Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση στη Λαμία αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΛΑΣ

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Φθιώ­τι­δας του ΚΚΕ, σε συνερ­γα­σία με τη «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» και την Επι­τρο­πή Ιστο­ρι­κού Αρχεί­ου της ΚΕ του ΚΚΕ, διορ­γα­νώ­νουν έκθε­ση, αφιε­ρω­μέ­νη στα 80 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ, με έργα του Λαμιώ­τη ζωγρά­φου Ηλία Φέρ­τη, καθώς και ντο­κου­μέ­ντα από τη δρά­ση του ΚΚΕ, του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ κι άλλων ΕΑΜι­κών οργανώσεων.

Πτώ­μα­τα στο Δημαρ­χια­κό αυτο­κί­νη­το», λάδι, σε κόντρα πλα­κέ, 46,5x38εκ., 1941

Η έκθε­ση θα λει­τουρ­γή­σει από τις 22 έως τις 29 Μαΐου.

Τα εγκαί­νια της έκθε­σης θα γίνουν στις 22 Μαΐ­ου στις 7 μμ. Την ίδια μέρα, στις 8 μμ, θα ακο­λου­θή­σει η πρώ­τη παρου­σί­α­ση του λευ­κώ­μα­τος «Ηλί­ας Φέρ­της — Ζωγρα­φι­κή. Κατο­χή & Αντί­στα­ση» (Εκδ. Σύγ­χρο­νη Επο­χή). Για τον Ηλία Φέρ­τη και το έργο του θα μιλή­σουν η Ειρή­νη Φέρ­τη, κόρη του ζωγρά­φου, ο Κώστας Μπασ­δέ­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, και η Σαβ­βί­να Λίτση, ιστο­ρι­κός Τέχνης, μέλος της Επι­τρο­πής Πολι­τι­σμού του ΚΣ της ΚΝΕ.

«Ο Ηλί­ας Φέρ­της (1906–1987) συγκα­τα­λέ­γε­ται στους σπου­δαιό­τε­ρους ζωγρά­φους της Αντί­στα­σης, καθώς με το έργο του απο­τύ­πω­σε τις εικό­νες της πεί­νας και της εξα­θλί­ω­σης στην κατε­χό­με­νη Αθή­να, αλλά κυρί­ως τη μεγά­λη λαϊ­κή ανά­τα­ση στον αγώ­να του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που καθο­δή­γη­σε το ΚΚΕ. Ο Ηλί­ας Φέρ­της πρω­το­πό­ρος στις σπου­δές του στη Σχο­λή Καλών Τεχνών στην Αθή­να, αλλά και με σπου­δές στο Παρί­σι επη­ρε­ά­στη­κε από τα σύγ­χρο­να ρεύ­μα­τα της Τέχνης και δημιούρ­γη­σε πολυ­διά­στα­το έργο. Από τα έργα της περιό­δου που δια­σώ­ζο­νται, ο επι­σκέ­πτης της έκθε­σης θα έχει τη δυνα­τό­τη­τα να θαυ­μά­σει συν­θέ­σεις που απο­δί­δουν το μεγα­λείο του αγώ­να του ελλη­νι­κού λαού, προ­σω­πο­γρα­φί­ες στε­λε­χών του ΚΚΕ, αξιω­μα­τι­κών και ανταρ­τών του ΕΛΑΣ, όπως ο Γ. Σιά­ντος, ο Πέτρος Ρού­σος, ο Κόζια­κας, ο Παπα­στα­μα­τιά­δης, ο Μπε­λής, ο Χου­λιά­ρας, ο Μπά­φας, ο Όλυ­μπος (Γρη­γό­ρης Πάνος) και άλλοι. Σχέ­διά του είχαν δημο­σιευ­θεί σε παρά­νο­μα και νόμι­μα έντυ­πα της επο­χής (Ριζο­σπά­στης, Νέα Γενιά)» σημειώ­νει το ΚΚΕ.

«Η Γιούρ­για», λάδι σε καμ­βά, 195x154εκ.

Προ­σθέ­τει επί­σης ότι «στον πρώ­το όρο­φο του Μου­σεί­ου θα εκτε­θούν ντο­κου­μέ­ντα από τη δρά­ση του ΚΚΕ, του ΕΛΑΣ του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ και άλλων ΕΑΜι­κών οργα­νώ­σε­ων. Ντο­κου­μέ­ντα που ανα­δει­κνύ­ουν τα επι­τεύγ­μα­τα του λαού, όταν εμπι­στεύ­ε­ται τη δύνα­μή του. Ο επι­σκέ­πτης θα έχει τη δυνα­τό­τη­τα να δει από κοντά έντυ­πα από τα πρώ­τα βήμα­τα της ένο­πλης αντί­στα­σης ενά­ντια στην τρι­πλή κατο­χή, αφί­σες, προ­κη­ρύ­ξεις, φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό. Επί­σης, περι­λαμ­βά­νε­ται επι­λο­γή εντύ­πων της προ­πα­γάν­δας της αστι­κής τάξης που στό­χευε να καθυ­πο­τά­ξει το λαό, είτε συνερ­γα­ζό­με­νη με τους κατα­κτη­τές είτε συνερ­γα­ζό­με­νη με τους Βρε­τα­νούς, τρέ­μο­ντας τον οπλι­σμέ­νο λαό που έπαιρ­νε τις τύχες του στα χέρια του».

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο