Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση ΕΕΤΕ για την προσφορά της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΙΝΙΩΡΗ — προς τιμήν της | Υδατογραφίες σε χαρτί

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΕΕΤΕ διορ­γα­νώ­νει 2–29 Νοεμ­βρί­ου 2022, στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Δήμου Αθη­ναί­ων «Μελί­να» ‑Ηρα­κλει­δών 66 στο Θησείο (μετρό Κερα­μει­κός), με από­φα­ση της Γενι­κής Προ­γραμ­μα­τι­κής Συνέ­λευ­σης των μελών του ΕΕΤΕ, να τιμή­σου­με με έκθε­ση έργων της, τη ζωγρά­φο Βασι­λι­κή Μπι­νιώ­ρη που δώρι­σε στο ΕΕΤΕ, στους συνα­δέλ­φους της, ένα τριώ­ρο­φο παρα­θα­λάσ­σιο σπί­τι στο Πόρ­το Ράφτη

Έναρ­ξη: Τετάρ­τη 2 Νοεμ­βρί­ου 2022, ώρα 7.00 μ.μ.

Η Βασι­λι­κή Μπι­νιώ­ρη, γεν­νή­θη­κε στην Κυπα­ρισ­σία το 1930 και έφυ­γε από τη ζωή το 2010 στην Αθή­να σε ηλι­κία 80 ετών.

Εργά­σθη­κε ως εκπαι­δευ­τι­κός –δασκά­λα- και για το λει­τούρ­γη­μα του δάσκα­λου έγρα­ψε το βιβλίο «Πώς Εφήρ­μο­σα Την Ολι­κήν Μέθο­δον, Τάξις Πρώ­τη Εφαρ­μο­γή Εις Μονο­τά­ξιον Και Πολυ­τά­ξιον», το οποίο εξέ­δω­σε το 1958.

Η Βασι­λι­κή Μπι­νιώ­ρη έκα­νε ελεύ­θε­ρες σπου­δές ζωγρα­φι­κής στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Κατα­πιά­στη­κε κυρί­ως με την ακουα­ρέ­λα. Έργα της πρω­το­πα­ρου­σί­α­σε το 1961 στην Α ́ Πανελ­λα­δι­κή Έκθε­ση στο Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το. Έκτο­τε παρου­σί­α­ζε τη δου­λειά της σε πολ­λές ατο­μι­κές και ομα­δι­κές εκθέ­σεις στην Ελλά­δα και το εξωτερικό.

Παρου­σί­α­σε τη ζωγρα­φι­κή της σε συνο­λι­κά 17 ατο­μι­κές εκθέ­σεις (15 στην Ελλά­δα, μία στη Νέα Υόρ­κη (1979) και μία στο Παρί­σι). Στην Ελλά­δα, το 1962 στη ΧΑΝ, 1964 στον «Παρ­νασ­σό», 1966 στο «Πρό­τυ­πον παγκρα­τί­ου», 1969 στο Ξενο­δο­χείο ΚINGS Palace, 1971 στο Ξενο­δο­χείο «Μάρ­μα­ρα», 1973 στο Βρε­τα­νι­κό Συμ­βού­λιο, 1974 στον «Παρ­νασ­σό», 1976 στο Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο Δήμου Αθη­ναί­ων, 1978 στη Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη Πατρών κ.α.

Έλα­βε μέρος σε 5 πανελ­λή­νιες εκθέ­σεις (Ζ ́,Θ ́, Ι ́, ΙΑ ́, ΙΒ ́), σε 53 ομα­δι­κές στην Ελλά­δα και 15 στο εξω­τε­ρι­κό (Γαλ­λία, Μονα­κό, Ιτα­λία, Αυστρία, Αγγλία, Γερ­μα­νία, Ρωσία κ.λπ.).

Έργα της βρί­σκο­νται: στην Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη, στα υπουρ­γεία Εξω­τε­ρι­κών, Παι­δεί­ας και Πολι­τι­σμού, στους Δήμους Αθη­ναί­ων και Νίκαιας, στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα, στα Προ­ξε­νεία Γιο­χά­νε­σμπουργκ και Παρι­σιού, καθώς και σε ιδιω­τι­κές συλ­λο­γές στην Ελλά­δα και το εξωτερικό.

Τιμή­θη­κε με μετάλ­λια των πόλε­ων Ανκό­να (1980), Μπί­τμπουρκ Τρί­ερ (1983) και Αθήνα.

Ανα­φέ­ρε­ται στις εκδό­σεις ελλη­νι­κών και ξένων λεξι­κών — όπως της «Μέλισ­σας», Σύγ­χρο­νων Καλ­λι­τε­χνών «ΩΡΑ», «Λεύ­κω­μα Ελλή­νων Καλ­λι­τε­χνών», «Πανελ­λή­νιος Οδη­γός Καλών Τεχνών», «International Art Bulletin», «Χρώ­μα­τα στο Ελλη­νι­κό Φως» κ.ά.

Κρι­τι­κή για το έργο της έχουν γρά­ψει οι Ελ. Βακα­λό, Αχ. Μαμά­κης, Αλ. Δρά­κος, Γ. Λαμ­ψί­δης, Στ. Πανα­γιω­τό­που­λος, Τ. Τσιρ­μπί­νος, Β. Κου­ντου­ρί­δης, Ντό­ρα Ρογκάν Ηλιο­πού­λου κ.α.

Η Βασι­λι­κή Μπι­νιώ­ρη ήταν μέλος του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος, της Διε­θνούς Γυναι­κεί­ας Μορ­φω­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας, της ΔΕΚΤ IAG κ.ά.

Πέραν της προ­σφο­ρά της στην καλ­λι­τε­χνι­κή ζωή του τόπου, η Βασι­λι­κή Μπι­νιώ­ρη ενδια­φέρ­θη­κε για τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των καλ­λι­τε­χνών και επέ­δει­ξε γενι­κό­τε­ρη κοι­νω­νι­κή ευαι­σθη­σία, που εκφρά­στη­κε με τον τρό­πο που μετά τον θάνα­το της διέ­θε­σε τα περιου­σια­κά της στοι­χεία. Στο πλαί­σιο αυτό κλη­ρο­δό­τη­σε στο Ε.Ε.Τ.Ε. ένα παρα­θα­λάσ­σιο κτί­ριο που βρί­σκε­ται στο Πόρ­το Ράφτη και το οποίο σύμ­φω­να με την επι­θυ­μία της χρη­σι­μο­ποιεί­ται για την εκπλή­ρω­ση των σκο­πών του ΕΕΤΕ. Επί­σης κλη­ρο­δό­τη­σε στον δήμο Αθη­ναί­ων μια πολυώ­ρο­φη πολυ­κα­τοι­κία στον Νέο Κόσμο, που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως Κοι­νω­νι­κή Πολυ­κα­τοι­κία για τη φιλο­ξε­νία αστέ­γων συναν­θρώ­πων μας, καθώς και δώρι­σε πλή­θος έργων της στο Δήμο της γενέ­τει­ράς της, της Κυπαρισσίας.

Μετά από πολ­λά χρό­νια προ­σπα­θειών των ΔΣ του ΕΕΤΕ, το κτί­ριο Μπι­νιώ­ρη παρα­δί­δε­ται στα μέλη του ΕΕΤΕ για καλ­λι­τε­χνι­κή δημιουργία.

Πρό­κει­ται για ένα παρα­θα­λάσ­σιο τριώ­ρο­φο κτί­ριο, ιδα­νι­κό για καλ­λι­τε­χνι­κή δημιουρ­γία, για διορ­γά­νω­ση συμπο­σί­ων τέχνης και εκδη­λώ­σε­ων, αφού δια­θέ­τει μεγά­λους κοι­νό­χρη­στους χώρους για εργαστήριο.

Η έκθε­ση αυτή συμπί­πτει με την έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας του κτι­ρί­ου σύμ­φω­να με την επι­θυ­μία της ζωγρά­φου Βασι­λι­κής Μπι­νιώ­ρη, το οποίο πήρε πλέ­ον το όνο­μά της: «Κτί­ριο Μπινιώρη».

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Από Τρί­τη έως Παρα­σκευή 11:00–19:00. Σάβ­βα­το και Κυρια­κή 10:00–15:00. Δευ­τέ­ρα κλειστά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο