Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση γραμματοσήμων & αρχειακού υλικού για την επανάσταση 1821

1821–2021 | 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Η Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση και το κίνη­μα του Φιλελ­λη­νι­σμού παρου­σιά­ζο­νται μέσα από μια Έκθε­ση Ελλη­νι­κών και ξένων γραμ­μα­το­σή­μων και άλλου αρχεια­κού υλι­κού, από τη Συλ­λο­γή του Θοδω­ρή Νικολάκη.
Θα παρου­σια­στούν επί­σης εικα­στι­κές δημιουρ­γί­ες (κολάζ με γραμ­μα­τό­ση­μα και πυρο­γρα­φί­ες) του Θοδω­ρή Νικο­λά­κη, με θέμα­τα γύρω από την Επανάσταση.ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΣΕΠ 2021

Η Έκθε­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού του Δήμου Ν. Ηρα­κλεί­ου Αττι­κής, στον πολυ­χώ­ρο «ΒΙΛΑ ΣΤΕΛΛΑ», Γαλή­νης και Σοφί­ας, Ν. Ηρά­κλειο, τηλ. 2132000287.

Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου Κολάζ με γραμματόσημα

«Η Ελλά­δα στα ερεί­πια του Μεσο­λογ­γί­ου» Κολάζ με γραμ­μα­τό­ση­μα Σπου­δή πάνω στο έργο του Ευγέ­νιου Ντελακρουά.

 

 

ℹ️ Η διάρ­κειά της θα είναι από 20/09 έως 30/09/2021 και με ώρες επί­σκε­ψης, Δευ­τέ­ρα — Παρα­σκευή: 11.00–14.00 το πρωί και 18.00–22.00 το βρά­δυ. Σάβ­βα­το και Κυρια­κή: 18.00–22.00 το βράδυ.


Θοδω­ρής Νικο­λά­κης | 210 6141233 | 6937446849
E‑mail:   [email protected]

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο