Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση Φωτογραφίας: “ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ” (12–16/10)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας στην Ελλά­δα έχει την τιμή να σας προ­σκα­λέ­σει στην Έκθε­ση Φωτο­γρα­φί­ας από τις 12 έως τις 16 Οκτω­βρί­ου, στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού της “12ης Οκτω­βρί­ου”- Ημέ­ρα της Αντί­στα­σης των Ιθαγενών.

Η Έκθε­ση «Αυτό­χθο­νες της Βενε­ζου­έ­λας» απο­τε­λεί­ται από σπά­νιες φωτο­γρα­φί­ες της Βενε­ζου­ε­λά­νας ερευ­νή­τριας και φωτο­γρά­φου, Lelia Delgado, του Κέντρου Σπου­δών της Αυτό­χθο­νης Αισθητικής.

venezuela2

Μέσω των φωτο­γρα­φιών της, θα ταξι­δέ­ψου­με στη μαγεία της ζού­γκλας του Αμα­ζο­νί­ου, μέσα από την οποία βλέ­που­με τα πρό­σω­πα των ιθα­γε­νών, γεμά­τα ζωή και δυναμισμό.

Η Έκθε­ση θα γίνει στην Ελλη­νι­κή Φωτο­γρα­φι­κή Εται­ρεία, οδός Γυθεί­ου 12, στους Αμπε­λό­κη­πους από τις 12ως τις 16 Οκτω­βρΙου, από τις 18:00 ως τις 21:00, ενώ τα εγκαί­νια θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στις 12 Οκτω­βρί­ου, στις 19:30.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο