Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση καταπέλτης του ΟΗΕ: Ο καπιταλισμός καταδικάζει τους λαούς στην πείνα και καταστρέφει το περιβάλλον.

 Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Η έκθε­ση του Συμ­βου­λί­ου Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των του ΟΗΕ σχε­τι­κά με το δικαί­ω­μα του ανθρώ­που στην τρο­φή προει­δο­ποιεί ότι η σημε­ρι­νή γεωρ­γία μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε κατα­στρο­φι­κά για το περι­βάλ­λον προ­βλή­μα­τα στο μέλλον.

Η 24σέλιδη έκθε­ση-κατα­πέλ­της, θεω­ρεί ότι το ισχύ­ον οικο­νο­μι­κό σύστη­μα, με τις ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες και τα φυτο­φάρ­μα­κα, οδη­γεί σε κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες για το περι­βάλ­λον και τους ανθρώπους.

geneticallymodifiedfood

 

Για να κατα­πο­λε­μη­θεί η πεί­να και να εξα­σφα­λι­στεί ο εφο­δια­σμός του πλη­θυ­σμού με τρό­φι­μα απαι­τεί­ται ένα εντε­λώς νέο σύστη­μα, κατα­λή­γει η έκθεση.

200.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από τα φυτοφάρμακα 

Οι ειδι­κοί που συνέ­τα­ξαν την έκθε­ση προει­δο­ποιούν για την χρή­ση των φυτο­φαρ­μά­κων. Η έκθε­ση εκτι­μά ότι περί­που 200.000 άτο­μα ετη­σί­ως πεθαί­νουν, απο­τέ­λε­σμα της χρή­σης φυτο­φαρ­μά­κων. Στην χει­ρό­τε­ρη μοί­ρα βρί­σκο­νται οι χώρες με ανε­ξέ­λεγ­κτα ελεύ­θε­ρο εμπό­ριο και λιγό­τε­ρους κανό­νες γύρω από τα φυτο­φάρ­μα­κα. Η πλειο­ψη­φία αυτών των χωρών είναι ανα­πτυσ­σό­με­νες. Οι δια­φο­ρές στους κανο­νι­σμούς μετα­ξύ των χωρών σε όλο τον κόσμο είναι μεγά­λες. Οι χώρες της ΕΕ είναι εκεί­νες που έχουν τους αυστη­ρό­τε­ρους κανο­νι­σμούς και το λιγό­τε­ρο αντί­κτυ­πο στο περι­βάλ­λον και στην ανθρώ­πι­νη υγεία. Αυτό όμως δεν βοη­θά­ει τους κατα­να­λω­τές, αφού η πλειο­ψη­φία των αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων προ­έρ­χο­νται από εισα­γω­γές από τις ανα­πτυσ­σό­με­νες χώρες!

Το οικονομικό σύστημα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο

Η έκθε­ση ανα­φέ­ρει ότι το οικο­νο­μι­κό σύστη­μα είναι το μεγα­λύ­τε­ρο εμπό­διο για να θρέ­ψει τον πλη­θυ­σμό του κόσμου και να ανα­πτύ­ξει μια αει­φό­ρο γεωρ­γία. Οι μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις ισχυ­ρί­ζο­νται ότι τα φυτο­φάρ­μα­κα και οι γενε­τι­κά τρο­πο­ποι­η­μέ­νες καλλιέργειες(αυτές δηλα­δή που παρά­γουν τα μεταλ­λαγ­μέ­να τρό­φι­μα) θα οδη­γή­σουν στην παρα­γω­γή επαρ­κών προ­ϊ­ό­ντων για τον επι­σι­τι­σμό του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού. Η έκθε­ση απο­κα­λύ­πτει ότι αυτά είναι μύθος και απο­δει­κνύ­ει ότι τα φυτο­φάρ­μα­κα δεν οδη­γούν σε μεγα­λύ­τε­ρη παρα­γω­γή προ­ϊ­ό­ντων στην γεωρ­γία. Άλλω­στε παρά­γο­νται σήμε­ρα τρό­φι­μα που επαρ­κούν για 9 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους, περισ­σό­τε­ρο δηλα­δή από αρκε­τά για να θρέ­ψουν τον πλη­θυ­σμό των περί­που 7 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων της γης. Η χρή­ση των φυτο­φαρ­μά­κων οδη­γεί αντι­θέ­τως σε κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες για το περι­βάλ­λον και ιδιαι­τέ­ρως για τα άτο­μα που εργά­ζο­νται στον τομέα της γεωρ­γί­ας. Προ­κα­λεί καρ­κί­νους, υπο­γο­νι­μό­τη­τα, τερα­το­γεν­νέ­σεις και άλλες αρρώστιες.

Παιδιά και έγκυες γυναίκες διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 

Τα παι­διά και οι έγκυ­ες γυναί­κες υπο­φέ­ρουν περισ­σό­τε­ρο από τις συνέ­πειες των φυτο­φαρ­μά­κων. Είτε λόγω της κατα­νά­λω­σης τρο­φί­μων που καλ­λιερ­γού­νται με ισχυ­ρά φυτο­φάρ­μα­κα είτε λόγω κατοί­κη­σης κοντά στις καλ­λιέρ­γειες. Υπάρ­χουν παρα­δείγ­μα­τα θανά­των παι­διών που κατα­να­λώ­νουν τρό­φι­μα με υψη­λά επί­πε­δα παρα­σι­το­κτό­νων. Τα παρα­δείγ­μα­τα που ανα­φέ­ρο­νται είναι ότι 23 παι­διά πέθα­ναν στην Ινδία το 2014 και 39 στην Κίνα το 2013, λόγω των υψη­λών επι­πέ­δων των φυτο­φαρ­μά­κων στα τρόφιμα.

Δεν βοηθά το πλύσιμο των τροφίμων 

Η έκθε­ση δεί­χνει επί­σης ότι τις περισ­σό­τε­ρες φορές δεν βοη­θά το πλύσιμο των τρο­φί­μων πριν από το μαγεί­ρε­μα για να μειώ­σει τα επί­πε­δα των φυτο­φαρ­μά­κων. Η πλειο­ψη­φία των φυτο­φαρ­μά­κων εισχω­ρεί στο φυτό από τις ρίζες, και άρα το πλύ­σι­μο στην επι­φά­νεια δεν έχει νόη­μα. Οι καλ­λιέρ­γειες που βρί­σκο­νται εκτε­θει­μέ­νες σε περισ­σό­τε­ρα φυτο­φάρ­μα­κα δεν είναι αυτές που κατα­να­λώ­νο­νται από τον ίδιο τον παρα­γω­γό και την τοπι­κή κοι­νω­νία, αλλά κυρί­ως αυτές που καλ­λιερ­γού­νται για εμπο­ρι­κή χρή­ση και εξα­γω­γές. Το φοι­νι­κέ­λαιο και η σόγια είναι τα προ­ϊ­ό­ντα ψεκά­ζο­νται με πιο ισχυ­ρά φάρ­μα­κα από όλες τις καλ­λιέρ­γειες.Τα μεταλ­λαγ­μέ­να τρό­φι­μα που παρά­γο­νται από τις γενε­τι­κά τρο­πο­ποι­η­μέ­νες καλ­λιέρ­γειες προ­βάλ­λο­νται από τις μεγά­λες εται­ρεί­ες σαν μια πιο φιλι­κή περι­βαλ­λο­ντι­κή επι­λο­γή, αλλά η έκθε­ση κατα­λή­γει στο συμπέ­ρα­σμα ότι σύμ­φω­να με τις μέχρι τώρα μελέ­τες δεν υπάρ­χει καμία υπο­στή­ρι­ξη για αυτό τον ισχυ­ρι­σμό και ότι αντί­θε­τα υπάρ­χει ανά­γκη για περισ­σό­τε­ρη έρευνα. 

Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά παράγουν φυτοφάρμακα από μόνα τους!

Ο λόγος που οι γενε­τι­κά τρο­πο­ποι­η­μέ­νες καλ­λιέρ­γειες θεω­ρού­νται φιλι­κό­τε­ρες για το περι­βάλ­λον είναι ότι δεν ψεκά­ζο­νται με φυτο­φάρ­μα­κα. Τα φυτά όμως είναι τρο­πο­ποι­η­μέ­να σε βαθ­μό που να μπο­ρούν να παρά­γουν τα ίδια φυτο­φάρ­μα­κα τα οποία έχουν αρνη­τι­κό αντί­κτυ­πο στο περι­βάλ­λον, σύμ­φω­να με την έρευνα. 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις καθορίζουν την νομοθεσία των χωρών 

Ένα παρά­δειγ­μα που ανα­φέ­ρε­ται στην έκθε­ση είναι οι φυτεί­ες μπα­νά­νας στην περι­φέ­ρεια Ντα­βάο των Φιλιπ­πί­νων στη δεκα­ε­τία του 1980. Το φυτο­φάρ­μα­κο DCBP που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στην περιο­χή προ­κά­λε­σε καρ­κί­νο, αυξη­μέ­νη στει­ρό­τη­τα και άλλες ασθέ­νειες. Οι τοπι­κές αρχές επέ­λε­ξαν να απα­γο­ρεύ­σουν το DCBP. Οι μεγά­λες εται­ρεί­ες όμως πίε­σαν την κυβέρ­νη­ση, η οποία επέ­λε­ξε να ακυ­ρώ­σει την απαγόρευση..

Τρία μονοπώλια κατέχουν το 65% της αγοράς φυτοφαρμάκων

Στην σημε­ρι­νή παγκο­σμιο­ποι­η­μέ­νη οικο­νο­μία, υπάρ­χουν τρεις εται­ρεί­ες που αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 65% της παγκό­σμιας παρα­γω­γής των φυτο­φαρ­μά­κων: Η Monsanto-Bayer, η Dow-Dupont και η Syngenta & ChemChina. Οι εκπρό­σω­ποι αυτών των μεγά­λων εται­ριών χρη­σι­μο­ποιούν δικές τους μελέ­τες με εξα­γο­ρα­σμέ­νους επι­στή­μο­νες για να ασκή­σουν πίε­ση στις κυβερ­νή­σεις ώστε να απο­φύ­γουν την απα­γό­ρευ­ση ή την θέσπι­ση πιο αυστη­ρών κανο­νι­σμών για την χρή­ση των φυτο­φαρ­μά­κων. Πιέ­ζουν τις κυβερ­νή­σεις, ιδιαί­τε­ρα των ανα­πτυσ­σό­με­νων χωρών, να απο­φύ­γουν την απα­γό­ρευ­ση ή και κανο­νι­σμούς γύρω από τα φυτο­φάρ­μα­κα. Είναι εύλο­γο, αφού τα προ­ϊ­ό­ντα τους θα εξα­χθούν στις ανα­πτυγ­μέ­νες χώρες. Οι μελέ­τες αυτές αμφι­σβη­τού­νται συχνά από την επι­στη­μο­νι­κή κοινότητα

Ο καπιταλισμός δεν μπορεί και δεν θέλει 

Τα συμπε­ρά­σμα­τα των ειδι­κών επι­στη­μό­νων επα­να­λαμ­βά­νο­νται αρκε­τές φορές στo κεί­μενo της έκθε­σης και κατα­λή­γουν πως το υπάρ­χουν σύστη­μα δεν μπο­ρεί να λύσει ούτε το πρό­βλη­μα της πεί­νας ούτε να προ­στα­τεύ­σει το περι­βάλ­λον. Αντί­θε­τα επι­δει­νώ­νει την υγεία και φέρ­νει σε κίν­δυ­νο την ζωή των ανθρώ­πων, κατα­στρέ­φει το περι­βάλ­λον και κατα­δι­κά­ζει, παρά την πλη­θώ­ρα παρα­γω­γής τρο­φί­μων, δισε­κα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους στην πεί­να και στην εξα­θλί­ω­ση. Ο θεός του είναι το κέρ­δος και μπρο­στά σε αυτό όλα τα άλλα δεν έχουν καμιά αξία, ούτε η ζωή και η υγεία των ανθρώ­πων ούτε και το περιβάλλον.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο