Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Στον ανακριτή ο δολοφόνος της Καρολάιν

Κάτω από ισχυ­ρή αστυ­νο­μι­κή δύνα­μη μετα­φέρ­θη­κε στα δικα­στή­ρια ο 33χρονος κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νία της Καρο­λάιν. Ο καθ’ ομο­λο­γί­αν δρά­στης του εγκλή­μα­τος στα Γλυ­κά Νερά μετή­χθη, προ­κει­μέ­νου να απο­λο­γη­θεί για όσα του κατα­λο­γί­ζο­νται για τον φόνο της συζύ­γου του και τη θανά­τω­ση του σκυ­λιού που είχε υιο­θε­τή­σει το θύμα.

Κατά την μετα­γω­γή του στο ανα­κρι­τι­κό γρα­φείο, ομά­δα παρευ­ρι­σκό­με­νων απο­δο­κί­μα­σε τον κατη­γο­ρού­με­νο. Η απο­λο­γία, που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις 10 το πρωί, τελι­κώς ανα­μέ­νε­ται να ξεκι­νή­σει μετά τις 12:30 το μεσημέρι

Παράσταση Πολιτικής Αγωγής δήλωσε η οικογένεια της Καρολάιν

Παρά­στα­ση Πολι­τι­κής Αγω­γής δήλω­σε στον ανα­κρι­τή που χει­ρί­ζε­ται την υπό­θε­ση του εγκλή­μα­τος στα Γλυ­κά Νερά η οικο­γέ­νεια του θύμα­τος διά του δικη­γό­ρου Βόλου Θανά­ση Χαρμάνη.

Ο εκπρό­σω­πος της οικο­γέ­νειας της Καρο­λάιν δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους για τη μητέ­ρα της 20χρονης: «Για ευνό­η­τους λόγους, η μητέ­ρα δεν μπο­ρού­σε να έρθει, στην κατά­στα­ση που είναι… Αντι­λαμ­βά­νε­στε τη θέση της μητέ­ρας που αγκά­λια­ζε τα χέρια που έκο­ψαν την ανά­σα της κόρης της».

Ανα­φε­ρό­με­νος στο θέμα του παι­διού, ο κ. Χαρ­μά­νης σημεί­ω­σε: «Θα πρέ­πει να υπάρ­ξει συνεν­νό­η­ση με την οικο­γέ­νεια του δρά­στη. Η μητέ­ρα της Καρο­λάιν μού είπε ότι έχουν καλές σχέ­σεις με την οικο­γέ­νεια του κατη­γο­ρού­με­νου και είναι ήδη σε συνεν­νό­η­ση». Τόνι­σε, επί­σης, πως «η μητέ­ρα της Καρο­λάιν υπο­στη­ρί­ζε­ται από προ­σω­πι­κό, η οικο­νο­μι­κή της κατά­στα­ση είναι καλή, ενώ η Αλόν­νη­σος είναι εξαι­ρε­τι­κό περι­βάλ­λον για να μεγα­λώ­σει προ­σω­ρι­νά το παιδί».

Στο μετα­ξύ με …γραμ­μή Μπα­λά­σκα προ­σήλ­θε στον ανα­κρι­τή ο δολο­φό­νος της Καρο­λάιν.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο