­κής υπη­κο­ό­τη­τας μητέ­ρας του παι­διού του είναι ένα ομο­λο­γη­μέ­νο έγκλη­μα, ωστό­σο με αυτά που θα πει σήμε­ρα ο κατη­γο­ρού­με­νος πιθα­νό­τα­τα θα επι­χει­ρή­σει να αιτιο­λο­γή­σει την σκλη­ρό­τη­τα απέ­να­ντι στην γυναί­κα που μερι­κά χρό­νια πριν ερω­τεύ­τη­κε και πάσχι­σε να “γοη­τεύ­σει”, απέ­να­ντι στο παι­δί του που το άφη­σε δίπλα στο άψυ­χο σώμα της μητέ­ρας του αλλά και στο κου­τα­βά­κι που λάτρευε η Καρολάιν.

Η Καρο­λάιν, ανα­φέ­ρε­ται στην δικο­γρα­φία, είχε έναν αργό “αγω­νιώ­δη” θάνα­το καθώς πάσχι­ζε να ανα­πνεύ­σει επί έξι ολό­κλη­ρα λεπτά. Η νεα­ρή γυναί­κα βρέ­θη­κε με ένα ύφα­σμα τυλιγ­μέ­νο στο λαι­μό της, δεμέ­νη πισθά­γκω­να με το μωρό της να κοι­μά­ται ακου­μπι­σμέ­νο στην πλά­τη της, ενώ η Ρόξυ ήταν κρε­μα­σμέ­νη με το λου­ρί της στο κάγκε­λο της εσω­τε­ρι­κής σκάλας.

Ο πιλό­τος ανα­μέ­νε­ται ότι θα επι­χει­ρή­σει να πεί­σει τους δικα­στές ότι το έγκλη­μα έγι­νε εν βρα­σμώ, ότι ο ίδιος προ­κλή­θη­κε από την “επι­θε­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά της Καρο­λάιν απέ­να­ντι στο παι­δί” και ότι δεν προ­σχε­δί­α­σε τίπο­τε απο­λύ­τως. Στην απο­λο­γία του στον Ανα­κρι­τή ο 34χρονος είχε υπο­στη­ρί­ξει πως δεν ισχύ­ει ότι προ­σχε­δί­α­σε το έγκλη­μα, πως δεν ισχύ­ει ότι βρι­σκό­ταν σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση και ότι “έτε­ρα γεγο­νό­τα πυρο­δό­τη­σαν” την αντί­δρα­σή του.

Τότε είχε ισχυ­ρι­στεί επί­σης πως όλη η εν συνε­χεία “σκη­νο­θε­σία” έγι­νε απο­κλει­στι­κά για να προ­στα­τέ­ψει το παι­δί και να μην το χάσει αν ομο­λο­γού­σε την πρά­ξη του. “Για να μεγα­λώ­σει η κόρη μου του­λά­χι­στον με τον πατέ­ρα της”, όπως ανέ­φε­ρε στο υπό­μνη­μα που είχε παραδώσει.

Η απο­λο­γία του 34χρονου ανα­μέ­νε­ται πως θα διαρ­κέ­σει αρκε­τές ώρες καθώς αφού πει όσα ο ίδιος θελή­σει, θα κλη­θεί να απα­ντή­σει σε ερω­τή­σεις του δικα­στη­ρί­ου και των συνη­γό­ρων των δύο πλευρών.

Η επό­με­νη δικά­σι­μος που έχει δώσει το δικα­στή­ριο είναι για την Δευ­τέ­ρα 16 Μαΐου.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο