Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγνοιες

Για «εικό­νες αστυ­νο­μι­κής βίας και αυθαι­ρε­σί­ας που δεν προ­σι­διά­ζουν σε ευρω­παϊ­κό κρά­τος» έκα­νε λόγο το ΠΑΣΟΚ σε ανα­κοί­νω­ση για το όργιο κατα­στο­λής στην Καλα­μιά Κοζά­νης, όπου κάτοι­κοι, σωμα­τεία και φορείς δίνουν αγώ­να ενά­ντια στην εγκα­τά­στα­ση ενός γιγά­ντιου φωτο­βολ­ταϊ­κού πάρ­κου που περι­κυ­κλώ­νει το χωριό τους. Μάλι­στα, το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρ­νη­ση και την ΕΛ.ΑΣ. να «μη ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να θωρα­κί­σουν την εμπι­στο­σύ­νη του πολί­τη στη λει­τουρ­γία της ΕΛ.ΑΣ.»! Με άλλα λόγια, το ΠΑΣΟΚ ενο­χλεί­ται επει­δή …«τραυ­μα­τί­ζο­νται» η εικό­να της αστυ­νο­μί­ας και η ευρω­παϊ­κή βιτρί­να της χώρας, την ίδια ώρα που ακρι­βώς δίπλα ο οδο­στρω­τή­ρας της «πρά­σι­νης» ανά­πτυ­ξης σαρώ­νει τα πάντα στο διά­βα του για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Και πώς θα μπο­ρού­σε να τοπο­θε­τη­θεί δια­φο­ρε­τι­κά, αφού είτε ως κυβέρ­νη­ση, είτε ως αντι­πο­λί­τευ­ση, προ­ώ­θη­σε και στή­ρι­ξε την ίδια πολι­τι­κή της απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης και της «πρά­σι­νης απο­κα­τά­στα­σης» του λιγνι­τι­κού πεδί­ου, τις συνέ­πειες της οποί­ας πλη­ρώ­νουν τώρα ακό­μα πιο ακρι­βά εργα­ζό­με­νοι και κάτοι­κοι της περιο­χής. Είναι όμως μια καλή ευκαι­ρία για τον λαό της Δυτ. Μακε­δο­νί­ας και ειδι­κά της Κοζά­νης να βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα μπρο­στά και στις εκλο­γές: Την ώρα που τα μέλη και τα στε­λέ­χη του ΚΚΕ, μαζί και η νεο­ε­κλε­γεί­σα βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, δίνουν τη μάχη μαζί με τους κατοί­κους για να μην περά­σει το «κάθε χωρά­φι και φωτο­βολ­ταϊ­κό», τα άλλα κόμ­μα­τα στη­ρί­ζουν τον …επεν­δυ­τι­κό οργα­σμό στην περιο­χή, δια­φω­νώ­ντας στο «πώς» και όχι στο «τι». Που σημαί­νει ότι εμπό­διο στα σχέ­διά τους μπο­ρεί να βάλει μόνο ένα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ την επό­με­νη μέρα, «κλει­δώ­νο­ντας» έναν ακό­μα βου­λευ­τή στον αγώ­να για τα λαϊ­κά συμφέροντα.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο