Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα οικονομικά των κομμάτων

Στη δημο­σιό­τη­τα η ανα­λυ­τι­κή «Ετή­σια Έκθε­ση Ελέγ­χου για τα Οικο­νο­μι­κά των Κομ­μά­των και συνα­σπι­σμών κομ­μά­των για την χρή­ση 2018».
Η έκθε­ση θυμί­ζου­με ότι συντάσ­σε­ται από την αρμό­δια επι­τρο­πή της Βου­λής στην οποία μετέ­χουν δικα­στι­κοί αλλά και εκπρό­σω­ποι της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Να επι­ση­μαν­θεί ο έλεγ­χος πραγ­μα­το­ποιεί­ται με βάση το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που έχει δια­μορ­φω­θεί από τον νόμο 3023/2002 και τις επι­μέ­ρους αλλα­γές που έχουν επέλ­θει τα μετέ­πει­τα χρό­νια (ΣΣ |> το ΚΚΕ είχε  κατα­ψη­φί­σει όταν όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα έχου­με πίε­ζαν και πιέ­ζουν για «περισ­σό­τε­ρη δια­φά­νεια» και «λογο­δο­σία»).

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι είναι η πρώ­τη φορά από τότε που ξεκί­νη­σε να δημο­σιο­ποιεί τις ετή­σιες εκθέ­σεις της εδώ και δύο χρό­νια (Μάρ­τιος 2018) που
1. ανα­φέ­ρει πιο ανα­λυ­τι­κά ποσά και παρα­βά­σεις και
2. επι­βάλ­λει οποια­δή­πο­τε κύρωση/πρόστιμο.

Με βάση την έκθε­ση το μεγα­λύ­τε­ρο πρό­στι­μο που κατα­γρά­φε­ται, αφού ξεπερ­νά τις 60.000€, αφο­ρά το ΚΚΕ και αντι­στοι­χεί σε «ποι­νή» μεί­ω­σης της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης κατά 5%.
Το πρό­στι­μο αφο­ρά τη μη από­δο­ση στοι­χεί­ων για φυσι­κά πρό­σω­πα που έχουν ενι­σχύ­σει το συγκε­κρι­μέ­νο κόμ­μα και σύμ­φω­να με τις υπάρ­χου­σες πλη­ρο­φο­ρί­ες αφο­ρά τα κου­πό­νια οικο­νο­μι­κής ενίσχυσης.
Επί­σης το Κόμ­μα εγκα­λεί­ται με δια­κί­νη­ση ποσών άνω των 200.000€ εκτός τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών.

💯   Στα πρόστιμα τους απαντάμε με ενίσχυση του ΚΚΕ

Έστειλα στο Κόμμα δέκα μάρκα ακόμα Γράμματα από τη Γερμανία 1975 1

Ο ΣΥΡΙΖΑ επι­βα­ρύ­νε­ται με ένα μικρό πρό­στι­μο της τάξης των 5.000€ για απου­σία προ­σκό­μι­σης παρα­στα­τι­κού ενώ σε 7 ακό­μη κόμ­μα­τα κατα­λο­γί­ζο­νται μικρό­τε­ρης σημα­σί­ας παρα­βά­σεις ή επι­στρο­φές αδιά­θε­των ποσών.

Επι­ση­μαί­νου­με την απου­σία από τον κατά­λο­γο της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και του ΠΑΣΟΚ, κόμ­μα­τα που αθροι­στι­κά τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες έχουν λάβει τα περισ­σό­τε­ρα ποσά κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης, αν και είχε εγερ­θεί ακό­μη και από το Vouliwatch σημα­ντι­κό ζήτη­μα της παρά­νο­μης χρή­σης από τα δύο αυτά κόμ­μα­τα των ειδι­κών κρα­τι­κών τους επι­χο­ρη­γή­σε­ων για «ερευ­νη­τι­κούς σκο­πούς» με σκο­πό την απο­πλη­ρω­μή αφ’ενός της ΝΔ του ιδιω­τι­κού της χρέ­ους από τρα­πε­ζι­κό δανει­σμό και την κάλυ­ψη μισθο­λο­γι­κών ανα­γκών και του ΠΑΣΟΚ παρομοίως.

Η απου­σία τους –«Γιάν­νης κερ­νά­ει, Γιάν­νης πίνει» σχε­τί­ζε­ται με την ερμη­νεία της χρή­σης και του σκο­πού της ειδι­κής κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης, το Νομι­κό Συμ­βού­λιο του Κρά­τους ερμη­νεύ­ει ότι μπο­ρεί «υπό πολύ αυστη­ρές προ­ϋ­πο­θέ­σεις» και το ΥπΕσ ερμη­νεύ­ει ότι «μπο­ρεί να δια­τί­θε­ται αλλού χωρίς να ανα­φέ­ρει αν πλη­ρού­νται οι ειδι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις που απαι­τεί το ΝΣΚ» ‑μέχρι τότε θα ισχύ­ει το «όλα καλά πλην ΚΚΕ).

  • α. Έσο­δα από συν­δρο­μές και εισφο­ρές ύψους 3.208.960,00 € χωρίς τήρη­ση των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων ιδιω­τι­κής χρηματοδότησης,
  • β. Δια­κί­νη­ση δαπα­νών ύψους 265.458,26 € και εσό­δων ύψους 239.000,00 € εκτός τρα­πε­ζι­κών λογαριασμών,
  • γ. Παρά­λει­ψη δημο­σιο­ποί­η­σης των στοι­χεί­ων για έσο­δα του Κόμ­μα­τος από δωρε­ές — κλη­ρο­νο­μιές, συνο­λι­κού ποσού 985.366,01 €.

💯  Ανακοίνωση του ΚΚΕ σχετικά με την επιβολή προστίμου στο Κόμμα

🤗  Ενώ για τη ΔημΑρ (!! Που την θυμή­θη­καν;) σύμ­φω­να με Άρθρο 1 παρ. 1 περ. βγ’ …σε συν­δυα­σμό με άρθρο 1 παρ. 5 (;;) Επι­στρο­φή αδιά­θε­του ποσού 19.891,77€.

PDF Logo> Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα οικονομικά των κομμάτων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο