Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκλεισε και η Εθνική Οδός Αθηνών — Λαμίας από την Λ. Καβάλας

Στη δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας όλων των οχη­μά­των επί της Εθνι­κής Οδού Αθη­νών — Λαμί­ας, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Λαμία, από το ύψος της Λ. Καβά­λας, προ­χώ­ρη­σε η Αστυ­νο­μία.

Λίγο πριν τις 9:00 το πρωί της Δευ­τέ­ρας, απα­γο­ρεύ­τη­κε η κυκλο­φο­ρία βαρέ­ων οχη­μά­των στη N.E.O.Aθηνών ‑Λαμί­ας στο ρεύ­μα προς Λαμία από το ύψος της γέφυ­ρας Καλυ­φτά­κη και από τον κόμ­βο Οινο­φύ­των στο ρεύ­μα προς Αθήνα.

Λίγο πριν τις 12, λόγω της σφο­δρής χιο­νό­πτω­σης η κυκλο­φο­ρία στην Εθνι­κή Οδό δια­κό­πη­κε μέχρι τα διό­δια της Τραγάνας.

Δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας επί­σης σημειώθηκε:

Στη Λεω­φό­ρο Πάρ­νη­θας από το ύψος του τελε­φε­ρίκ και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας

Στην οδό Διο­νύ­σου από το ύψος του 414 ΣNEN προς τον Άγιο Πέτρο και

Aπα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας των φορ­τη­γών στην Π.E.O. Aθη­νών — Θήβας από το ύψος του πρα­τη­ρί­ου υγρών καυ­σί­μων CYCLON στο ρεύ­μα προς Θήβα

Ακό­μη, η κυκλο­φο­ρία έχει δια­κο­πεί στην οδό Ανα­στά­σε­ως, στην περιο­χή του Παπά­γου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας από τα κοι­μη­τή­ρια Παπά­γου προς τον Υμηττό.

Δια­κο­πή κυκλο­φο­ρί­ας και στη Λεω­φό­ρο Διο­νύ­σου και στα δύο ρεύ­μα­τα από την περιο­χή της Ανα­το­λής (Ν.Μάκρη) προς Πεντέ­λη και στην Ανώ­νυ­μο Οδό (Και­σα­ρια­νή) και στα δύο ρεύ­μα­τα από το ύψος της Καλο­πού­λας προς Υμηττό.

Η κίνη­ση στα υπό­λοι­πα οδι­κά τμή­μα­τα όπου επι­τρέ­πε­ται ακό­μα η κυκλο­φο­ρία, πραγ­μα­το­ποιεί­ται με τη χρή­ση αντιο­λι­σθη­τι­κών αλυσίδων.

Πατούλης: Δεν μπορεί να κλείνει η Εθνική Οδός όταν χιονίζει

Σε δηλώ­σεις του στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Open, ο περι­φε­ρειάρ­χης τα ‘ριξε στη «Νέα Οδό» που εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται την Εθνι­κή Οδό Αθη­νών – Λαμί­ας, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς της υπεύ­θυ­νη για το κλεί­σι­μο του δρό­μου, για­τί όπως είπε, δεν έχει βγά­λει όλα τα μηχα­νή­μα­τα για να καθα­ρί­σει το οδό­στρω­μα από το χιόνι.

Ο Γ. Πατού­λης δήλω­σε, ότι η Εθνι­κή Οδός είναι ένας δρό­μος ο οποί­ος πρέ­πει να μένει ανοι­κτός και δεν μπο­ρεί ο δρό­μος να κλεί­νει όταν χιο­νί­ζει. «Τα ίδια έκα­νε και πέρυ­σι», είπε ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής κατη­γο­ρώ­ντας την εται­ρεία «Νέα Οδός Α.Ε.» , προ­σθέ­το­ντας ότι η Εθνι­κή Οδός θα πρέ­πει να κρα­τη­θεί ανοι­χτή μέχρι το τέλος της κακοκαιρίας.
Ο Πατού­λης ως Πόντιος Πιλά­τος ‑που δήθεν δεν έχει καμιά σχέ­ση με το κρά­τος είχε εκφρά­σει τις αντιρ­ρή­σεις του και στη σύσκε­ψη που έγι­νε υπό την Πολι­τι­κή Προ­στα­σία την Κυρια­κή στο ενδε­χό­με­νο κλει­σί­μα­τος της Εθνι­κής Οδού λόγω της κακοκαιρίας.

Από την πλευ­ρά της, η «Νέα Οδός» απά­ντη­σε ότι έχει βγά­λει 30 μηχα­νή­μα­τα και καθα­ρί­ζει το δρό­μο και ότι το φαι­νό­με­νο είναι πολύ έντονο…

Ο κ. Πατού­λης αντα­πά­ντη­σε λέγο­ντας «ότι δεν ξέρω εάν είναι 30 τα μηχα­νή­μα­τα ή 80, αλλά η Νέα Οδός, και το είπα­με και χθες, πρέ­πει να κατα­λά­βει ότι πρέ­πει να έχει τόσα μηχα­νή­μα­τα όσα χρειά­ζο­νται για να καθα­ρί­σει το δρόμο».

Δεί­τε live την εξέ­λι­ξη του φαινομένου:

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο