Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Τέμπη: Προφυλακιστέος ο σταθμάρχης

Προ­φυ­λα­κι­στέ­ος κρί­θη­κε με σύμ­φω­νη γνώ­μη ανα­κρί­τριας και εισαγ­γε­λέα ο σταθ­μάρ­χης Λάρι­σας, μετά τη μαρα­θώ­νια απο­λο­γία του για την τρα­γω­δία στα Τέμπη.

Ο σταθ­μάρ­χης προ­σήλ­θε στα δικα­στή­ρια το πρωί ‑αρκε­τά νωρί­τε­ρα από τις 11 που είχε αρχι­κά ανα­κοι­νω­θεί- υπό δρα­κό­ντεια μέτρα ασφα­λεί­ας. Η απο­λο­γία του διε­κό­πη προ­σω­ρι­νά λόγω τεχνι­κού θέμα­τος και συνε­χί­στη­κε από τις 2 μ.μ. έως περί­που τις 9.30 μ.μ.

Ο σταθ­μάρ­χης βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με τη βαριά κατη­γο­ρία της δια­τά­ρα­ξης της ασφά­λειας των συγκοι­νω­νιών, αδί­κη­μα που διώ­κε­ται, με βάση πρό­σφα­τη τρο­πο­ποί­η­ση του Ποι­νι­κού Κώδι­κα, ως κακούρ­γη­μα και επι­σύ­ρει ποι­νές από δέκα χρό­νια κάθειρ­ξη έως ισόβια.

Επί­σης, αντι­με­τω­πί­ζει και κατη­γο­ρί­ες για ανθρω­πο­κτο­νί­ες από αμέ­λεια κατά συρ­ροή, τόσες, όσοι οι άνθρω­ποι που χάθη­καν, αλλά και κατη­γο­ρί­ες για σωμα­τι­κές βλά­βες με τον ίδιο ποι­νι­κό χαρα­κτη­ρι­σμό, τόσες, όσοι θα είναι τελι­κά οι τραυ­μα­τί­ες που βγή­καν ζωντανοί.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο