Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση του Ευρωβαρόμετρου. Οι Έλληνες αντιμετωπίζουν πολύ αρνητικά τους πρόσφυγες και μετανάστες εκτός ΕΕ

 Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Η συνέ­ντευ­ξη — δημο­σκό­πη­ση έγι­νε σε 28.080 Ευρω­παί­ους μετα­ξύ 21–30 Οκτώ­βρη του 2017 και δημο­σιεύ­τη­κε στο Σου­η­δι­κό πορ­τάλ της ΕΕ στις 16 Απρι­λί­ου 2018. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία υπάρ­χουν 37 εκα­τομ­μύ­ρια πρό­σφυ­γες στις χώρες της ΕΕ.

Ελλι­πής πληροφόρηση 

Τρία γενι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά σημειώ­νει η έκθεση. 

Το πρώ­το είναι ότι οι λαοί δεν έχουν πλη­ρο­φό­ρη­ση για τον ακρι­βή αριθ­μό προ­σφύ­γων και μετα­να­στών που βρί­σκο­νται στην χώρα τους. Απά­ντη­σαν οι ερω­τη­θέ­ντες ότι το σύνο­λο των μετα­να­στών είναι το 16,7% του πλη­θυ­σμού της ΕΕ ενώ είναι μόνον το 7,2%. Πάνω από το διπλά­σιο. Μόνο οι Σου­η­δοί έπε­σαν μέσα για την χώρα τους, 12,7% από 12,4% που πραγ­μα­τι­κά είναι.

Το δεύ­τε­ρο ότι χώρες που στο σύνο­λο του πλη­θυ­σμού τους έχουν πάνω από 8% μετα­νά­στες όπως Σου­η­δία, Γερ­μα­νία και Αγγλία έχουν πιο θετι­κή εικό­να για τους ξένους ενώ χώρες που έχουν κάτω από 2% στο σύνο­λο του πλη­θυ­σμού τους είναι κατά κανό­να αρνη­τι­κοί όπως Βουλ­γα­ρία, Σλο­βα­κία, Ουγγαρία.. 

Το τρί­το χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι πιστεύ­ουν οι ερω­τη­θέ­ντες πως η εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα έχει αυξη­θεί λόγω των μετα­να­στών, άσχε­τα αν θεω­ρούν θετι­κή ή αρνη­τι­κή την μετανάστευση.

dore_520

Τα βασι­κά ερω­τή­μα­τα ήταν τρία.

Πρό­βλη­μα ή ευκαι­ρία η μετανάστευση;

Στο πρώ­το ερώ­τη­μα αν η μετα­νά­στευ­ση είναι πρό­βλη­μα ή ευκαι­ρία η Σου­η­δία κατά 50%, και η Αγγλία, η Ιρλαν­δία και το Λου­ξεμ­βούρ­γο κατά 40% βλέ­πουν την μετα­νά­στευ­ση σαν ευκαι­ρία. Στις υπό­λοι­πες χώρες οι αριθ­μοί ποι­κί­λουν για να φτά­σου­με και στην Ελλά­δα που είναι πρώ­τη σε αρνη­τι­κή γνώ­μη. Το 63% των ερω­τη­θέ­ντων βλέ­πουν την μετα­νά­στευ­ση σαν πρό­βλη­μα. Η Ιτα­λία, η Βουλ­γα­ρία, η Σλο­βα­κία και η Ουγ­γα­ρία ακο­λου­θούν στην αρνη­τι­κή εικό­να με περί­που 50%. 

Πόσο μας επηρεάζει;

Στο δεύ­τε­ρο ερώ­τη­μα, πόσο η μετα­νά­στευ­ση επη­ρε­ά­ζει τις χώρες της ΕΕ, πρώ­τες σε θετι­κή σκέ­ψη είναι η Σου­η­δία κατά 40% και ακο­λου­θούν το Λου­ξεμ­βούρ­γο και η Αγγλία με 30%. Αρνη­τι­κό επη­ρε­α­σμό βλέ­πουν η Βουλ­γα­ρία, η Ουγ­γα­ρία, η Σλο­βα­κία και η Ελλά­δα 61%.

Είναι επι­τυ­χη­μέ­νη η ενσω­μά­τω­ση των μεταναστών; 

Στο τρί­το ερώ­τη­μα, κατά πόσο είναι επι­τυ­χη­μέ­νη η ενσω­μά­τω­ση των μετα­να­στών, η Σου­η­δία είναι πάλι πρώ­τη αλλά αυτή τη φορά αρνη­τι­κά. 70% των ερω­τη­θέ­ντων πιστεύ­ουν πως η κυβέρ­νη­σή τους απέ­τυ­χε στα μέτρα ενσω­μά­τω­σης, παρό­λο που στις προη­γού­με­νες ερω­τή­σεις βλέ­πουν θετι­κά την μετα­νά­στευ­ση και ακο­λου­θούν η Γαλ­λία, η Γερ­μα­νία και πάλι η Ελλά­δα, γύρω στο 65%. 

Επι­τυ­χη­μέ­νη την θεω­ρούν οι Πορ­το­γά­λοι, οι Ιρλαν­δοί και οι Λουξεμβούργιοι.

Για την Ελλά­δα ειδι­κά.

Σε όλες τις μετρή­σεις έχει μεγά­λα ποσο­στά αρνη­τι­κής αντι­με­τώ­πι­σης της μετα­νά­στευ­σης, τα μεγα­λύ­τε­ρα μαζί με Βουλ­γα­ρία, Ουγ­γα­ρία, Σλο­βα­κία, Τσεχία. 

Ένα 20% βλέ­πει τους μετα­νά­στες και σαν μια ευκαι­ρία και το ίδιο ποσο­στό βλέ­πει θετι­κό επη­ρε­α­σμό της κοι­νω­νί­ας από την έλευ­σή τους. 

Οι μετα­νά­στες είναι απει­λή, θεω­ρεί η πλειο­ψη­φία των Ελλήνων.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα συμ­φω­νούν με την έρευ­να του Εθνι­κού Κέντρου Κοι­νω­νι­κών Ερευ­νών (ΕΚΚΕ) από πέρυ­σι τον Μάρ­τιο στην Ελλά­δα όπου οι 827 ερω­τη­θέ­ντες, κάτοι­κοι αστι­κών κέντρων, απά­ντη­σαν πως “οι μετα­νά­στες είναι απει­λή σε όλους τους τομείς, τον οικο­νο­μι­κό, τον κοι­νω­νι­κό και την πολι­τι­στι­κή ταυτότητα”.

Συγκε­κρι­μέ­να, το 65% απα­ντούν πως οι μετα­νά­στες κάνουν κακό στην ελλη­νι­κή οικο­νο­μία, το 59% ότι παίρ­νουν τις δου­λειές, και το 59% ότι ενώ οι μετα­νά­στες δεν πλη­ρώ­νουν τον ίδιο φόρο κάνουν μεγα­λύ­τε­ρη χρή­ση των υπη­ρε­σιών υγεί­ας και πρόνοιας.

Το 63% των Ελλή­νων απα­ντά ότι η χώρα έχει γίνει χει­ρό­τε­ρο μέρος για να ζει κανείς, εξαι­τί­ας της μετα­νά­στευ­σης και το 57% πιστεύ­ει πως η πολι­τι­στι­κή ζωή της Ελλά­δας υπο­βαθ­μί­ζε­ται λόγω των μετα­να­στών, αντί να εμπλουτίζεται.

Το ένα τρί­το των ερω­τη­θέ­ντων πιστεύ­ει πως η κυβέρ­νη­ση δεν θα πρέ­πει να είναι γεν­ναιό­δω­ρη στο να χορη­γεί άσυ­λο, ενώ το 44,4% πιστεύ­ει ότι η κυβέρ­νη­ση αντι­με­τω­πί­ζει τους μετα­νά­στες που έφτα­σαν στη χώρα με το πρό­σφα­το προ­σφυ­γι­κό κύμα λίγο ή πολύ καλύ­τε­ρα σε σχέ­ση με τους ντό­πιους.

Όχι στους Μουσουλμάνους

Τέσσε­ρις στους δέκα, στην έρευ­να του ΕΚΚΕ, θεω­ρούν ότι δεν πρέ­πει να έχου­με καθό­λου μου­σουλ­μά­νους μετα­νά­στες στη χώρα, ενώ άλλοι τέσ­σε­ρις από τους δέκα ότι θα πρέ­πει να έχου­με πολύ λιγό­τε­ρους. Αυτό επι­βε­βαιώ­νε­ται και από την πανευ­ρω­παϊ­κή έρευ­να που δημο­σί­ευ­σε τον Φεβρουά­ριο του 2017 το Βρε­τα­νι­κό Ινστι­τού­το Διε­θνών Σχέ­σε­ων «Chatham House», όπου οι Έλλη­νες απά­ντη­σαν σε ποσο­στό 58% ότι η μετα­νά­στευ­ση από τις μου­σουλ­μα­νι­κές χώρες θα έπρε­πε να σταματήσει. 

Στα όρια του ρατσισμού

Και οι δύο έρευ­νες επι­βε­βαιώ­νουν πως οι Έλλη­νες του Ξένιου Δία στην πλειο­ψη­φία τους δεν υπάρ­χουν πια. Η χώρα μας παρό­λο που κάθε σπί­τι της έχει συγ­γε­νείς μετα­νά­στες δεν αντέ­χει τον πόνο των νέων μετα­να­στών. Ξεχνά και τους δικούς της ξερι­ζω­μούς και τους πολέ­μους. Η ξενο­φο­βία είναι βάση για να ανα­πτυ­χθούν εθνο­κε­ντρι­κά και ρατσι­στι­κά φαι­νό­με­να. Δεν φτά­νει το θετι­κό 20% δυστυ­χώς, ακό­μη και αν τα ερω­τή­μα­τα της ΕΕ τίθε­νται με όρους αγοράς. 

Από την άλλη μεριά, αν παρ­θεί υπό­ψιν η τόσο αρνη­τι­κή πλη­ρο­φό­ρη­ση που έχει υπο­στεί ο Έλλη­νας και η Ελλη­νί­δα για την μετα­νά­στευ­ση, ιδιαί­τε­ρα των προ­σφύ­γων, από τους φασί­στες λαϊ­κι­στές, την επί­ση­μη εκκλη­σία και τους σκο­τα­δι­στές και οι βαριές συνέ­πειες της κρί­σης (ανερ­γία, υπο­α­πα­σχό­λη­ση, δρα­μα­τι­κή μεί­ω­ση του εισο­δή­μα­τος κ.τ.λ.) για μεγά­λες κατη­γο­ρί­ες εργα­ζο­μέ­νων, συντα­ξιού­χων και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, συν το γεγο­νός ότι η Ελλά­δα είναι χώρα υπο­δο­χής όλης της ΕΕ, τότε το 20% είναι μια βάση ελπί­δας για το μέλλον.

Πηγή

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο