Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Τέμπη: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 22χρονης Αγάπης Τσακλίδου στη Θεσσαλονίκη

Σε κλί­μα ανεί­πω­της θλί­ψης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στα κοι­μη­τή­ρια Ανα­στά­σε­ως του Κυρί­ου η κηδεία της 22χρονης Αγά­πης Τσα­κλί­δου, ενός εκ των 57 θυμά­των του τρα­γι­κού εγκλή­μα­τος στα Τέμπη, όπου εκα­το­ντά­δες συγ­γε­νείς και φίλοι της οικο­γέ­νειας, συμ­φοι­τη­τές και παλιοί συμ­μα­θη­τές παρευ­ρέ­θη­καν για να πουν το τελευ­ταίο «αντίο».

Στε­φά­νια στάλ­θη­καν στη μνή­μη της από συγ­γε­νείς και φίλους, τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, τις Πρυ­τα­νι­κές Αρχές και Διά­φο­ρα Τμή­μα­τα του ΑΠΘ, φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους της πόλης αλλά και την φίλη της Αγά­πης, Πίτσα Παπαδοπούλου.

Μετά την εξό­διο ακο­λου­θία δια­βά­στη­καν επικήδειοι.

Ο Αλέ­ξης Αλε­ξί­ου, καθη­γη­τής της, μίλη­σε για το πόσο η ίδια λάτρευε τη μου­σι­κή, τη ποί­η­ση, τη γνώ­ση, λέγο­ντας πως «εκπρο­σώ­πη­σες με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο τη ζωή, ένα πλά­σμα ομορ­φιάς, γνώ­σης και ευγέ­νειας». Ο νονά της, Ελευ­θε­ρία Παπα­δη­μη­τρί­ου, μίλη­σε για τις κοι­νω­νι­κές της ανη­συ­χί­ες, τη συμ­με­το­χή της στο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα και τις άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες, ενώ ακό­μα είπε: «είμα­στε εδώ να σου πού­με, να το φωνά­ξου­με, ότι δεν θα ξεχά­σου­με ούτε μια μέρα το έγκλη­μα — να σου υπο­σχε­θού­με ότι θα παλέ­ψου­με να μην ξανα­γί­νει. Για σένα, για όλα τα παι­διά που χάθη­καν μαζί σου. Ο Κώστας Τοκμα­κί­δης καθη­γη­τής της στο Πανε­πι­στή­μιο και οικο­γε­νεια­κός φίλος, μιλώ­ντας για τα καλο­καί­ρια που η Αγά­πη περ­νού­σε με την φίλη της και κόρη του, είπε: Εγώ και οι γονείς σου καμα­ρώ­να­με κάθε φορά που ήσα­σταν μαζί. (…) Καθώς σας έβλε­πα να μεγα­λώ­νε­τε η ελπί­δα μου για έναν καλύ­τε­ρο κόσμο και μια πιο δίκαιη κοι­νω­νία μεγά­λω­νε και αυτή μαζί σας…». «Φέτος η Άνοι­ξη δεν ήρθε για εμάς, το δικό μας χελι­δο­νά­κι έφυ­γε, πέτα­ξε μακριά για άλλους κόσμους» είπε σπα­ρα­κτι­κά η θεία της, Θάλεια Πανα­κλερίδου.

Στη κηδεία παρευ­ρέ­θη­κε πολυ­πλη­θής αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής την Θεα­νώ Καπέ­τη Γραμ­μα­τέα της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αλλά και της ΚΝΕ, με επι­κε­φα­λής τον Γιάν­νη Βασι­λειά­δη, Γραμ­μα­τέα της ΟΠ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ.

902.gr

Οργα­νώ­σεις ΚΚΕ-ΚΝΕ: Απο­χαι­ρε­τούν με οδύ­νη την 22χρονη Αγά­πη Τσα­κλί­δου, θύμα του δυστυ­χή­μα­τος των Τεμπών

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο