Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκυες στη Σαντορίνη σαν την Καρέτα-καρέτα  στη Ζάκυνθο!

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ //

Κόβο­ντας την κορ­δέ­λα των εγκαι­νί­ων την Παρα­σκευή, 15.7.2016, στο νοσο­κο­μείο Σαντο­ρί­νης ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας είπε μετα­ξύ των άλλων: «Όχι μόνο θα έχε­τε τη δυνα­τό­τη­τα – “χτύ­πα ξύλο” αν κάτι συμ­βεί – δίπλα σας να έχε­τε ένα πολύ ισχυ­ρό νοσο­κο­μείο, αλλά και οι νέες γυναί­κες του νησιού να μπο­ρούν να γεν­νούν εδώ, να μην φεύ­γουν από τον τόπο τους, να μπο­ρούν να έχουν μια αξιο­πρε­πή περί­θαλ­ψη, αλλά και επι­σκέ­πτες που μπο­ρεί να έρχο­νται από πολύ μακρι­νά μέρη, να είναι σίγου­ροι για τη δια­μο­νή τους στον καλύ­τε­ρο του­ρι­στι­κό προ­ο­ρι­σμό όχι της Ελλά­δας, της Ευρώ­πης, θα έλε­γα ίσως και του πλανήτη».

Τη Δευ­τέ­ρα 18.7.2016 έγκυος γυναί­κα πήγε στο νοσο­κο­μείο για να γεν­νή­σει. Όμως, όπως κατάγ­γει­λε η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζό­με­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ) με ανα­κοί­νω­σή της (20.7.2016), «κατέ­λη­ξε να γεν­νή­σει σε Νοσο­κο­μείο της Κρή­της με δια­κο­μι­δή, επει­δή το Νοσο­κο­μείο Σαντο­ρί­νης δια­θέ­τει μόνο μία γυναι­κο­λό­γο Ιατρό, δεν δια­θέ­τει Αιμο­δο­σία, Νεο­γνο­λο­γι­κό Τμή­μα. Το ίδιο συνέ­βη με άλλες πέντε γυναί­κες έγκυ­ες που παρα­πέμ­φθη­καν σε άλλα Νοσοκομεία».

Επι τέλους έφτα­σε και ο πολυ­πό­θη­τος πελαρ­γός στη Σαντο­ρί­νη. Η Ανώ­νυ­μη Εται­ρία Μονά­δων Υγεί­ας (ΑΕΜΥ) –που διοι­κεί το νοσο­κο­μείο- ανα­κοί­νω­σε: «Σήμε­ρα 02/08/2016 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ο πρώ­τος τοκε­τός στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Θήρας. Μητέ­ρα και μωρό χαί­ρουν άκρας υγεί­ας. Το προ­σω­πι­κό του νοσο­κο­μεί­ου εύχε­ται να είναι καλό­τυ­χο και ευτυχισμένο».

Και ο Γραμ­μα­τέ­ας Δημό­σιας Υγεί­ας Γιάν­νης Μπα­σκό­ζος –ως ηχώ των λόγων του πρω­θυ­πουρ­γού- ανάρ­τη­σε στo facebook, τα παρα­κά­τω: «Γεν­νη­τού­ρια στο δημό­σιο νοσο­κο­μείο Θήρας! Ο πρώ­τος τοκε­τός έγι­νε σήμερα.
Και σε άλλα με υγεία, για τους κατοί­κους του νησιού, τα γει­το­νι­κά μικρο­νή­σια και τα εκα­τομ­μύ­ρια των επισκεπτών.Το νοσο­κο­μείο θα βελ­τιώ­νει συνε­χώς τη λει­τουρ­γία του, θα συμπλη­ρώ­νει τη στε­λέ­χω­ση του και θα απο­κτά την εμπι­στο­σύ­νη όλων.
Οι μικρό­ψυ­χοι και κακο­ή­θως αντι­πο­λι­τευό­με­νοι ας το κατα­λά­βουν. Το νοσο­κο­μείο δεν είναι της κυβέρ­νη­σης ούτε του Μπα­σκό­ζου ούτε του Ξαν­θού ούτε του Πολά­κη. Ηταν ανά­γκη για τη Σαντο­ρί­νη και είναι όλων!».

Η επι­κοι­νω­νια­κή αμε­τρο­έ­πεια της κυβέρ­νη­σης δεν έχει όρια. Εκα­τομ­μύ­ρια λοι­πόν επι­σκε­πτών θα κατα­κλύ­σουν το νοσο­κο­μείο ‑που διοι­κεί­ται με ιδιω­τι­κά οικο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια- της Σαντο­ρί­νης. Σα να είναι, δηλα­δή το νοσο­κο­μείο, ο κόλ­πος του Λαγα­νά στη Ζάκυν­θο που προ­σελ­κύ­ει κατά εκα­τομ­μύ­ρια τις χελώ­νες καρέ­τα-καρέ­τα την περί­ο­δο της ωοτοκίας!

Νισά­φι πια…

 

Υ.Γ.: Ο κρε­τί­νος  ‑κατά το Μπα­μπι­νιώ­τη- είναι ο πάσχων από δια­νοη­τι­κή καθυ­στέ­ρη­ση ή ο έχων συμπε­ρι­φο­ρά του παθο­λο­γι­κώς ηλί­θιου ατό­μου. Συνώ­νυ­μα του κρε­τί­νου είναι ο ιδιώ­της και ο βλά­κας. Αντί του ιδιώ­τη και του βλά­κα καλύ­τε­ρα λοι­πόν κρετίνος…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο