Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Στον ανακριτή σήμερα το κτήνος, με το βλέμμα στραμμένο στα επερχόμενα

Ο κατη­γο­ρού­με­νος για τον θάνα­το της 20χρονης Καρο­λάιν και την θανά­τω­ση του σκυ­λιού τους, θα βρε­θεί σήμε­ρα ενώ­πιον του ανα­κρι­τή προ­κει­μέ­νου να εξη­γή­σει τι συνέ­βη τη νύχτα της 11ης Μαΐ­ου στο σπί­τι στα Γλυ­κά Νερά.

Η απο­λο­γία για το έγκλη­μα που προ­κά­λε­σε αίσθη­ση στην Ελλά­δα αλλά και στο εξω­τε­ρι­κό θα δοθεί με το βλέμ­μα του κατη­γο­ρού­με­νου στραμ­μέ­νο στα επερχόμενα.

Η δια­δι­κα­σία έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί να ξεκι­νή­σει στις 10 το πρωί , ωστό­σο είναι πιθα­νό να καθυ­στε­ρή­σει καθώς οι συνή­γο­ροι θα παρα­λά­βουν από τον ανα­κρι­τή ηλε­κτρο­νι­κό υλι­κό που θα πρέ­πει να μελε­τή­σουν πριν ξεκι­νή­σει η απολογία.

Ο δικα­στι­κός λει­τουρ­γός θα ζητή­σει από τον καθ’ ομο­λο­γία δρά­στη του εγκλή­μα­τος να εξι­στο­ρή­σει την δική του εκδο­χή για αυτά που κατα­γρά­φο­νται στην δικο­γρα­φία για την ανθρω­πο­κτο­νία και την θανά­τω­ση ενός ζώου που η 20χρονη υιο­θέ­τη­σε κου­τα­βά­κι και πίστευε πως θα μεγα­λώ­νει μαζί με την 11 μηνών κόρη της.

Θα του ζητή­σει παράλ­λη­λα να εξη­γή­σει όλα όσα έκα­νε μετά τον ασφυ­κτι­κό θάνα­το της Καρο­λάιν προ­κει­μέ­νου να παρα­πλα­νή­σει τις Αρχές.

Ο 33χρονος καλεί­ται να λογο­δο­τή­σει για δύο κακουρ­γή­μα­τα ενώ του κατα­λο­γί­ζο­νται και δύο πλημ­με­λή­μα­τα που αφο­ρούν την ψευ­δή καταγ­γε­λία που έκα­νε περί ληστεί­ας και των ψευ­δών κατα­θέ­σε­ων που έδι­νε επί σει­ρά ημε­ρών στην Αστυνομία.

Όπως ανέ­φε­ρε σε δηλώ­σεις του ο εκ των συνη­γό­ρων του πιλό­του, Αλέ­ξαν­δρος Παπαϊ­ω­αν­νί­δης, ο κατη­γο­ρού­με­νος σκο­πεύ­ει απο­λο­γού­με­νος να δώσει κάθε λεπτο­μέ­ρεια και να εκθέ­σει στον ανα­κρι­τή κάθε στοι­χείο της υπό­θε­σης “στοι­χεία που δεν τα έχει πει μέχρι στιγ­μής” όπως ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Σύμ­φω­να με τον έτε­ρο συνή­γο­ρο του κατη­γο­ρου­μέ­νου Βασί­λη Σπύ­ρου, μέρι­μνα του εντο­λέα του είναι το παι­δί του και το θέμα της επιμέλειας.

Όπως εκτι­μά­ται, η υπε­ρά­σπι­ση του 33χρονου με υπό­μνη­μα που θα παρα­δώ­σει στον δικα­στι­κό λει­τουρ­γό και όσα δια ζώσης υπο­στη­ρί­ξει ο κατη­γο­ρού­με­νος θα επι­χει­ρή­σει να απο­δο­μή­σει τα δεδο­μέ­να της δικο­γρα­φί­ας απο­βλέ­πο­ντας σε ενδε­χό­με­να οφέ­λη όχι τόσο για την σημε­ρι­νή δια­δι­κα­σία αλλά για την επό­με­νη μέρα . Για την μέρα που ο καθ’ ομο­λο­γί­αν δολο­φό­νος θα βρε­θεί ενώ­πιον του δικαστηρίου.

Ο κ. Παπαϊ­ω­αν­νί­δης σε δημό­σιες δηλώ­σεις του τονί­ζει πως δεν ήταν τίπο­τε από όσα έγι­ναν την επί­μα­χη νύχτα στο σπί­τι στα Γλυ­κά Νερά, προ­σχε­δια­σμέ­νο από τον εντο­λέα του και ανα­φέ­ρει πως “μιλά­με για μια ακραία κατά­στα­ση εκεί­νη την νύχτα”.

Στην ομο­λο­γία που έδω­σε στους αστυ­νο­μι­κούς, μετά από οκτώ ώρες εξέ­τα­σης, ο ίδιος ο πρω­τα­γω­νι­στής της υπό­θε­σης, ανα­φέρ­θη­κε σε μία μεγά­λη έντα­ση μετα­ξύ του ζευ­γα­ριού. Ο πιλό­τος είπε στους αστυ­νο­μι­κούς πως το θύμα έκα­νε βίαιη κίνη­ση απέ­να­ντι στο μωρό και περι­γρά­φει μια ιδιαί­τε­ρα φορ­τι­σμέ­νη κατά­στα­ση ανά­με­σα τους που οδή­γη­σε σε ένα ατύχημα.

Ωστό­σο η ποι­νι­κή δίω­ξη που ασκή­θη­κε ενα­ντί­ον του αφο­ρά το αδί­κη­μα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση. Τα στοι­χεία της υπό­θε­σης κατα­λή­γουν πως η 20χρονη κοι­μό­ταν λίγα λεπτά πριν εκπνεύ­σει αγω­νι­ζό­με­νη να πάρει ανά­σα πάνω από το μαξι­λά­ρι καθώς την πίε­ζε στο κεφά­λι ο 33χρονος. Ο ίδιος ο κατη­γο­ρού­με­νος σε δεύ­τε­ρη ομο­λο­γία στους αστυ­νο­μι­κούς παρα­δέ­χθη­κε πως η 20χρονη κοι­μό­ταν λίγα λεπτά πριν την θανα­τώ­σει. Φαί­νε­ται επί­σης να είχε κάνει “προ­πα­ρα­σκευα­στι­κές πρά­ξεις” , όπως η “εξου­δε­τέ­ρω­ση” των καμε­ρών ασφαλείας.

Οι συνή­γο­ροι του 33χρονου γνω­ρί­ζουν πως η κατη­γο­ρία που απο­δί­δε­ται στον 33χρονο καθ’ ομο­λο­γί­αν δολο­φό­νο αν στο δικα­στή­ριο δεν ανα­γνω­ρι­στεί κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό, φέρ­νει τον κατη­γο­ρού­με­νο αντι­μέ­τω­πο και με ισό­βια, με εκτι­τέα τα 16 χρό­νια. Αντί­θε­τα η εκδο­χή της ειδι­κής συν­θή­κης, της διέ­νε­ξης που κατέ­λη­ξε σε ανθρω­πο­κτο­νία λόγω συναι­σθη­μα­τι­κής φόρ­τι­σης, τιμω­ρεί­ται με πρό­σκαι­ρη κάθειρ­ξη με ανώ­τα­το όριο τα 15 χρό­νια και κατά πολύ μικρό­τε­ρα με ελαφρυντικό.

Έτσι θεω­ρούν κομ­βι­κής σημα­σί­ας για το επό­με­νο στά­διο, αυτά που θα πει σήμε­ρα ο πιλό­τος ενώ­πιον του Ανα­κρι­τή. Η δια­δι­κα­σία ανα­μέ­νε­ται να είναι πολύ­ω­ρη και οι ερω­τή­σεις του δικα­στι­κού λει­τουρ­γού θα είναι δεκάδες.

Η υπε­ρά­σπι­ση του πιλό­του απο­σκο­πεί παράλ­λη­λα να αμβλύ­νει την εκτί­μη­ση των δικα­στι­κών αρχών που εξέ­δω­σαν ένταλ­μα σύλ­λη­ψης σε βάρος του κρί­νο­ντας όχι μόνο πως έχει οικο­νο­μι­κή και τεχνι­κή δυνα­τό­τη­τα να δια­φύ­γει αλλά και πως οι πρά­ξεις του δηλώ­νουν άνθρω­πο “που δεν έχει αναστολές”.

Οι πρά­ξεις μετά το έγκλη­μα, από τα αμέ­σως επό­με­να λεπτά μέχρι και την σύλ­λη­ψη του, είναι το επό­με­νο θέμα που θα επι­χει­ρή­σει η υπε­ρά­σπι­ση να εξη­γή­σει στις δικα­στι­κές αρχές, ισχυ­ρι­ζό­με­νη πως η στό­χευ­ση ήταν να φρο­ντί­ζει το παιδί.

Σύμ­φω­να με τον πιλό­το η όλη σκη­νο­θε­σία αφο­ρού­σε το κορι­τσά­κι και την προ­σπά­θεια του να μην στε­ρη­θεί και τον πατέρα.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος επι­θυ­μεί το παι­δί να παρα­μεί­νει απο­κλει­στι­κά με συγ­γε­νι­κά πρό­σω­πα και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες υπάρ­χει συνεν­νό­η­ση των δύο οικο­γε­νειών για το θέμα της επι­μέ­λειας με την Εισαγ­γε­λία Ανη­λί­κων ώστε να βρε­θεί η καταλ­λη­λό­τε­ρη λύση για το κοριτσάκι.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ο κατη­γο­ρού­με­νος, όπως δικαιού­ται, θα ζητή­σει να βλέ­πει το παι­δί του.

Πηγή: ΑΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο