Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στον Αμαζόνιο — Ο Καπιταλισμός σκοτώνει

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Το έγκλη­μα που συντε­λεί­ται το τελευ­ταίο διά­στη­μα στον «πνεύ­μο­να της Γης», στο τρο­πι­κό δάσος του Αμα­ζο­νί­ου, έχει έναν βασι­κό ένο­χο: Το καπι­τα­λι­στι­κό σύστημα.

Η κατα­στρο­φή του περι­βάλ­λο­ντος είναι δια­λε­κτι­κά συν­δε­δε­μέ­νη με τις κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κές και ιστο­ρι­κές εξε­λί­ξεις. Βάση αυτής της κατα­στρο­φής απο­τε­λεί η εξου­σία των μονο­πω­λί­ων, το κυνή­γι του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους. Η συνε­χώς επι­δει­νού­με­νη οικο­λο­γι­κή κρί­ση, που εκφρά­ζε­ται μέσω της έξαρ­σης ποι­κίλ­λων περι­βαλ­λο­ντι­κών προ­βλη­μά­των απ’ άκρη σ’ άκρη του πλα­νή­τη, είναι απο­τέ­λε­σμα συνει­δη­τών επι­λο­γών και δρά­σης του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και των κυβερ­νή­σε­ων που το υπηρετούν.

Πρό­κει­ται για το κεφά­λαιο, του οποί­ου την αδί­στα­κτη φύση είχε περι­γρά­ψει ο Μαρξ πριν από 150 χρό­νια, όταν έγρα­φε: «Το κεφά­λαιο το τρο­μά­ζει η έλλει­ψη κέρ­δους ή το πολύ μικρό κέρ­δος (…). Οταν το κεφά­λαιο έχει το ανά­λο­γο κέρ­δος, γίνε­ται τολ­μη­ρό. Με δέκα τα εκα­τό (10%) κέρ­δος αισθά­νε­ται τον εαυ­τό του σίγου­ρο και μπο­ρεί να το χρη­σι­μο­ποι­ή­σει κανείς παντού, με 20% γίνε­ται ζωη­ρό, με 50% γίνε­ται θετι­κά παρά­τολ­μο, με 100% τσα­λα­πα­τά­ει όλους τους ανθρώ­πι­νους νόμους, με 300% δεν υπάρ­χει έγκλη­μα που να μη ριψο­κιν­δυ­νεύ­σει να το πρά­ξει» (Κ.Μαρξ, «Το Κεφά­λαιο», τόμος 1, σελ. 785, Σύγ­χρο­νη εποχή).

Και, πράγ­μα­τι, σήμε­ρα δεν υπάρ­χει έγκλη­μα που το κεφά­λαιο να μην είναι δια­τε­θει­μέ­νο να δια­πρά­ξει. Από την πυρη­νι­κή τρα­γω­δία στη Φου­κου­σί­μα της Ιαπω­νί­ας πριν 8 χρό­νια μέχρι την απο­ψί­λω­ση του τρο­πι­κού δάσους του Αμα­ζο­νί­ου και από την αυξα­νό­με­νη ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση μέχρι την δηλη­τη­ρί­α­ση εκτε­τα­μέ­νων εκτά­σε­ων (εδα­φών και υδά­τι­νων πόρων), είναι προ­φα­νής η επί­δρα­ση του κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κού πλαι­σί­ου στο οποίο είναι εγκλω­βι­σμέ­νη η ανθρωπότητα.

Ο καπι­τα­λι­σμός, το σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που προ­ά­γει την «ατο­μι­κή πρω­το­βου­λία» και την λογι­κή της κερ­δο­φο­ρί­ας, δεν διστά­ζει μπρο­στά σε τίπο­τα. Η επι­βί­ω­ση του συντε­λεί­ται με τρό­πο εγκλη­μα­τι­κό σε βάρος των σημε­ρι­νών και μελ­λο­ντι­κών γενεών.

Γι΄αυτόν το λόγο, είναι σημα­ντι­κό να κατα­νοη­θεί το εξής: Η αντι­με­τώ­πι­ση των περι­βαλ­λο­ντι­κών ζητη­μά­των είναι βαθιά πολι­τι­κό ζήτη­μα. Η επί­λυ­ση τους δε μπο­ρεί να αντι­με­τω­πι­στεί έξω και πέρα από το πλαί­σιο της ταξι­κής πάλης για την ανα­τρο­πή του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος. Μόνο η ρήξη με την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και η οικο­δό­μη­ση μιας άλλης κοι­νω­νί­ας, χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο, όπου ο λαός θα είναι πραγ­μα­τι­κά αφέ­ντης του πλού­του που παρά­γει, μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει διέ­ξο­δο απ’ την δια­φαι­νό­με­νη καταστροφή.

____________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο