Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Τέμπη: Μεγάλες διαδηλώσεις οργής ανά την Ελλάδα

Συγκε­ντρώ­σεις και πορεί­ες οργής σε πολ­λές πόλεις της χώρας για το έγκλη­μα στα Τέμπη και τον άδι­κο χαμό τόσων παιδιών.

Θεσσαλονίκη: Νεανική λαοθάλασσα οργής και καταδίκης του εγκλήματος στα Τέμπη

Συγκλο­νι­στι­κή ήταν η απο­γευ­μα­τι­νή συγκέ­ντρω­ση χιλιά­δων φοι­τη­τών και μαθη­τών της Θεσ­σα­λο­νί­κης, που κατα­δί­κα­σαν μαζι­κά το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη, θέλο­ντας έτσι να γίνουν η φωνή των νεκρών συμ­μα­θη­τών και συμ­φοι­τη­τών τους.

Η συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Καμά­ρα, όπου μίλη­σε ο Γιώρ­γος Θεο­δω­ρί­δης πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου του Μαθη­μα­τι­κού του ΑΠΘ, ο οποί­ος τόνι­σε την οργή που νιώ­θουν οι φοι­τη­τές για­τί όπως είπε «δεν μπο­ρού­με άλλο να ανε­χό­μα­στε ότι το κέρ­δος θα είναι πάνω από την ανθρώ­πι­νη ζωή!».

Επί­σης στη συγκέ­ντρω­ση μίλη­σε ο Θοδω­ρής Βαρι­δά­κης εργα­ζό­με­νος σε τεχνι­κό συνερ­γείο της Hellenic Train και μέλος του επι­χει­ρη­σια­κού σωμα­τεί­ου. Ο ίδιος, στά­θη­κε στους υπαί­τιους του εγκλή­μα­τος, τους «δολο­φό­νους» όπως είπε, αυτούς που κοστο­λο­γούν τις ανθρώ­πι­νες ζωές σε ευρώ για τα κέρ­δη των μονο­πω­λί­ων, την ΕΕ και όλες τις αστι­κές κυβερνήσεις.

Ακό­μα, κάλε­σε σε συμ­με­το­χή όλα τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, τους φοι­τη­τι­κούς και σπου­δα­στι­κούς συλ­λό­γους, τους μαθη­τές, τους συλ­λό­γους και ομο­σπον­δί­ες γονέ­ων, την Τετάρ­τη 8 Μάρ­τη στις 19:00 σε συγκέ­ντρω­ση στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, για να στεί­λουν η νεο­λαία, οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός δυνα­τά το μήνυ­μα πως δεν θα δεί­ξει ανο­χή στο έγκλημα.

Χαι­ρε­τι­σμό επί­σης απηύ­θυ­νε ο Νίκος Αβρα­μί­δης, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Γονέ­ων Τού­μπας και η Μαρία Σιδε­ρί­δου, από την κατά­λη­ψη του Βασι­λι­κού Θεάτρου.

Ακο­λού­θη­σε μεγα­λειώ­δης πορεία στους δρό­μους της πόλης, η οποία στο πέρα­σμά της διαρ­κώς μεγά­λω­νε, καθώς νέοι, νέες, γονείς, εργα­ζό­με­νοι, ένω­ναν την φωνή τους και έμπαι­ναν στην πορεία.

Συγκι­νη­τι­κή ήταν η παρου­σία συμ­φοι­τη­τών των θυμά­των που έγρα­φαν σε πικέ­τες τα ονό­μα­τα των νεκρών φοιτητών.

«Οι ράγες της ανά­πτυ­ξης βάφτη­καν με αίμα, ποτέ δε θα ξεχά­σου­με τι έγκλη­μα στα τρέ­να», «Μετρά­με νεκρούς στις ράγες των Τεμπών αίμα για τα κέρ­δη των αφε­ντι­κών», «δεν ήταν ατυ­χία ούτε κακία στιγ­μή είναι το κέρ­δος πάνω απ τη ζωή», είναι κάποια από τα συν­θή­μα­τα που ακού­γο­νται από την πορεία στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης.

Η πορεία έφτα­σε στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό όπου ισχυ­ρές δυνά­μεις των ΜΑΤ είχαν φραγ­μό, κλεί­νο­ντας τον δρό­μο στους δια­δη­λω­τές που θέλουν να προ­σεγ­γί­σουν την είσο­δο του σταθμού.

Άμε­ση ήταν η αντί­δρα­ση των δια­δη­λω­τών, που κατήγ­γει­λαν την παρου­σία των ΜΑΤ, ενώ ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, έκα­νε παρέμ­βα­ση στον επι­κε­φα­λής των αστυνομικών.

Παράλ­λη­λα, με την απο­φα­σι­στι­κή τους στά­ση, οι φοι­τη­τές που θρη­νούν θύμα­τα συνα­δέλ­φους τους, προ­σπέ­ρα­σαν τα ΜΑΤ και έφτα­σαν στην είσο­δο του σταθ­μού, αφή­νο­ντας λου­λού­δια και γρά­φο­ντας με κόκ­κι­νη μπο­γιά «κρά­τος – εται­ρεία δολοφόνοι».

Η πορεία συνε­χί­στη­κε στους δρό­μους της πόλης και κατέ­λη­ξε στο Αγαλ­μα Βενιζέλου.

Στην κινη­το­ποί­η­ση παρα­βρέ­θη­κε αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής την Θεα­νώ Καπέ­τη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Μετά τη λήξη της δια­δή­λω­σης, στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, πριν ακό­μη δια­λυ­θεί ο κόσμος, Στή­θη­κε σκη­νι­κό έντα­σης, με τα ΜΑΤ να επι­τί­θε­νται με μαζι­κή χρή­ση χημι­κών στο πλήθος.

Γιάννενα: Ηχηρό μήνυμα καταδίκης του εγκλήματος στα Τέμπη

Θλί­ψη, οργή, απο­τρο­πια­σμός, θυμός, εκδί­κη­ση. Γεμά­τη συναι­σθή­μα­τα η μεγά­λη νεα­νι­κή δια­δή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι του Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαν­νί­νων μαζί με μαθη­τές και εργα­ζό­με­νους από όλη την πόλη που συγκε­ντρώ­θη­καν στην κεντρι­κή πλα­τεία. Έδω­σαν υπό­σχε­ση το έγκλη­μα στα Τέμπη και ο άδι­κος χαμός τόσων παι­διών να μην ξεχα­στεί, να μη συγχωρεθεί.

«Σήμε­ρα, η πορεία μας θα είναι σεμνή, γεμά­τη από όλα αυτά που νιώ­θου­με, από λύπη, από θλί­ψη, από οργή, από θυμό, από πολ­λά “για­τί”, όπως οφεί­λου­με στις οικο­γέ­νειες των θυμάτων.

Θα είναι, όμως και μαχη­τι­κή. Για­τί μόνο έτσι μπο­ρού­με να θρη­νή­σου­με τους νεκρούς μας. Για­τί μπο­ρεί αυτά τα παι­διά και τις οικο­γέ­νειες τους να μην τα ξέρα­με προ­σω­πι­κά αλλά τους νιώ­θου­με σαν δικούς μας νεκρούς, για­τί είναι δικοί μας νεκροί, είναι από εμάς, είναι σαν και εμάς, θα μπο­ρού­σε να είναι οποισ­δή­πο­τε από εμάς» τόνι­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά μια μαθή­τρια στο σύντο­μο μήνυ­μα της στους συμ­μα­θη­τές που παρευ­ρέ­θη­καν στην κινητοποίηση.

Είχε προη­γη­θεί μήνυ­μα της Δάφ­νης Παφί­λη, προ­έ­δρου του Συλ­λό­γου Φοι­τη­τών Χημι­κού Ιωαν­νί­νων πού στο σύντο­μο χαι­ρε­τι­σμό της επε­σή­μα­νε ότι «στε­κό­μα­στε δίπλα στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των, των τραυ­μα­τιών, μαζί τους θα το δώσου­με αυτό τον αγώ­να. Η νέα γενιά και ο λαός ξέρου­με περή­φα­να να θρη­νού­με τους νεκρούς μας, όπως περή­φα­να ξέρου­με να στε­κό­μα­στε στα πόδια μας για να τα βγά­λου­με πέρα, να ζήσου­με, να μορφωθούμε».

Παράλ­λη­λα κατήγ­γει­λε ότι στα Τέμπη «ήταν ένα προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα με ενό­χους το κρά­τος και την εται­ρία. Τους σκό­τω­σαν αυτοί που λογα­ριά­ζουν την ανθρώ­πι­νη ζωή με ευρώ, τους σκό­τω­σαν αυτοί που τώρα βγαί­νουν και κλαί­νε σε κάμε­ρες, σε κανά­λια, που δηλώ­νουν συγκλο­νι­σμέ­νοι και λένε συλ­λυ­πη­τή­ρια, νομί­ζο­ντας πως θα μας ξεγελάσουν».

Υπεν­θύ­μι­σε τις καταγ­γε­λί­ες των εργα­ζό­με­νων στους σιδη­ρο­δρό­μους που εδώ και μήνες φώνα­ζαν ότι τα τρέ­να πηγαί­νουν στα τυφλά για να βρο­ντο­φω­νά­ξει «δεν πάει άλλο: πρέ­πει να ακου­στεί επι­τέ­λους η αλή­θεια. Η πολι­τι­κή της “απε­λευ­θέ­ρω­σης” των μετα­φο­ρών, της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που ακο­λού­θη­σαν και η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και οι προη­γού­με­νες των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που κομ­μά­τια­σε το σιδη­ρό­δρο­μο, που δημιούρ­γη­σε τρα­γι­κή υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση στις υπο­δο­μές, που δια­μόρ­φω­σε τις απάν­θρω­πες συν­θή­κες δου­λειάς χωρίς στα­θε­ρή εργα­σία, με ελα­στι­κές σχέ­σεις, με εντα­τι­κο­ποί­η­ση, με τερά­στια υπο­στε­λέ­χω­ση. Το κρά­τος των λίγων, των εται­ριών — επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων προ­ώ­θη­σε βήμα βήμα τις συγκε­κρι­μέ­νες απο­φά­σεις της ΕΕ, που οδή­γη­σαν στην παρα­πά­νω κατά­στα­ση, που κομ­μα­τιά­στη­κε ο σιδη­ρό­δρο­μος για να μοι­ρα­στούν την εκμε­τάλ­λευ­ση του για κερ­δο­φο­ρία, που έκα­ναν την υπό­θε­ση της μετα­φο­ράς χιλιά­δων ανθρώ­πων ακό­μα μια μπίζ­να που την ασφά­λεια τη βλέ­πει κόστος για τα κέρ­δη τους».

Τέλος έδω­σε υπό­σχε­ση «εμείς το κεφά­λι κάτω δεν θα το βάλου­με. Δεν θα τους αφή­σου­με σε χλω­ρό κλα­ρί, θα τους πάρου­με φαλάγ­γι! ΈΤΣΙ ΤΙΜΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ!»

Οι φοι­τη­τές ανα­νέ­ω­σαν το ραντε­βού τους για το Σάβ­βα­το το πρωί 12 μ. στην κεντρι­κή πλα­τεία, στη δια­μαρ­τυ­ρία που καλεί το εργα­τι­κό κέντρο της πόλης. Παράλ­λη­λα κάλε­σαν τους φοι­τη­τές μέσα από γενι­κές συνε­λεύ­σεις και τους μαθη­τές μέσα από τις μαθη­τι­κές κοι­νό­τη­τες να πάρουν μαζι­κά απο­φά­σεις για συμ­με­το­χή στην πανελ­λα­δι­κή ημέ­ρα δρά­σης την επό­με­νη Τετάρ­τη 8 Μάρτη.

Θεσσαλία: Μεγάλες διαδηλώσεις από εργατικά σωματεία, φοιτητές και μαθητές για το έγκλημα στα Τέμπη

Άνθρω­ποι όλων των ηλι­κιών πλημ­μύ­ρι­σαν για ακό­μη μία φορά τους κεντρι­κούς δρό­μους σε Λάρι­σα, Καρ­δί­τσα και Τρί­κα­λα απαι­τώ­ντας να απο­δο­θούν ευθύ­νες για το έγκλη­μα στα Τέμπη και να παρ­θούν μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής

Λάρι­σα

Στη Λάρι­σα πλημ­μύ­ρι­σε η πλα­τεία και οι κεντρι­κοί δρό­μοι στην κινη­το­ποί­η­ση που διορ­γά­νω­σαν το Εργα­τι­κό Κέντρο, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθητών.

Με τα πανό και τα συν­θή­μα­τα τους έκα­ναν ξεκά­θα­ρο ότι δεν θα επι­τρέ­ψουν το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα να ξεχα­στεί, ούτε να συγκα­λυ­φθεί, δίνο­ντας με ένα στό­μα την υπό­σχε­ση: «Ολων των νεκρών θα γίνου­με φωνή».

Στην κεντρι­κή πλα­τεία έγι­ναν χαι­ρε­τι­σμοί από τη Δήμη­τρα Χατζη­βα­σί­λη, εκ μέρους των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, το Μιχά­λη Τζια­τζιά, πρό­ε­δρο του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ, ενώ την κεντρι­κή ομι­λία έκα­νε ο Γιάν­νης Σκό­κας, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου.

Σε αυτήν επι­σή­μα­νε μετα­ξύ άλλων: «Μας ξεχει­λί­ζει η οργή. Για αυτό το απί­στευ­το έγκλη­μα. Για­τί δεν ήταν η κακιά η ώρα. Δεν ήταν απλά ένα ανθρώ­πι­νο λάθος όπως θέλουν να παρου­σιά­ζουν την αιτία. Θέλο­ντας να κρύ­ψουν πως πίσω από όλες τις συνέ­πειες που είχαν συσ­σω­ρευ­τεί χρό­νια τώρα από την επι­λο­γή της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του σιδη­ρό­δρο­μου, της μετα­τρο­πής της ανά­γκης για μετα­φο­ρά ήταν μια κερ­δο­φό­ρα μπίζ­να. Κι όταν η ανά­πτυ­ξη αυτού του τόσο σημα­ντι­κού μέσου γίνε­ται με κρι­τή­ριο το πόσο θα κερ­δί­σουν οι εται­ρεί­ες που επεν­δύ­ουν σε αυτό τότε ο λαός μας και οι σιδη­ρο­δρο­μι­κοί θα χάνουν όπως και η ανά­γκη για ασφα­λή μετα­κί­νη­ση θα υπο­νο­μεύ­ε­ται. Ζωές θα κιν­δυ­νεύ­ουν και θα μετρά­με θύματα.

Μην μας πού­νε τώρα πως δεν γνώ­ρι­ζαν. Να μην κου­νά­νε το δάχτυ­λο στους εργα­ζό­με­νους όταν εδώ και μια δεκα­ε­τία προει­δο­ποιού­σαν για τις συνέ­πειες αυτών των επι­λο­γών, για την άθλια κατά­στα­ση των σιδη­ρο­δρό­μων. Όταν ακό­μη και πριν από ένα μήνα , με αφορ­μή προη­γού­με­να ατυ­χή­μα­τα ή ανά­λο­γα συμ­βά­ντα προει­δο­ποιού­σαν για ένα επερ­χό­με­νο δυστύ­χη­μα. Όμως που να τα δού­νε όλοι αυτοί οι χρυ­σο­κάν­θα­ροι των ΜΜΕ. Που βλέ­πουν κινη­το­ποι­ή­σεις και βγά­ζουν σπυ­ριά. Ακού­νε εργα­τι­κές και λαϊ­κές διεκ­δι­κή­σεις και παθαί­νουν αλλερ­γία. Όταν το ΕΚΝΛ τοπι­κά ανέ­δει­ξε πολ­λές φορές μια σει­ρά πλευ­ρές που σχε­τί­ζο­νται με την άθλια κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί σήμερα.

Εδώ και και­ρό μετά από καταγ­γε­λί­ες εκα­το­ντά­δων εργα­ζο­μέ­νων της περιο­χής που μετα­κι­νού­νται καθη­με­ρι­νά με το τραί­νο για την δου­λειά τους είχε ανα­δεί­ξει τις άσχη­μες συν­θή­κες με τις οποί­ες λει­τουρ­γεί ο σιδη­ρό­δρο­μος. Με τις πολύ­ω­ρες καθυ­στε­ρή­σεις, την κατάρ­γη­ση δρο­μο­λο­γί­ων, το κλεί­σι­μο σταθ­μών, τις άθλιες συν­θή­κες μετα­κί­νη­σης ως ορι­σμέ­νες μόνο από τις συνέ­πειες αυτής της κατά­στα­σης. Όμως η πόλη μας έχει πλη­ρώ­σει τα προη­γού­με­να χρό­νια πολύ βαρύ φόρο αίμα­τος για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, καθώς χωρί­ζε­ται στην μέση εδώ και πολ­λά χρό­νια από ένα τερά­στιο δίκτυο σιδη­ρο­δρο­μι­κών γραμ­μών, με ανι­σό­πε­δες δια­βά­σεις που έχουν μετα­τρα­πεί σε καρ­μα­νιό­λες στοι­χί­ζο­ντας τη ζωή πολ­λών ανθρώπων.

Μερι­κές περιο­χές όπως η διά­βα­ση στην οδό Κάρ­λας δίπλα ακρι­βώς από το 4ο ΕΠΑΛ, στο ΑΤΑ όπου τη δια­σχί­ζουν καθη­με­ρι­νά εκα­το­ντά­δες μαθη­τές, το αμα­ξο­στά­σιο του ΟΣΕ στο Μεζούρ­λο όπου πριν από λίγα χρό­νια κεραυ­νο­βο­λή­θη­κε από 10.000 βολτ, 15χρονος μαθη­τής, στα “ντα­μά­ρια” της Ν. Σμύρ­νης όπου και εκεί το 2017 παρα­σύρ­θη­κε ένα 10χρονο παι­δί χάνο­ντας τη ζωή του, είναι μερι­κά μόνο παρα­δείγ­μα­τα αυτής της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής που έχει για “θεό” τη λογι­κή κόστους-οφέ­λους. Γι΄αυτό αδια­φο­ρού­σαν για το ανα­γκαίο όσο τίπο­τα έργο της υπο­γεί­ω­σης των σιδη­ρο­δρο­μι­κών γραμ­μών στην πόλη μας. Καμία εμπι­στο­σύ­νη λοι­πόν σε δεσμεύ­σεις ότι “το μαχαί­ρι θα φτά­σει στο κόκα­λο” και ότι με αφορ­μή το δυστύ­χη­μα “θα αλλά­ξουν τα πάντα”. Όπως “αλλά­ζουν” μετά από κάθε τέτοια μεγά­λη τρα­γω­δία, μέχρι αυτή να επαναληφθεί.

Τώρα είναι η ώρα να πάρει ο λαός την υπό­θε­ση στα χέρια του! Να μην αφή­σει αυτό το έγκλη­μα ούτε να ξεχα­στεί, ούτε να συγκα­λυ­φθεί. Η σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή και το κρά­τος που αφή­νουν απρο­στά­τευ­το τον λαό, επει­δή προ­στα­τεύ­ουν τα κέρ­δη των ομί­λων, είναι ζήτη­μα ζωής και θανά­του, αλλά και το μεγα­λύ­τε­ρο χρέ­ος σε όσους σκο­τώ­θη­καν άδι­κα στο έγκλη­μα των Τεμπών».

Ακο­λού­θη­σε μαχη­τι­κή πορεία στους δρό­μους της πόλης, με τα συν­θή­μα­τα να μην στα­μα­τούν, κόσμο στα μπαλ­κό­νια να χει­ρο­κρο­τά και περα­στι­κούς να αφή­νουν τις δου­λειές τους και να ενώ­νο­νται με τους διαδηλωτές.

Η πορεία πέρα­σε από την πλα­τεία του ΟΣΕ και κατέ­λη­ξε στην κεντρι­κή πλα­τεία, όπου οι δια­δη­λω­τές ανα­νέ­ω­σαν το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού τους στις 8 Μάρτη.

Καρ­δί­τσα

Στην Καρ­δί­τσα, εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι, κύρια νέοι δια­δή­λω­σαν το από­γευ­μα προ­κει­μέ­νου να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για το έγκλη­μα στα Τέμπη και για τους ενό­χους, την πολι­τι­κή που σκο­τώ­νει για τα κέρδη.

Στην συγκέ­ντρω­ση που έγι­νε στην κεντρι­κή πλα­τεία, σύντο­μους χαι­ρε­τι­σμούς απεύ­θυ­ναν εκ μέρους του σωμα­τεί­ου ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων ο Γιώρ­γος Παπα­δό­που­λος, εκ μέρους των εκπαι­δευ­τι­κών και των δύο βαθ­μί­δων η Λένα Γκα­ρα­γκά­νη, ο πρό­ε­δρος του συλ­λό­γου γονέ­ων και κηδε­μό­νων του Μου­σι­κού σχο­λεί­ου Μιχά­λης Τσιώ­κας, όπως και εκπρό­σω­πος του 15μελους του ίδιου σχολείου.

Αμέ­σως μετά οι δια­δη­λω­τές έκα­ναν πορεία με προ­ο­ρι­σμό τον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό όπου ανέ­γρα­ψαν συν­θή­μα­τα όπως «τα κέρ­δη τους ‑οι νεκροί μας», ενώ παράλ­λη­λα άνα­ψαν κερά­κια και κατέ­θε­σαν λουλούδια.

Στα Τρί­κα­λα

Μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση έγι­νε και στα Τρί­κα­λα. Άνθρω­ποι κάθε ηλι­κί­ας συγκε­ντρώ­θη­καν στην πλα­τεία Ρήγα Φεραί­ου και έκα­ναν σιω­πη­ρή δια­μαρ­τυ­ρία στους δρό­μους της πόλης, απαι­τώ­ντας να μην υπάρ­χει καμία ανο­χή και καμία συγκά­λυ­ψη για το έγκλη­μα στα Τέμπη.

«Η οργή μας τώρα να μετατραπεί σε ένα μεγάλο αγωνιστικό ποτάμι» διεμήνυσαν οι φοιτητές του Ηρακλείου

«Η οργή μας τώρα να μετα­τρα­πεί σε ένα μεγά­λο αγω­νι­στι­κό ποτά­μι» είναι το μήνυ­μα που έστει­λαν οι φοι­τη­τές στο Ηρά­κλειο Κρή­της, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για το έγκλη­μα στα Τέμπη, μετά από απο­φά­σεις των Συλ­λό­γων Φυσι­κού, ΤΕΤΥ, Μαθη­μα­τι­κού, CSD, Χημι­κούς και Ιατρικής.

Οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες συγκε­ντρώ­θη­καν στην Πλα­τεία Λιο­ντα­ριών στην οποία αντή­χη­σαν συν­θή­μα­τα όπως «στέ­ρε­ψαν τα δάκρυα και έγι­ναν οργή, η νέα γενιά δεν σας συγ­χω­ρεί» και «κέρ­δη βαμ­μέ­να στων φοι­τη­τών το αίμα».

Στην πλα­τεία Κορ­νά­ρου, όπου έφτα­σαν με πορεία κρα­τώ­ντας μαύ­ρα μπα­λό­νια, δια­βά­στη­κε η από­φα­ση των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, άνα­ψαν πυρ­σούς και έγρα­ψαν στον δρό­μο το σύν­θη­μα «κέρ­δη βαμ­μέ­να στων φοι­τη­τών το αίμα».

Η πορεία ολο­κλη­ρώ­θη­κε δίνο­ντας την υπό­σχε­ση ότι δεν πρό­κει­ται να ξεχα­στεί το έγκλη­μα. Οι φοι­τη­τές κάλε­σαν σε κλι­μά­κω­ση του αγώ­να με σταθ­μό την κινη­το­ποί­η­ση της ερχό­με­νης Τετάρτης.

Αντί­στοι­χη κινη­το­ποί­η­ση έγι­νε στο Ρέθυ­μνο από Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους και πορεία στους δρό­μους της πόλης.

Πηγή: 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο