Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση «Γιάννης Μόραλης- Χώρος Ιδιωτικός» στο Μουσείο Μπενάκη

Πτυ­χές της ζωής και της δημιουρ­γί­ας του ζωγρά­φου Γιάν­νη Μόρα­λη που επη­ρέ­α­σε καθο­ρι­στι­κά τόσο με το έργο του όσο και με τη διδα­σκα­λία του το τοπίο της μετα­πο­λε­μι­κής τέχνης στην Ελλά­δα, ανα­δει­κνύ­ει η έκθε­ση «Γιάν­νης Μόρα­λης-Χώρος Ιδιω­τι­κός» (πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ)το Μου­σείο Μπε­νά­κη (της οδού Κου­μπά­ρη) σε συν­διορ­γά­νω­ση με την «Εται­ρεία Μελέ­της, Έρευ­νας και Προ­βο­λής της Νεο­ελ­λη­νι­κής Τέχνης — Εργα­στή­ριο Γιάν­νης Μόρα­λης», που ξεκί­νη­σε από 26 Οκτωβρίου.

Η έκθεση εστιάζει κατά κύριο λόγο στην προσωπικότητα του δημιουργού και στον ιδιωτικό του χώρο

Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις μεγάλες ενότητες

Η πρώ­τη ανα­φέ­ρε­ται στην οικο­γέ­νεια, την παι­δι­κή ηλι­κία και τα νεα­νι­κά χρό­νια του ζωγρά­φου και περι­λαμ­βά­νει ένα, εν πολ­λοίς, ανε­ξε­ρεύ­νη­το πρω­το­γε­νές υλι­κό σχε­δια­σμά­των, σημειώ­σε­ων και πρω­τό­λειων του ζωγράφου.

Η δεύ­τε­ρη ενό­τη­τα εστιά­ζει στον κατε­ξο­χήν προ­σω­πι­κό χώρο του, το εργα­στή­ριο της οδού Δει­νο­κρά­τους 9, το περι­βάλ­λον, δηλα­δή, στο οποίο εργά­στη­κε κατά το μεγα­λύ­τε­ρο διά­στη­μα της καλ­λι­τε­χνι­κής του ζωής. Ο χώρος αυτός ανα­δει­κνύ­ε­ται στην έκθε­ση, πλαι­σιω­μέ­νος με τον εξο­πλι­σμό, τα σύνερ­γα της ζωγρα­φι­κής, τα χρω­μα­τι­κά του δοκί­μια και τα προ­σω­πι­κά του αντικείμενα.

Τέλος, η τρί­τη επι­κε­ντρώ­νε­ται στη «μετά­βα­ση στην ωρι­μό­τη­τα» και τις σχέ­σεις του Μόρα­λη με τους φίλους και συνερ­γά­τες του, παρου­σιά­ζο­ντας γνω­στές και άγνω­στες συνερ­γα­σί­ες, αλλά και έργα άλλων σπου­δαί­ων καλ­λι­τε­χνών, όπως του επι­στή­θιου φίλου του Γιάν­νη Παπ­πά και του Γιάν­νη Τσα­ρού­χη.

Στην έκθε­ση παρου­σιά­ζο­νται περισ­σό­τε­ρα από εκα­τό ζωγρα­φι­κά έργα, σχέ­δια και χαρα­κτι­κά, καθώς και μελέ­τες, μακέ­τες, γλυ­πτά, κερα­μι­κά, εικο­νο­γρα­φή­σεις βιβλί­ων και εξώ­φυλ­λα δίσκων. Ψηφια­κές εφαρ­μο­γές και φωτο­γρα­φί­ες από το οικο­γε­νεια­κό αρχείο του ζωγρά­φου πλαι­σιώ­νουν τα έργα τέχνης, ενι­σχύ­ο­ντας την εκπαι­δευ­τι­κή και βιω­μα­τι­κή διά­στα­ση της εμπει­ρί­ας του επισκέπτη.

Τα έργα και το αρχεια­κό υλι­κό της έκθε­σης ανή­κουν στην οικο­γέ­νεια Μόρα­λη. Αρκε­τά από τα έργα που εκτί­θε­νται ‑ιδιαί­τε­ρα αυτή της πρώ­ι­μης περιό­δου δημιουρ­γί­ας του καλ­λι­τέ­χνη- καθώς και σχέ­δια, μελέ­τες και φωτο­γρα­φί­ες, παρου­σιά­ζο­νται στο κοι­νό για πρώ­τη φορά, συνι­στώ­ντας ένα πρω­τό­τυ­πο υλι­κό που μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει τη βάση περαι­τέ­ρω ερευ­νη­τι­κών προσεγγίσεων.

Την έκθε­ση επι­με­λού­νται οι Νίκη Δάφ­νη και Τάσος Κου­τσού­ρης, ενώ ο σχε­δια­σμός είναι του Σπύ­ρου Νάσαι­να. Παράλ­λη­λα με την έκθε­ση κυκλο­φο­ρεί ανα­λυ­τι­κός κατά­λο­γος με χαι­ρε­τι­σμό του επι­στη­μο­νι­κού διευ­θυ­ντή του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη, Γιώρ­γη Μαγ­γί­νη και κεί­με­να της Νίκης Δάφ­νης, του Τάσου Κου­τσου­ρή και του Κων­στα­ντί­νου Φιολάκη.

Η έκθε­ση θα διαρ­κέ­σει έως 8/1/2023

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο