Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση Ζωγραφικής και Χαρακτικής της Εύας Μελά στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Εύα Μελά

Ζωγραφική Χαρακτική

«Θα τρα­γου­δάω τη χαρά πίσω απ’ τα βλέ­φα­ρα των φοβι­σμέ­νων ματιών
Του Μαχ­μούντ Νταρουίς

Έκθε­ση Ζωγρα­φι­κής και Χαρα­κτι­κής της Εύας Μελά στην Πινα­κο­θή­κη Δήμου Αθη­ναί­ων, Μυλ­λέ­ρου και Γερ­μα­νι­κού, κτί­ριο Α, στο Μετα­ξουρ­γείο, 30 Μάη έως 30 Ιού­νη 2024. με τίτλο «Θα τρα­γου­δάω τη χαρά πίσω απ’ τα βλέ­φα­ρα των φοβι­σμέ­νων ματιών», του Μαχ­μούντ Νταρουίς,

Στην έκθε­ση παρου­σιά­ζο­νται έργα των τελευ­ταί­ων χρό­νων, εμπνευ­σμέ­να από τον στί­χο του Παλαι­στί­νιου ποι­η­τή Μαχ­μούντ Ντα­ρουίς, από το ποί­η­μά του «Υπο­σχέ­σεις της θύελ­λας». Αφε­τη­ρία για τα περισ­σό­τε­ρα έργα των τελευ­ταί­ων χρό­νων είναι ο «εγκλει­σμός» σε καταυ­λι­σμούς και στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης που βιώ­νουν χιλιά­δες άνθρω­ποι θύμα­τα των πολέ­μων, των αντα­γω­νι­σμών, μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες. Τα έργα που ανα­φέ­ρο­νται στην Παλαι­στί­νη, έχουν δημιουρ­γη­θεί τα περισ­σό­τε­ρα την τελευ­ταία τριε­τία. Πρό­θε­ση ήταν να κατα­δει­χτεί μια ‑άλλη διά­στα­ση της έννοιας του «εγκλει­σμού». Του ανα­γκα­στι­κού εγκλει­σμού που ζουν οι τα παι­διά της Παλαι­στί­νης σε στρα­τό­πε­δα, σε καταυ­λι­σμούς και σε μικρές διά­σπαρ­τες κου­κί­δες γης, παι­διά που στε­ρού­νται το δικαί­ω­μά τους στη ζωή, στην ελευθερία.

Παράλ­λη­λα εκτί­θε­νται έργα με θέμα τη φύση, με αφορ­μή τη “φωτιά στο δάσος” όπως στην Εύβοια ή στη Δαδιά, αλλά και διά­φο­ρες δημιουρ­γί­ες της τελευ­ταί­ας δεκαετίας.

Παρου­σιά­ζο­νται ζωγρα­φι­κά έργα που δημιουρ­γή­θη­καν με μει­κτή τεχνι­κή σε χαρ­τί (μελά­νι και κάρ­βου­νο), ή αυγο­τέ­μπε­ρα καθώς και πορ­τραί­τα νωπο­γρα­φί­ες (φρέ­σκα) καθώς και Χαρα­κτι­κά, χει­ρο­ποί­η­τες μετα­ξο­τυ­πί­ες, έργα χαραγ­μέ­να σε λινό­λε­ουμ, χει­ρο­ποί­η­τες λιθο­γρα­φί­ες, καθώς και κάποια επιζωγραφισμένα …

Από παλιό­τε­ρη δου­λειά της Εύας Μελά θα παρου­σια­στεί μια σει­ρά χαλ­κο­γρα­φιών για το λεύ­κω­μα “Ύμνος εις την Ελευ­θε­ρί­αν” του Δ. Σολω­μού, από την πρό­τα­ση λευ­κώ­μα­τος που βρα­βεύ­τη­κε το 1990 σε δια­γω­νι­σμό σχε­δια­σμού καλ­λι­τε­χνι­κού βιβλί­ου της Στέ­γης Καλών Τεχνών και Γραμ­μά­των του Υπουρ­γεί­ου Πολιτισμού.

Η Εύα Μελά έχει κάνει συνο­λι­κά 25 ατο­μι­κές εκθέ­σεις στην Ελλά­δα και 4 ατο­μι­κές στο Εξω­τε­ρι­κό, ενώ έχει πάρει μέρος σε δεκά­δες ομα­δι­κές εκθέ­σεις στην Ελλά­δα κα το Εξωτερικό.

Εχει εικο­νο­γρα­φή­σει 25 βιβλία για παι­διά, και έχει δημιουρ­γή­σει πολ­λά εξώ­φυλ­λα βιβλί­ων. Παράλ­λη­λα εργά­σθη­κε ως δασκά­λα Σχε­δί­ου, Ζωγρα­φι­κής & Χαρα­κτι­κής, σε Δήμους ως ωρο­μί­σθια και ιδιωτικά.

Πινα­κο­θή­κη Δήμου Αθηναίων
Μυλ­λέ­ρου και Γερ­μα­νι­κού, κτή­ριο Α, Μετρό Μετα­ξουρ­γείο, Αθή­να, Τηλ. 210 52 02 420
Εγκαί­νια: Πέμ­πτη 30 Μάη 2024, 19.00 — 22.00
Διάρ­κεια: 30 Μάη — 30 Ιού­νη 2024
Ώρες λει­τουρ­γί­ας: Τρί­τη-Σάβ­βα­το: 11.00–19.00, Κυρια­κή: 11.00–16.00.

Στοι­χεία Επι­κοι­νω­νιας: [email protected] | Τηλ.: 6934710334

Με την υποστήριξη

 

 

 

Χορη­γοί Επικοινωνίας:

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο