Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Τέμπη: Και άλλη οργισμένη αντίδραση συγγενή για τις δηλώσεις της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Προ­κά­λε­σε και εξόρ­γι­σε τους συγ­γε­νείς των θυμά­των του εγκλή­μα­τος των Τεμπών εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Γεωρ­γία Αδει­λί­νη. Η μία αντί­δρα­ση δια­δέ­χε­ται την άλλη και όλες εκθέ­τουν την κα Αδειλίνη.

Μετά τη χθε­σι­νή απο­δό­μη­ση από τη Μαρία Καρυ­στια­νού και και το «άδεια­σμα» της κας Αδει­λί­νη από τον κ. Πλα­κιά, έρχε­ται σήμε­ρα η τοπο­θέ­τη­ση του Χρή­στου Κων­στα­ντι­νί­δη, ο οποί­ος έχα­σε τη σύζυ­γό του στη σιδη­ρο­δρο­μι­κή τραγωδία.

Μιλώ­ντας στο Open απο­κά­λυ­ψε τι συζη­τή­θη­κε σε δύο συνα­ντή­σεις που είχαν συγ­γε­νείς με την εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, εξη­γώ­ντας ότι της παρου­σιά­στη­καν ανα­λυ­τι­κά λάθη και παρα­λεί­ψεις δικα­στι­κών που είχαν την ευθύ­νη τις πρώ­τες ημέ­ρες μετά την τρα­γω­δία.

«Όσες φορές πήγα­με στην κ. Αδει­λί­νη δεν πήγα­με να κου­βε­ντιά­σου­με. Πήγα­με να κατα­θέ­σου­με υπό­μνη­μα, όχι να κάνου­με προ­σευ­χή», δήλω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και επι­σή­μα­νε «στη δεύ­τε­ρη επί­σκε­ψη πήγα­με με τις φωτο­γρα­φί­ες από το Κου­λού­ρι όπου είχαν μετα­φερ­θεί τα μπά­ζα και τότε μας είπε η κ. Αδει­λί­νη για “μικρό ηθι­κό θέμα”».

«Επί 10 μέρες στρου­θο­κα­μή­λι­ζαν οι δικα­στι­κές αρχές στον τόπο του εγκλή­μα­τος και δεν τον περι­φρού­ρη­σαν. Της είπα­με ότι εσείς είχα­τε θεσμι­κό χρέ­ος να δεσμεύ­σε­τε και να σφρα­γί­σε­τε κατα­γρα­φι­κά, υπο­λο­γι­στές και βίντεο» δήλω­σε οργι­σμέ­νος και συνέ­χι­σε «δεν ζητή­σα­τε την άρση της ασυ­λί­ας βου­λευ­τών που εξα­πά­τη­σαν τον ελλη­νι­κό λαό. Δεν ζητή­σα­τε την άρση ασυ­λί­ας του Κώστα Καρα­μαν­λή που σκό­τω­σε 57 ανθρώ­πους, έκα­νε από­πει­ρα κατά 300, τραυ­μά­τι­σε 180. Δεν πρέ­πει να ζητή­σε­τε την άρση της ασυ­λί­ας του τη ρωτή­σα­με. Η κ. Αδει­λί­νη για ένα λεπτό δεν είπε τίπο­τα και μετά μου είπε άλλος είναι ο νόμος περί ευθύ­νης υπουργών».

Ο κ. Κων­στα­ντι­νί­δης, στη συνέ­χεια, εξα­πέ­λυ­σε σφο­δρή επί­θε­ση κατά τριών δικα­στι­κών, τους οποί­ους κατο­νό­μα­σε και ζήτη­σε τη σύλ­λη­ψή τους με παρέμ­βα­ση Αρεί­ου Πάγου.

Ειδι­κό­τε­ρα δήλω­σε: Αυτοί που δεν λει­τούρ­γη­σαν σωστά εκ μέρους της Δικαιο­σύ­νης και συγκε­κρι­μέ­να οι κύριοι Από­στο­λος Τζα­μα­λής (σ.σ εισαγ­γε­λέ­ας Πρω­το­δι­κών), Στα­μά­της Δασκα­λό­που­λος (σ.σ προϊ­στά­με­νος της Εισαγ­γε­λί­ας Εφε­τών Λάρι­σας) και η ανα­κρί­τρια κ. Ε. Σούρ­λα, που ήταν το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο υπεύ­θυ­νοι να παραι­τη­θούν ή να επέμ­βει η εισαγ­γε­λία του Αρεί­ου Πάγου και να τους περά­σουν χειροπέδες.

Ο Χρή­στος Κων­στα­ντι­νί­δης για να κατα­δεί­ξει τα λάθη και τις παρα­λεί­ψεις των δικα­στι­κών λει­τουρ­γών ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι αν και ζήτη­σαν από τον Μάϊο του 2023 τον διο­ρι­σμό χημι­κού μηχα­νι­κού για να συμ­με­τά­σχει στις έρευ­νες, ο διο­ρι­σμός του έγι­νε πριν από λίγες ημέρες.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο